| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/414/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35 713 148,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 34 217 285,00 zł

b) dochody majątkowe 1 495 863,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 598 933,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 33 965 812,00 zł

b) wydatki majątkowe 1 633 121,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2014 w wysokości 480 882,00 zł,

a) wydatki bieżące 0 zł,

b) wydatki majątkowe 480 882,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 114 215,00 zł z przeznaczeniem na:.

1) spłatę pożyczek w kwocie 114 215,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 114 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,

2) celową w wysokości 92 000,00 zł,

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe 90 000,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych 2 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 100 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala sie dotacje:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

a) kredyty 1 000 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań , o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 396 600,00 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kuliś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody załącznik nr 1 Poprawione


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2 Wydatki bud


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załączniki 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załączniki uchwała budzetowa 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załączniki uchwała budzetowa 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

załączniki 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

załączniki 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

załączniki 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

załączniki 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

załączniki 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/414/2013       
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

załączniki 11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »