| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.01118-12/10 Burmistrza Miasta Cieszyna; Starosty Cieszyńskiego

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie powierzenia przez Starostę Cieszyńskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta Cieszyna

pomiędzy: STAROSTĄ CIESZYŃSKIM - Czesławem Gluzą jako Stroną Powierzającą
a
BURMISTRZEM MIASTA CIESZYNA - Mieczysławem Szczurkiem jako Stroną Przyjmującą.

Porozumienie zostaje zawarte w oparciu o: art. 6a ust. 4 i 6 oraz art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.).

§ 1. 1. Starosta Cieszyński powierza, a Burmistrz Miasta Cieszyna przyjmuje wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii będących zadaniami z zakresu administracji rządowej na obszarze Miasta Cieszyna w tym wydawanie decyzji administracyjnych.

2. Zakres powierzonych zadań wynika z art. 7 d w/w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. W imieniu strony Przyjmującej jednostką prowadzącą sprawy objęte niniejszym porozumieniem jest Urząd Miejski w Cieszynie.

§ 2. 1. W celu wykonywania zadań objętych porozumieniem Starosta przekaże dotację celową na dany rok budżetowy - składającą się z II części: I część – podstawowa (o której mowa w ust. 2-8), II część – dodatkowa (o której mowa w § 4).

2. Dotacja celowa będzie corocznie waloryzowana przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, określonego w projekcie budżetu państwa.

3. W roku 2011 dotacja celowa wynosić będzie 98.784,00 zł.

4. Informacja o projektowanej kwocie dotacji na następny rok będzie przekazywana przez Stronę Powierzającą w terminie do 5 listopada każdego roku. W przypadku zmiany planowanej kwoty, informacja o ostatecznej wysokości dotacji będzie przekazana przez Stronę Powierzającą po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę Powiatu.

5. Dotacja celowa na realizację zadań objętych porozumieniem będzie przekazywana w 12 równych ratach do budżetu miasta, do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

6. Zwłoka w przekazaniu dotacji celowej w wyznaczonym terminie może spowodować naliczenie odsetek ustawowych.

7. Nieprzekazanie dotacji celowej, przez okres kolejnych dwóch miesięcy upoważnia Stronę Przyjmującą do wypowiedzenia porozumienia w trybie natychmiastowym.

8. W przypadku niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za dany rok, pozostała kwota dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 3. 1. Wpływy pobierane przez Stronę Przyjmującą z tytułu powierzonych na mocy niniejszego porozumienia zadań wymienionych w art. 41b ust. 2 w/w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są dochodami własnymi budżetu powiatu (wpływy netto bez podatku VAT).

2. Wpływy będą gromadzone przez Stronę Przyjmującą na wyodrębnionym rachunku bankowym i przekazywane na rachunek budżetu powiatu w miesięcznych ratach do 5 dnia po zakończeniu każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia. Wpływy za grudzień będą przekazane do 30 grudnia każdego roku.

3. Strona Przyjmująca sporządzi i przekaże do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego:

- miesięczne sprawozdania RB–27S w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- kwartalne sprawozdania RB -27S, RB-N, RB-Z do 10 dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału,

- roczne sprawozdania RB -27S, RB-N, RB-Z do 31 stycznia po upływie roku.

4. Strona Przyjmująca jest zobowiązana i upoważniona na podstawie niniejszego porozumienia do prowadzenia windykacji należności w pełnym zakresie.

5. Strona Przyjmująca przekaże Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w terminie do 28 lutego każdego roku roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykorzystania dotacji

§ 4. 1. Wpływy, o których mowa w § 3, Strona Powierzająca będzie przekazywać stronie Przyjmującej wraz z dotacją celową do 10 dnia każdego miesiąca..

2. W terminie do 5 listopada każdego roku Strona Przyjmująca przekaże informację o prognozowanej wielkości wpływów na następny rok budżetowy.

3. Prognoza wpływów stanowi podstawę do zaplanowania wysokości dotacji przez strony porozumienia na następny rok budżetowy.

4. Wysokość dotacji przekazywanej przez stronę Powierzającą będzie weryfikowana w trakcie roku budżetowego w zależności od wysokości otrzymywanych wpływów.

5. Na rok 2011 dotację ustalono w wysokości 138.000,00 zł.

§ 5. Strona Przyjmująca zobowiązuje się do corocznego przekazywania:

- gminnego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

- kopii baz danych według stanu na dzień sporządzenia ww. zestawienia zbiorczego.

§ 6. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 6 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem rozwiązania na koniec roku kalendarzowego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz rozwiązanie porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Ewentualne spory, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Miasta Cieszyna.

§ 8. W dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie WO 0118-1-1/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Starosty Cieszyńskiego, dwa egzemplarze dla Burmistrza Miasta Cieszyna oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Strona Powierzająca: Strona Przyjmująca :

Starosta


Czesław Gluza

Burmistrz Miasta


mgr inż. Mieczysław Szczurek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »