| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/57/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwala

§ 1. Przyjąć tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pawłowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik do Uchwały Nr V / 57 / 2011
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 marca 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE PAWŁOWICE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

§ 3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania określone w art. 9b ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Pawłowice.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 5. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowicach,

3) Komisariatu Policji w Pawłowicach,

4) Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach,

5) Zakładów Opieki Zdrowotnej działających na terenie Gminy Pawłowice,

6) Sądu Rejonowego w Jastrzębiu – Zdroju,

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) przedstawiciele poszczególnych instytucji i jednostek mających wejść w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami i jednostkami,

2) skład Zespołu Interdyscyplinarnego ustala Wójta Gminy Pawłowice w Zarządzeniu powołującym ten Zespół,

3) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego - przed udziałem w pierwszym posiedzeniu - składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych,

4) odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może nastąpić w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice w następujących sytuacjach:

a) na jego umotywowany wniosek,

b) na wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest on przedstawicielem,

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego – w przypadkach uzasadnionych,

d) w trybie natychmiastowym, w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu Zespołu zwołanym przez Wójta Gminy Pawłowice, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności 2/3 składu Zespołu,

2) na zasadach określonych w ust.3 pkt 1 wybiera się zastępcę przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wykonującego zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności,

3) przewodniczący i zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany na podstawie:

a) pisemnej rezygnacji,

b) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Pawłowice,

c) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanienastępuje na tych samychzasadach co ich powołanie.

4) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zapraszaćdo udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 6. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Pawłowice, a podmiotami wskazanymi w § 5 pkt 1.

§ 7. Datę pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza Wójt Gminy Pawłowice.

§ 8. Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór przewodniczącegoZespołu Interdyscyplinarnegoi jego zastępcy. O wyborze zostaje powiadomiony Wójt Gminy Pawłowice.

§ 9. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 10. 1. Z każdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzony jest protokół zawierający m.in. listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia lub podjęte stanowiska w sprawie będącej przedmiotem posiedzenia

2. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego oraz protokolant.

§ 11. Zespól interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

§ 12. W skład grup roboczych mogą wchodzić przedstawiciele:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Policji,

4) Sądu,

5) oświaty,

6) służby zdrowia,

7) przedstawiciele innych podmiotów i specjaliści w dziedzinieprzeciwdziałania przemocy, których Zespół Interdyscyplinarny powoła.

§ 13. Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcia w ramach swoich zadań w formie pisemnych stanowisk. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 14. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub z wynikających problemów występującychw indywidualnych przypadkach.

§ 15. Obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach.

§ 16. Posiedzenia organizowane są głównie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznejw Pawłowicach. Dopuszcza się możliwośćorganizacji spotkań w siedzibach innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 17. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego.

§ 18. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, e-mailową lub telefoniczną.

§ 19. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonujązadaniaw ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 20. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 21. W sprawach nieuregulowanychw niniejszym załączniku mają zastosowanie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »