| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-35(9)/2013/1254/XII/BP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 25 lipca 2013r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz ust.2f, w związku art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 17 czerwca 2013 r.

EDF Wybrzeże Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

zwana w dalszej części decyzji"Przedsiębiorstwem"

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę ( dwunastą ) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK z dnia 20 października 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami) w dniu 17 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej"Prezesem URE"wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), zwanej dalej"ustawą - Prawo energetyczne", przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji"rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, z uwzględnieniem treści przepisu art. 47 ust. 2f ustawy- Prawo energetyczne.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania , zgodnie z przepisem § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Jednocześnie taryfa nie może obowiązywać wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr OGD-4210-35(10)/2012/1254/XI/CW z dnia 23 lipca 2012 r.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)EDF Wybrzeże SA, ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk

na ręce Pełnomocnika Pani Joanny Kopania

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

3)a/a


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 06.06.2013 r. na rachunek:
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Główny Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Bogdan Prejzner


TARYFA DLA CIEPŁA EDF Wybrzeże S.A. Strona # z #

EDF Wybrzeże SA

ul. Swojska 9

80-867 Gdańsk, Polska

TARYFA

DLA

CIEPŁA

ZAŁĄCZNIK

DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 25 lipca 2013 r.

Nr OGD-4210-35(9)/2013/1254/XII/BP

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko - Połom

Gdańsk, 2013 r.

SPIS TREŚCI:

TYTUŁ

NUMER STRONY

CZĘŚĆ I

OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE ………….

………..…………………..3

CZĘŚĆ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO …...

……………………………4

CZĘŚĆ III

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE …………………………..

...………………………….5

CZĘŚĆ IV

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN

……………………………5

CZĘŚĆ V

WARUNKI STOSOWANIA CEN ……

……...…………………….6

CZĘŚĆ VI

ZASADY WPROWADZANIA CEN ….

……...…………………….6

CZĘŚĆ I

OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW

UŻYWANYCH W TARYFIE

  1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2012 r, poz. 1059),

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. EDF Wybrzeże Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk, zwane dalej "EDF Wybrzeże S.A.",

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody;

B. Użyte w taryfie skróty źródeł ciepła oznaczają:

Ec2 - "Elektrociepłownię Gdańską", zlokalizowaną przy ul. Wiślnej 6 w Gdańsku, w której wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliw konwencjonalnych lub ze wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy.

Ec3 - "Elektrociepłownię Gdyńską", zlokalizowaną przy ul. Puckiej 118 w Gdyni, w której wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliw konwencjonalnych lub ze wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy.

CZĘŚĆ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ

Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

EDF Wybrzeże S.A. prowadzą działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie wytwarzania ciepła na podstawie udzielonej koncesji z dnia 20 października 1998 r. Nr WCC/294/1254/U/OT1/98/JK, zmienionej późniejszymi decyzjami.

CZĘŚĆ III

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

2W - odbiorca, któremu ciepło, w postaci gorącej wody wytwarzane w źródle ciepła Ec2, dostarczane jest do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorcę,
3W - odbiorca, któremu ciepło, w postaci gorącej wody wytwarzane w źródle ciepła Ec3, dostarczane jest do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorcę,

2Pa - odbiorcy, którym ciepło, w postaci pary o ciśnieniu do 1 MPa, wytwarzane w źródle ciepła Ec2, dostarczane jest do sieci stanowiących własność i eksploatowanych przez odbiorców,

2Pb - odbiorca, któremu ciepło, w postaci pary o ciśnieniu powyżej 1 MPa, wytwarzane w źródle ciepła Ec2, dostarczane jest do sieci stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorcę,

3P - odbiorcy, którym ciepło, w postaci pary o ciśnieniu do 1 MPa, wytwarzane w źródle ciepła Ec3, dostarczane jest do sieci stanowiących własność i eksploatowanych przez odbiorców.

CZĘŚĆ IV

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN

Symbol grupy

Cena za zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

roczna

rata miesięczna

zł/MW

zł/MW

zł/GJ

zł/t

2W

51 667,23

4 305,60

28,46

11,78

3W

48 793,89

4 066,16

30,58

11,90

2Pa

28 800,49

2 400,04

29,27

9,14

2Pb

15 526,73

1 293,89

29,68

9,14

3P

17 120,16

1 426,68

30,98

9,20

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

WARUNKI STOSOWANIA CEN

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

a) niedotrzymania przez EDF Wybrzeże S.A. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

ZASADY WPROWADZANIA CEN

EDF Wybrzeże S.A. wprowadzają do stosowania ceny określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PROKURENT SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR HANDLU I ROZWOJU DYREKTOR DS. SPOŁECZNYCH

Elżbieta Kowalewska Jan Grabowski

……………………………… ……………………………

podpisy upoważnionych przedstawicieli spółki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »