| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-67(6)/2010/2011/287/X/PS/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 4 stycznia 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyczne "MEGAWAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Na podstawie art. 155 w związku z art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku, zawartego w piśmie z dnia 7 grudnia 2010 r., przedsiębiorstwa energetycznego:
Przedsiębiorstwo Energetyczne "MEGAWAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem")

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 9 lipca 2010 r. Nr OKA-4210-4(11)/2010/287/X/PS, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez:

1) usunięcie z tabel zawartych w części IV "Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat" taryfy dla ciepła, kolumn zatytułowanych "brutto" zawierających ceny i stawki opłat uwzględniające podatek VAT w wysokości 22%,

2) dodanie w części IV taryfy dla ciepła zdania o treści "Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.".

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 9 lipca 2010 r. Nr OKA-4210-4(11)/2010/287/X/PS, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 sierpnia 2011 r.

W części IV "Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat" taryfy dla ciepła, stanowiącej załącznik do wspomnianej decyzji, zamieszczono tabele z cenami i stawkami opłat dla poszczególnych grup taryfowych obok wysokości netto zawierające również wysokości brutto tych cen i stawek opłat.

Pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy uwzględniającej wykreślenie wysokości brutto cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych, jak również "w związku z nieprzewidzianym w chwili sporządzania wniosku wzrostem ceny węgla". Usunięcie z tabel zawartych w części IV "Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat" taryfy dla ciepła, kolumn zatytułowanych "brutto" powoduje, że wpisy zawarte pod tymi tabelami o treści: "ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%" nie znajdują już zastosowania.

Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja obejmuje wyłącznie zmianę w zakresie dotyczącym zmiany podatku VAT. W pozostałym zakresie wniosku z dnia 7 grudnia 2010 r. zostanie wydana odrębna decyzja z uwagi na konieczność złożenia przez Przedsiębiorstwo dodatkowych wyjaśnień.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Otrzymuje:

1)Przedsiębiorstwo Energetyczne "MEGAWAT" Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37 Budynek 4,

44-101 Gliwice

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »