| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, z budżetu gminy Poręba, osobom fizycznym, które dokonają likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest na swoich nieruchomościach na terenie miasta Poręba

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, ust.4 pkt.1 lit. a), ust. 5 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 5) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz art. 221 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba

- u c h w a l a -

§ 1. 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu gminy Poręba przysługuje osobom fizycznym, które dokonają likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji wykonanej z materiałów zawierających azbest na nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny na terenie miasta Poręba.

2. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do niniejszej uchwały :

1) Załącznik nr 1 – „Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy Poręba na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Poręba”,

2) Załącznik nr 2 – „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poręba na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Poręba”,

3) Załącznik nr 3 – „Umowa o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poręba na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie miasta Poręba”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząy Rady Miasta


mgr Gabriel Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 marca 2011 r.

Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy Poręba na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Poręba

§ 1. 1. Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie miasta przeznacza się część środków z budżetu gminy Poręba na dotacje do kosztów związanych z likwidacją pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Poręba.

2. Dotacje do kosztów określonych w ust.1 mogą uzyskać osoby fizyczne, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi, o których mowa w ust. 1.

3. Dotacje obejmują budynki zaliczone do I stopnia pilności na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz.649) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz.1089).

§ 2. Dotacja obejmuje pokrycie wyłącznie kosztów kwalifikowanych, którymi są : koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

§ 3. 1. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Poręba (pok. Nr 1) wniosek, którego wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 należy dołączyć :

1) tytuł prawny do władania nieruchomością,

2) zgłoszenie robót przez wnioskodawcę do właściwego organu architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym w Zawierciu lub kopię pozwolenia na budowę/rozbiórkę budynku wydane przez ten organ.

3) „Ocenę…”, o której mowa w § 1 ust.3,

4) kolorowe zdjęcie posesji, z której zdejmowane będą materiały zawierające azbest.

3. Kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oryginały należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

§ 4. 1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Poręba.

2. Dotacja zostaje przyznana przez Burmistrza Miasta Poręba.

§ 5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta w Porębie, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 6. 1. Wysokość kwoty dotacji ustala się według następujących zasad :

1) Łączna kwota dotacji może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 2 z zastrzeżeniem pkt.2)

2) Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 1.400 zł brutto (słownie : tysiąc czterysta złotych brutto) za koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania 1 Mg odpadów zawierających azbest.

2. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest faktura VAT obejmująca prace, o których mowa w § 2.

§ 7. Prace, o których mowa w § 2 mogą wykonywać wyłącznie wykonawcy posiadający aktualne decyzje administracyjne wymagane przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.)

§ 8. Wypłata kwoty dotacji, o której mowa w § 6 następuje na podstawie umowy, której wzór określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 1. Rozliczenie dotacji następuje w oparciu o fakturę VAT, o której mowa w § 6 ust.2 oraz Kartę przekazania odpadu sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 49, poz.1673) i protokół potwierdzający demontaż, transport i unieszkodliwienie …….. Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z powierzchni …… m2.

2. Rozliczenie udzielonej dotacji następuje do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego.

§ 10. 1. Właściwe służby Urzędu Miasta Poręba mogą przeprowadzać kontrole w zakresie faktycznego wykonania prac objętych wnioskiem o udzielenie dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wykonania prac objętych umową dotacja polega zwrotowi wraz z odsetkami licząc od dnia udzielenia dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 marca 2011 r.

Wniosek

o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poręba na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Poręba

Część I (wypełnia wnioskodawca)

1. Dane wnioskodawcy :

Imię ………………………………………………………………………………………….

Nazwisko ……………………………………………………………………………………

Adres zameldowania : ulica ……………………………………. nr domu ……………..

nr mieszkania………………….. kod pocztowy ………………………

miejscowość ……………………………………….. telefon ……………………………

2. Adres nieruchomości, na której planowana jest wymiana lub likwidacja pokrycia dachowego i/lub elewacji :

ulica ……………………………………………………………….. nr domu ……………..

nr ewidencyjny działki: …………………… kod pocztowy: ………………………………

miejscowość: ………………………………………………………………

3. Rodzaj budynku(ów), na których demontowane będą materiały
zawierające azbest : …………………………………………………………………………………..

4. Powierzchnia dachu lub elewacji do demontażu : ………………………………. m2

5. Rodzaj materiałów zawierających azbest do demontażu :

………………………………………………………………………………………………

..................................... dnia ………………

……………………………........……..

podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć :

1) Kserokopię tytułu prawnego władania nieruchomością,

2) Kserokopię pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub potwierdzenia zgłoszenia robót przez wnioskodawcę do właściwego organu architektoniczno-budowlanego (Starostwo Powiatowe w Zawierciu),

3) Kserokopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. Nr 71, poz.649) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz.1089),

4) Kolorowe zdjęcie posesji, z której zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 marca 2011 r.

U m o w a
o udzielenie dotacji z budżetu gminy Poręba na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Poręba

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Gminą Poręba z siedzibą w Porębie przy ul.

Dworcowej 1 reprezentowaną przez :

…................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

a

Panem/Panią

…......................................................................................................................................

legitymującą się dowodem osobistym nr ….....................................................................

wydanym przez …............................................................................................................

nr ewid. PESEL : …....................................., NIP : …......................................................

- właścicielem nieruchomości przy ul. …................................................. w Porębie

zwanym w dalszej części umowy właścicielem nieruchomości

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości oświadcza, że dokona likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest na w/w nieruchomości.

2. Całość zadania obejmuje : ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

3. Termin realizacji zadania : do dnia .........................................................................................

§ 2. 1. Na podstawie „Zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Poręba na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Poręba” gmina Poręba zobowiązuje się do dofinansowania kosztów kwalifikowanych w ramach prac, o których mowa w § 1, w kwocie :

………………………………………………………………………………………

słownie : ……………………………………………………………………….......

2. Dotacja, o której mowa w ust.1 zostanie przekazana w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy na konto nr ….................................................................................................... lub wypłacona w kasie Urzędu Miasta Poręba.

3. Termin wykorzystania dotacji : do dnia ………………………………………………………

4. Rozliczenie dotacji nastąpi najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego.

5. W ramach rozliczenia właściciel budynku przedłoży :

1) fakturę VAT dotyczącą demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,

2) kserokopię karty przekazania odpadu sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 49, poz.1673),

3) protokół potwierdzający demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości …..Mg z powierzchni ……… m2 .

6. Faktura VAT, o której mowa w ust. 4 pkt.1 nie może być wystawiona przed datą zawarcia niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdy kwota dotacji nie będzie wykorzystana w całości, niewykorzystana część podlega zwrotowi w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 3. 1. Właściwe służby Urzędu Miasta mogą przeprowadzać kontrole w zakresie faktycznego wykonania prac objętych wnioskiem o udzielenie dotacji.

2. W przypadku realizacji zadania niezgodnie z niniejszą umową przyznana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi licząc od dnia udzielenia dotacji.

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz zasady określone w Zasadach, o których mowa w § 2 .

§ 6. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby miasta Poręba.

§ 7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Poręba : Właściciel budynku :

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »