| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 14 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Zabrze

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a), ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust.1 pkt. 21 i pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
u c h w a l a:

§ 1.

1. Z budżetu Miasta Zabrze, mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej mające na celu dofinansowanie inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Prace termomodernizacyjne obejmują:

1)wymianę źródeł ciepła,

2)wykonanie instalacji kolektorów słonecznych,

3)docieplenia ścian,

4)docieplenia stropów lub dachów,

5)wymianę okien.

3. Dotacja celowa może być udzielona tylko osobie fizycznej posiadającej tytuł prawny do korzystania z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie Miasta Zabrze zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały Inwestorem.

4. Dotacja celowa udzielana będzie ze środków pochodzących z pożyczki udzielanej Miastu Zabrze przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze, zwanego w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały Programem.

§ 2.

1. Prace termomodernizacyjne powinny spowodować zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw, emitowanych do powietrza atmosferycznego.

2. Warunkiem udzielenia dotacji Inwestorowi na prace wymienione w § 1 ust.2 pkt. 2,3,4 i 5 jest posiadanie przez niego wysokosprawnego i ekologicznego źródła ciepła.

3. Warunkiem udzielenia dotacji na prace związane z wymianą źródła ciepła jest posiadanie starego niskowydajnego i nieekologicznego źródła ciepła.

§ 3.

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały, jest złożenie przez Inwestora w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu lub w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Zabrze punktach na terenie miasta Zabrze wniosku o udział w Programie.

2. Zarejestrowane wnioski uczestników Programu realizowane będą wg kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków budżetu miasta Zabrze pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. W przypadku zmiany zadeklarowanego terminu realizacji określonych we wniosku prac termomodernizacyjnych Inwestor zostanie przesunięty na koniec listy uczestników Programu.

4. Inwestor zobowiązany jest umożliwić weryfikację danych zawartych we wniosku.

§ 4.

1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie powierza wykonanie prac termomodernizacyjnych firmie wykonawczej zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały Wykonawcą. Wybrany przez Inwestora Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy zgodnie z obowiązującym prawem. Zakres prac ujętych w kosztorysie powinien gwarantować wykonanie tych prac w sposób oszczędny i efektywny. Po weryfikacji kosztorysu i spełnieniu wymagań formalnych związanych z zamierzonymi pracami termomodernizacyjnymi, Inwestor zawiera umowę z Wykonawcą i Miastem Zabrze.

2. Umowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych winna określać w szczególności zakres rzeczowy, czas realizacji, wysokość przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb, termin i formę rozliczeń miedzy stronami umowy.

§ 5.

1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% wielkości kosztów kwalifikowanych wykonanych prac termomodernizacyjnych.

2. Kwota dofinansowania będzie ustalana na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych, których rodzaj będzie zgodny z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Zabrze następuje na podstawie umowy o której mowa w § 4 ust.1 i 2, po odbiorze końcowym wykonanych prac termomodernizacyjnych i przedłożeniu faktur za wykonane prace.

4. Rozliczenia dotacji dokonuje Prezydent Miasta. Dotacja celowa dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na konto Wykonawcy prac termomodernizacyjnych.

5. Prezydent Miasta Zabrze po rozliczeniu inwestycji, przekazuje Inwestorowi oryginał faktury.

§ 6.

1. W przypadku usunięcia w okresie do 5 lat od uzyskania dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych lub źródła ciepła na które udzielona została dotacja oraz zamontowaniu drugiego źródła ciepła w tym samym okresie Inwestor zwróci uzyskane dofinansowanie w pełnej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami.

2. W okresie do 5 lat od uzyskania dofinansowania, używanie urządzeń i instalacji na które udzielona została dotacja niezgodnie z zaleceniami producenta, spowoduje zwrot uzyskanego dofinansowania w pełnej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami.

3. Demontaż okien i dociepleń na które udzielona została dotacja w okresie 5 lat od uzyskania dofinansowania, spowoduje zwrot uzyskanego dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami.

4. Inwestor ma obowiązek do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, kontroli w zakresie objętym umową.

5. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji oraz nie dopełnienie warunków umowy o której mowa w § 4 ust.1 i 2 niniejszej uchwały, spowoduje wykluczenie Inwestora z listy uczestników Programu.

§ 7.

Warunki uczestnictwa w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze” określi wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze regulamin, opisujący w szczególności: wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać montowane urządzenia i użyte materiały budowlane, wymagania techniczne dotyczące użytkowanych źródeł ciepła, wzór wniosku o udział w Programie, wymagania stawiane Wykonawcom prac termomodernizacyjnych, zakres i rodzaj kosztów kwalifikowanych, zasady przeprowadzenia audytu energetycznego oraz zasady opisywania dokumentów niezbędnych do realizacji i rozliczenia prac termomodernizacyjnych.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »