| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Publicznego nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art.11 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2011r. Nr 45, poz.235) - na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. Uchwala się Statut Żłobka Publicznego nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLII/374/2005 z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie statutu Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach oraz Uchwała nr XXIII/240/2008 w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/374/2005r. w sprawie statutu Żłobka Publicznego nr1 w Tarnowskich Górach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kowolik


Załącznik do Uchwały Nr IX/114/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA PUBLICZNEGO NR 1 w TARNOWSKICH GÓRACH.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejscem prowadzenie Żłobka Publicznego nr 1 zwanego dalej Żłobkiem jest Gmina Tarnowskie Góry.

2. Organem, który utworzył Żłobek jest Gmina Tarnowskie Góry.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Tarnowskich Górach przy ulicy Bema 1.

4. W skład Żłobka wchodzą oddziały z grupami żłobkowymi :

a) oddział I w Tarnowskich Górach przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 135 (dzielnica Stare Tarnowice)

b) oddział II w Tarnowskich Górach w budynku przy ulicy Strzybnickiej 3 (dzielnica Strzybnica)

5. Żłobek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji nazwy: Żłobek Publiczny nr 1 42-600 Tarnowskie Góry ul. Bema 1

6. Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

7. Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Tarnowskie Góry prowadzoną w formie jednostki budżetowej Gminy.

Rozdział II.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2. 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor.

2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej 1 miesięcznej przerwy wakacyjnej.

3. Przerwę w pracy Żłobka ustala Dyrektor organizując dyżur w Żłobku lub w jednym z oddziałów na terenie miasta.

4. Do żłobka mogą uczęszczać zdrowe dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat (do ukończenia roku szkolnego).

5. Na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się opłata stała miesięczna oraz stawka żywieniowa ustalona przez Radę Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. 1. Do zadań Żłobka należy:

a) zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej oraz edukacyjnej nad dziećmi,

b) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

c) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i wymagań dietetyki wyżywienia,

d) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

e) wspomaganie indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka,

f) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.

2. Realizację zadań, o których mowa w ust.1 zapewnia Dyrektor Żłobka.

§ 4. Zakres i sposób wykonywania zadań Żłobka jest następujący:

1. W czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, zgodnie ze schematem organizacyjnym placówki, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka.

2. Każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Rozdział III.
Zarządzanie Żłobkiem

§ 5. 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

2. Dyrektor Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.

§ 6. 1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających ze Żłobka.

2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców.

3. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Żłobka regulaminu.

Rozdział IV.
Organizacja Żłobka

§ 7. 1. Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności:

a) organizowanie pracy Żłobka,

b) uzgadnianie z Burmistrzem Miasta zasad organizacji placówki,

c) zapewnienie należytego stanu higieniczno - sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka,

d) zawieranie umów w imieniu Żłobka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

e) realizacja planu finansowego i sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw finansowo – księgowych.

Rozdział V.
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 8. 1. Naboru dzieci dokonuje Dyrektor.

2. Rekrutacji podlegają dzieci spełniające łącznie 3 warunki:

a) dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,

b) dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,

c) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

3. Z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci przyjętych zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności.

4. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka nie biorą udziału w rekrutacji i kontynuują pobyt w Żłobku jeżeli spełniają warunki określone w § 8 pkt.2 statutu.

§ 9. 1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

2. Opłata - dzienna stawka żywieniowa podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka licząc od następnego dnia nieobecności.

Rozdział VI.
Gospodarka finansowa Żłobka

§ 10. 1. Żłobek jako jednostka finansowa Gminy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych oraz rachunkowości.

2. Gospodarka finansowa jest prowadzona na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej.

§ 11. 1. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku jest uchwalona przez Radę Miasta Tarnowskie Góry.

2. Przychody Żłobka są dochodami budżetu Gminy Tarnowskie Góry.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kowolik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »