| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/439/2014 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia zasad zwrotu za udzieloną pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) [1] ) , w związku z art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013r., poz 182 ze zm.) [2] ) oraz Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc pastwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024)

Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013r., poz 182 z późn.zm.) dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

§ 2.

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3.

Pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana odpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium, o którym mowa w § 1, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się następujące zasady odpłatności za wydatki na świadczenia, o których mowa
wyżej:

Dochód osoby lub rodziny w procentach
w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za wydatki na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w procentach w stosunku do wysokości świadczenia

do 150 %
powyżej 150%

0
100 %

2. Odpłatność za wydatki może być dokonywana w ratach miesięcznych.

3. Odpłatność określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej.

§ 5.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie odpłatności wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Ośrodka na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XLV/369/2006 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 lutego 2006r.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


[1] ) Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318

[2] ) Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440, Dz.U. z 2013r., poz. 509

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »