| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/71/2012 Rady Gminy Adamówka

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. – o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) oraz art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. – o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012, poz. 391, z   późn. zm.)  

Rada Gminy Adamówka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Usługa w   zakresie odbierania i   zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych w   zamian za uiszczoną opłatę obejmuje:  

1)   Odbiór z   nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w   miesiącu, zgodnie z   harmonogramem zbiórki odpadów frakcji:  

a)   szkła,  

b)   papieru,  

c)   zebranych łącznie: tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych  

d)   odpadów ulegających biodegradacji z   wyłączeniem odpadów zielonych,  

2)   Przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w   Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących frakcji:  

a)   odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,  

b)   odpadów zielonych,  

c)   tekstyliów,  

d)   przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

e)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

f)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

g)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych  

h)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

i)   szkła okiennego,  

j)   zużytych opon,  

k)   zimnych popiołów.  

3)   Odbiór z   nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w   roku frakcji odpadów wymienionych w   § 1   ust. 1   pkt. 2   niniejszej uchwały z   wyjątkiem odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, szkła okiennego i   zimnych popiołów,  

4)   Przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w   Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji odpadów wymienionych w   § 1   ust. 1   pkt. 1,  

2.   Usługa w   zakresie odbierania i   zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w   zamian za uiszczoną opłatę obejmuje odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z   nieruchomości, raz w   miesiącu, bez ograniczeń ilościowych, przy czym w   skład zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą wchodzić przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i   rozbiórkowe, zimne popioły.  

§   2.   Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z   terminem obowiązującym od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Kyć

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »