| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, art.54 ust.7 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 191 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 4 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dodatek funkcyjny składający z kwoty bazowej, a w przypadku stanowisk kierowniczych również z kwoty zmiennej, zależnej od liczby oddziałów w szkole, zespole, przedszkolu przysługuje:

1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora:

a) szkoły lub zespołu liczącego do 10 oddziałów włącznie w wysokości 1000,00 zł + n x 20,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę oddziałów,

b) szkoły lub zespołu liczącego ponad 10 oddziałów w wysokości 1200,00 zł + n x 20,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę oddziałów,

c) przedszkola w wysokości 1000,00 zł + n x 20,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę oddziałów,

2) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora:

a) szkoły lub zespołu w wysokości 50% dodatku funkcyjnego dyrektora, a w przypadku utworzenia więcej niż 1 stanowiska wicedyrektora - w wysokości 40% dodatku funkcyjnego dyrektora dla każdego stanowiska,

b) przedszkola w wysokości 40% dodatku funkcyjnego dyrektora,

3) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika świetlicy w wysokości 170,00 zł + n x 10,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę grup wychowawczych w świetlicy,

4) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję kierownika szkoły filialnej w wysokości 200,00 zł + n x 20,00 zł, gdzie "n" oznacza liczbę oddziałów,

5) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję:

a) wychowawcy oddziału przedszkolnego 45,00 zł,

b) wychowawcy klasy w szkole podstawowej w wysokości 60,00 zł,

c) wychowawcy klasy w gimnazjum w wysokości 70,00 zł,

d) doradcy metodycznego w wysokości 350,00 zł

e) opiekuna stażu w wysokości 27,00 zł.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora oraz doradcy metodycznego przyznaje burmistrz,
a pozostałym nauczycielom dyrektor.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom wykonującym zadania kierownicze
w zastępstwie.

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego lub funkcji z innych powodów, a jeśli zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.".

§ 2.

Zmienia się treść § 8 ust.2 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

1) przy 1 osobie w rodzinie - 10 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.".

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Adamczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »