| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Elbląg

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elbląg na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XIV/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 28.640.156 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 174.246 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27.129.171 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 5.750.012 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 5.657.012 zł.

4. Wprowadza się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków wynosi 3.000.000 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6. Plan wydatków po zmianach wynosi 6.951.408 zł.

6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 4.064.781zł i zostanie pokryty przychodami z :

a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.920.000 zł;

b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.438.830 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 705.951 zł.

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 1.438.830 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.920.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.248.554 zł.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 28.814.402 zł. Wydatki budżetowe 32.879.183 zł. Przychody 5.413.335 zł. Rozchody 1.348.554 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bruzdewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »