| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/ 146 /2011 Rady Miasta Gniezna

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] ) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Gniezna:

1. Od samochodu ciężarowego:

1) wyprodukowanego przed 2006 r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 620,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 848,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.092,00 zł,

2) wyprodukowanego w 2006 r. lub później o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 610,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 760,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 972,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

1) o liczbie osi jezdnych - dwie:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 15 ton - 410,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 15 ton - 580,00 zł,

2) o liczbie osi jezdnych - trzy:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 23 ton - 690,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 23 ton - 1.060,00 zł,

3) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton - 1.090,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 29 ton - 1.730,00 zł.

3. Od samochodu ciężarowego z innym niż zawieszenie pneumatyczne systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

1) o liczbie osi jezdnych - dwie:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 15 ton - 580,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 15 ton - 1.310,00 zł,

2) o liczbie osi jezdnych - trzy:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 23 ton - 1.060,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 23 ton - 1.650,00 zł,

3) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton - 1.730,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 29 ton - 2.560,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1) wyprodukowanego przed 2006 r. o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 682,00 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 848,00 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.092,00 zł,

2) wyprodukowanego w 2006 r. lub później o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 660,00 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 760,00 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 972,00 zł.

5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

1) o liczbie osi jezdnych - dwie:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton - 590,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 31 ton - 1.480,00 zł,

2) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton - 1.310,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 40 ton - 1.800,00 zł.

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym niż zawieszenie pneumatyczne systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi jezdnych - dwie:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton - 960,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 31 ton - 2.030,00 zł,

2) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton - 1.800,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 40 ton - 2.660,00 zł.

7. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) dla przyczep wyprodukowanych przed 2006 r. - 316,00 zł,

2) dla przyczep wyprodukowanych w 2006 r. lub później - 298,00 zł.

8. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi jezdnych - jedna; o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton - 340,00 zł,

2) o liczbie osi jezdnych - dwie:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton - 890,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 38 ton - 1.200,00 zł,

3) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton - 710,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 38 ton - 990,00 zł,

9. Od przyczepy i naczepy z innym niż zawieszenie pneumatyczne systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi jezdnych - jedna; o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton - 600,00 zł,

2) o liczbie osi jezdnych - dwie:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton - 1.350,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 38 ton - 1.780,00 zł,

3) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton - 990,00 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 38 ton - 1.340,00 zł.

10. Od autobusu:

1) wyprodukowanego przed 2006 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 880,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.830,00 zł,

2) wyprodukowanego w 2006 r. lub później w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 760,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.660,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LV/631/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie stawek podatku od srodków transportowych został przygotowany przy uwzględnieniu zaokrąglenia niektórych pozycji do pełnych dziesiątek złotych w górę. Wysokość proponowanych stawek mieści się w granicach stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Obok ww. zaokrągleń przedkładany projekt uwzględnia wzrost stawek minimalnych, który wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od srodków transportowych obowiazujących w 2012 r. W przypadku pojazdów, dla których zróżnicowano wysokość podatku w zależności od roku produkcji wprowadzono zmiany umożliwiające skorzystanie z preferencyjnej stawki właścicielom pojazdów wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2006 r.


[1] ) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »