| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr X/3/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, zatwierdzonego uchwałą
Nr VIII/2/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2002r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/1/2007 – ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 25 października 2007r. oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/8/2009 – ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 26 listopada 2009r.

Rada Miejska w Bieruniu

uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu.

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej, oznaczony symbolem MW/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej, oznaczone symbolem MNU;

4) tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, oznaczone symbolem U;

5) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej, oznaczone symbolem PU;

6) teren obsługi komunikacji samochodowej, oznaczony symbolem KS;

7) teren wód powierzchniowych i urządzeń hydrotechnicznych, oznaczony symbolem WS;

8) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;

9) tereny ogrodów przydomowych i zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem ZN;

10) teren drogi publicznej klasy ulicy zbiorczej, oznaczony symbolem KDZ1/2;

11) teren drogi publicznej klasy ulicy lokalnej, oznaczony symbolem KDL1/2;

12) tereny dróg publicznych klasy ulicy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD1/2;

13) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 - Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 - Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 - Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

6) Rozdział 6 - Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) Rozdział 7 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) Rozdział 8 - Ustalenia końcowe.

§ 3

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący część graficzną planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego planem miejscowym,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, stanowiąca granicę pasa technologicznego wału przeciwpowodziowego,

d) krzyż przydrożny,

e) fragmenty terenów, których wartość wzrosła na skutek ustaleń niniejszego planu,

f) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

2) Załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu;

3) Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

§ 4

Na Rysunku Planu na podstawie przepisów odrębnych obowiązują:

1) granica administracyjna miasta Bierunia;

2) granica strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego;

3) granice terenów górniczych.

§ 5

Pozostałe oznaczenia, w tym treść mapy zasadniczej, numer i granica działki ewidencyjnej, napowietrzne linie elektroenergetyczne z pasami technologicznymi, mają charakter informacyjny.

§ 6

Ustalenia planu, o których mowa w §2 ust. 1. opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

§ 7

W obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia wymagań:

1) zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i usytuowania terenów.

§ 8

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeważający (stanowiący więcej niż 55% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej, w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający sposób zagospodarowania działki budowlanej, w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

6) wysokości budynku – należy przez to rozumieć:

a) wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) ilość kondygnacji nadziemnych budynku,

7) zabudowie usługowej użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek (lub funkcję), przeznaczoną na potrzeby obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, w tym hotele, motele, usługi sportu oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

8) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu (ewidencyjną), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i dalszych ustaleń planu;

9) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie, wyrażony jako wskaźnik % powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchni zabudowy działki budowlanej – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni budynku lub wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej, liczonej w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi budynku lub budynków na powierzchnię gruntu do powierzchni działki budowlanej, wyrażonej jako wskaźnik % powierzchni zabudowy działki budowlanej;

11) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolno stojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2 lub wysokości większej niż 5,0 m;

12) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie: komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 9

1. W obszarze objętym planem dopuszcza się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi terenów w obszarze objętym planem, umożliwiających bezpieczny dojazd do działki budowlanej i zapewnienie miejsca postojowego pojazdów sił ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, itp.);

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nieograniczający realizacji przeznaczenia podstawowego planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic;

2. W obszarze objętym planem, zakazuje się lokalizacji:

1) usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów, realizowanej jako działalność podstawowa;

2) reklam wielkoformatowych oraz budowli służących reklamie, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 3PU, 2U, KS;

3) ogrodzeń na terenach istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz wewnętrznych.

3. W obszarze objętym planem ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW , zabudowy mieszkaniowej na terenach

MW/U – min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej MNU – min. 2 miejsca postojowe lub garażowe na 1 działkę budowlaną oraz dla lokalu usługowego, wydzielonego w budynku jednorodzinnym, min. 1 miejsce postojowe na 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, a w przypadku prowadzenia działalności usługowej w budynku wolno stojącym - min. 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej usług;

3) dla terenów PU – min. 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych i min. 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej;

4) dla terenów U i usług na terenach MW/U – min. 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej.

Rozdział 3
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 10

Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami planu.

§ 11

1. Utrzymuje się tereny oznaczone symbolami 1MW i 2MW i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) usługi handlu wbudowane w budynki mieszkalne i wolno stojące;

2) obiekty małej architektury, place zabaw i zieleń urządzona;

3) ścieżki piesze;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) miejsca postojowe dla obsługi terenów MW.

3. Utrzymuje się istniejące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1:

1) zakazuje się nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych;

2) ustala się wskaźniki miejsc postojowych lub garażowych według §9 ust. 6 pkt. 1;

3) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie oznaczonym symbolem 1MW , na działkach nr 1132/20 i 1130/20, z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, na zasadach określonych dla terenów oznaczonych symbolem 7MNU.

§ 12

1. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem MW/U i ustala się przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu oznaczonego symbolem MW/U ustala się:

1) obiekty małej architektury, place zabaw i zieleń urządzona;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MW/U;

4) ścieżki piesze i rowerowe.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MW/U utrzymuje się istniejące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu wymienionego w ust. 1:

1) ustala się wskaźniki miejsc postojowych według §9 ust.3 pkt. 1;

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 2080/30, z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, na zasadach określonych dla terenów oznaczonych symbolem 7MNU.

§ 13

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami od 1MNU do 11MNU i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) obiekty małej architektury, place zabaw, gier sportowych i zieleń urządzona;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) drogi wewnętrzne dla obsługi terenów MNU;

4) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MNU.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 40%;

2) powierzchnia zabudowy działki budowlanej – do 50%;

3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe;

4) dachy wielospadowe o nachyleniu powyżej 15°;

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MNU , zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

6) minimalną odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych, liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni docelowej, ustala się na podstawie ustawy o drogach publicznych;

7) wskaźniki miejsc postojowych lub garażowych, według ustaleń §9 ust. 3. pkt. 2.

4. Na terenie oznaczonym symbolem 8MNU na skrzyżowaniu ul. Marcina i ul. Sekretnej obejmuje się ochroną krzyż przydrożny.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1U do 3U ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

2. Na terenach oznaczonych symbolami U jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

1) obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

2) miejsca postojowe i garaże do obsługi terenów U;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) reklamę wielkoformatową na terenie 2U , o wysokości nie większej niż 10,0m.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 2U i 3U utrzymuje się istniejące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny – min. 20%;

2) powierzchnia zabudowy do 55%;

3) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 7,0m;

4) wskaźniki miejsc postojowych, według ustaleń §9 ust. 3, pkt. 4.

5. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie oznaczonym symbolem 3U , z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, na funkcje usługowe na zasadach określonych jak dla terenu 7MNU .

§ 15

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami od 1PU do 3 PU i ustala się ich przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) drogi wewnętrzne o szerokości zgodnej z potrzebami technologicznymi, ale nie mniej niż ustalają przepisy odrębne;

2) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów PU;

3) obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) reklamę wielkoformatową na terenie 3PU , o wysokości nie większej niż 10,0m.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 15%;

2) powierzchnia zabudowy działki budowlanej – do 60%;

3) wysokość zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 16,0m, za wyjątkiem wysokości urządzeń technologicznych;

4) dachy wielospadowe o nachyleniu powyżej 15°;

5) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów PU , zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

6) minimalną odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych, liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni docelowej, ustala się na podstawie ustawy o drogach publicznych;

7) wskaźniki miejsc postojowych lub garażowych według ustaleń §9 ust. 3. pkt. 3.

4. Dopuszcza się:

a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie 1PU na działce nr 816/184 i 817/184 z możliwością remontu i przebudowy, na zasadach określonych jak dla terenów 1MNU ,

b) zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na funkcje produkcyjno – usługowe lub usługowe na zasadach określonych dla terenu 1PU.

§ 16

1. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem KS i ustala się jego przeznaczenie podstawowe, jako teren obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw.

2. Na terenie oznaczonym symbolem KS, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

1) obiekty małej architektury;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) reklamę wielkoformatową, o wysokości nie większej niż 10,0m.

§ 17

Dla terenu oznaczonego symbolem WS ustala się przeznaczenie podstawowe - teren wód powierzchniowych i urządzeń hydrotechnicznych.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP ustala się przeznaczenie podstawowe, jako teren zieleni urządzonej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

1) ścieżki piesze;

2) obiekty małej architektury;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Na terenie wymienionym w ust. 1 zachowuje się istniejącą zieleń wysoką o walorach przyrodniczych oraz ustala się sukcesywną przebudowę zieleni wysokiej i niskiej w dostosowaniu do siedlisk.

§ 19

1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZN do 3ZN ustala się przeznaczenie podstawowe, jako tereny ogrodów przydomowych i zieleni nieurządzonej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

1) ścieżki piesze i rowerowe;

2) urządzenia hydrotechniczne;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Na terenach wymienionych w ust. 1 zakazuje się:

1) grodzenia terenów pomiędzy ulicą Mleczną oznaczoną symbolem 1KDD1/2 a podstawą wału przeciwpowodziowego na terenie 1ZN , zgodnie z ustawą prawo wodne;

2) grodzenia terenów pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, stanowiącą granicę pasa technologicznego wału przeciwpowodziowego, a podstawą wału przeciwpowodziowego na terenach 2ZN i 3ZN.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska

§ 20

1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, według stanu prawnego na dzień uchwalenia planu, za wyjątkiem instalacji radiokomunikacyjnych;

2) nakaz stosowania szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha;

3) nakaz podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha w odpowiednich urządzeniach;

4) obowiązek stosowania systemów grzewczych, opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci cieplnej - obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw o wysokiej sprawności energetycznej;

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

6) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

7) nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych.

2. W celu ochrony przed hałasem:

1) dla terenów oznaczonych symbolami MNU, MW/U, U dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;

2) dla terenów oznaczonych symbolem MW dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 21

1. Obszar objęty planem położony jest poza terenem górniczym KWK „Piast” w Bieruniu oraz częściowo w granicach terenu górniczego „Lędziny I”, ustanowionego dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Ziemowit”.

2. Uwarunkowania górnicze w obszarze objętym planem, obowiązujące w momencie uchwalania planu:

1) KWK „Ziemowit” nie planuje eksploatacji górniczej mogącej bezpośrednio oddziaływać na obszar objęty planem;

2) istnieje możliwość wystąpienia drgań gruntu generowanych przez wstrząsy pochodzenia górniczego o przyspieszeniach nie przekraczających 50mm/s2

3. Nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego i stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze.

§ 22

Na obszarze objętym planem nie występują:

1) naturalne zagrożenia osuwaniem mas ziemnych;

2) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;

3) główne zbiorniki wód podziemnych GZWP.

§ 23

Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających zachowania stref technicznych.

Rozdział 6
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 24

1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) w obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;

2) ustala się wielkości działek:

a) min. 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, szerokość frontu działki min. 18,0m,

b) min. 450m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szerokość frontu działki min. 12,0m,

c) min. 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej, szerokość frontu działki min. 20,0m,

d) min. 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, szerokość frontu działki min. 20,0m,

e) min. 1500m2 dla zabudowy produkcyjno – usługowej i usługowej wolno stojącej, szerokość frontu działki min. 20,0m,

3) ustala się nakaz wydzielania działek budowlanych pod kątem prostym do pasa drogowego z dopuszczeniem tolerancji +/-15° lub zgodnie z istniejącym układem działek;

4) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w ustaleniach pkt 2 w celu:

a) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) powiększenia przyległej działki budowlanej,

c) regulacji granic działki,

d) wyznaczenia dróg wewnętrznych,

5) minimalna szerokość działek dla dróg wewnętrznych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej – 6,0m;

6) minimalna szerokość działek dla dróg wewnętrznych na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej – 8,0m.

Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 25

1. W obszarze objętym planem ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

2. W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemu komunikacji:

1) ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem z istniejących i projektowanych ulic, w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych;

2) w liniach rozgraniczających tereny komunikacji drogowej ustala się możliwość lokalizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, miejsc postojowych, wiat przystankowych zintegrowanych z punktami sprzedaży detalicznej, wolno stojących kabin telefonicznych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury itp.

§ 26

1. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem KDZ1/2 o przeznaczeniu podstawowym, jako droga publiczna klasy ulicy zbiorczej, w ciągu ul. Oświęcimskiej.

2. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem KDL1/2 o przeznaczeniu podstawowym, jako część drogi publicznej klasy ulicy lokalnej, w ciągu ul. Marcina.

3. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 27

1. Utrzymuje się tereny o przeznaczeniu podstawowym, jako drogi publiczne klasy ulicy dojazdowej, oznaczone symbolami:

1) 1KDD1/2, w ciągu ul. Mlecznej;

2) 2KDD1/2 w ciągu ul. Homera.

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami 3KDD1/2, 4KDD1/2 i 5KDD1/2 o przeznaczeniu podstawowym, jako drogi publiczne klasy ulicy dojazdowej, o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m.

3. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW i 6KDW o przeznaczeniu podstawowym, jako tereny dróg wewnętrznych, o szerokości w liniach rozgraniczających:

1) 1KDW – 15,0m;

2) 2KDW – 6,0m, zakończona placem do zawracania;

3) 3KDW – 8,0m, zakończona placem do zawracania;

4) 6KDW – 10,0 m.

4. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem 4KDW o przeznaczeniu podstawowym, jako teren drogi wewnętrznej, w ciągu ul. Krótkiej.

5. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem 5KDW o przeznaczeniu podstawowym, jako teren drogi wewnętrznej.

6. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1÷5 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 28

W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia ogólne w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowy w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu;

2) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

§ 29

W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków:

1) zaopatrzenie w wodę z rozbudowywanej rozdzielczej sieci wodociągowej miasta;

2) budowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

3) możliwość stosowania indywidualnych ujęć wody;

4) odprowadzenie ścieków do rozbudowywanej sieci kanalizacji miejskiej;

5) do czasu budowy systemu kanalizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 30

W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz:

1) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych opartych o centralne źródło ciepła;

2) w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o:

a) spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej,

b) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,

c) systemy oparte o proekologiczne systemy grzewcze, w tym odnawialne nośniki energii (energia słoneczna, wody termalne, itp.),

3) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej średnioprężnej;

4) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci miejskich.

§ 31

W obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej:

1) ustala się zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury radiokomunikacyjnej;

2) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, szczególnie na terenach nowego zainwestowania;

3) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

§ 32

1. W obszarze objętym planem dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §29 do §31 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

2. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

3. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej określone w §31 i §32 ust. 1, do odbiorców indywidualnych należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

§ 33

W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady gospodarki odpadami komunalnymi:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie;

2) nakaz wyposażania nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem ich segregacji;

3) nakaz selektywnego gromadzenia powstających odpadów z działalności usługowej w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, okresowo odbieranych.

Rozdział 8
Ustalenia końcowe

§ 34

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U, 4MNU, 2KDW, 3KDW ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent,

2) dla części terenów oznaczonych symbolami 3MNU i 5MNU, wskazanych na rysunku planu ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

3) dla terenów oznaczonych symbolami 1MW, 2MW, MW/U, 1MNU, 2MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU, 9MNU, 10MNU, 11MNU, 1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 3U, 1ZN, 2ZN, ZP, WS, KDZ1/2, KDL1/2, 1KDD1/2 ÷ 5KDD1/2 i 4KDW, 5KDW i 6KDW oraz dla części terenów 3MNU, 5MNU nie ustala się stawki procentowej. Z powodu zachowania dotychczasowej funkcji i sposobu użytkowania terenów opłata, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może być wniesiona.

§ 35

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 36

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

§ 37

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Zalacznik1.JPG

zal 1 rysunek planu Oswiecimska


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu., nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Bierunia, Rada Miejska w Bieruniu postanawia:

1) nie uwzględnić uwagi Pana Tomasza Koska:

- Treść uwagi : Przeznaczenie całej działki 81/53 na cele mieszkaniowo – usługowe, w tym części obejmującej teren pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a strefą 50m od korony wału rzeki Mlecznej

- Uzasadnienie : Nieruchomość objęta uwagą położona jest w części przylegającej do ulicy Mlecznej 1KDD1/2, zgodnie z ustaleniami planu na terenie oznaczonym symbolem 3MNU o ustalonym przeznaczeniu podstawowym, jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej. Pozostałą część działki przeznaczono na tereny ogrodów przydomowych i zieleni nieurządzonej 2ZN. Ponadto przez części działki położonej w granicach terenu 3MNU przebiega granica strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego, a na terenie 2ZN ustalono nieprzekraczalną linię zabudowy, stanowiącą granicę pasa technologicznego wału przeciwpowodziowego. Powyższe ograniczenia są związane z położeniem terenu w sąsiedztwie wału rzeki Mlecznej i wynikają z art. 85 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Ponadto ustalony w projekcie planu sposób zagospodarowania terenu jest zgodny z kierunkami zagospodarowania przestrzennego, przyjętymi w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia”, zatwierdzonym uchwałą Nr VIII/2/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2002r. wraz z późniejszymi zmianami, w którym teren objęty uwagą przeznaczono dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej oraz tereny rolne do restrukturyzacji. Przeznaczenie całej działki pod zabudowę wymaga sporządzenia zmiany studium, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Prawa wodnego.

2) nie uwzględnić uwagi Pana Grzegorza Nowaka:

- treść uwagi : włączenie działek nr 94/20 i 96/21 do terenu 1U.

- uzasadnienie : Nieruchomości objęte uwagą położone są w terenie o ustalonym przeznaczeniu ogrodów przydomowych i zieleni nieurządzonej 3ZN. Ponadto przez części działki 86/21 przebiega granica strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego, a na działce 94/20 ustalono nieprzekraczalną linię zabudowy, stanowiącą granicę pasa technologicznego wału przeciwpowodziowego. Powyższe ograniczenia są związane z położeniem terenu 3ZN w sąsiedztwie wału rzeki Mlecznej i wynikają z art. 85 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019z późn, zm.). Ponadto ustalony w projekcie planu sposób zagospodarowania terenu jest zgodny z kierunkami zagospodarowania przestrzennego przyjętymi w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia”, zatwierdzonym uchwałą Nr VIII/2/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2002r. wraz z późniejszymi zmianami, w którym teren objęty uwagą przeznaczono na tereny rolne do restrukturyzacji. Przeznaczenie całej działek pod zabudowę wymaga sporządzenia zmiany studium, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Prawa wodnego.

3) nie uwzględnić w części uwagi Pana Grzegorza Nowaka

- treść uwagi : zmiana zapisu dla terenu 1U związanego ze zmianą dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 40% na 60%.

- uzasadnienie : uwzględnienie uwagi w części wynika z wydanej w dniu 26 października 2009r decyzji o warunkach zabudowy nr GPN-7331/1/15-14/2009, w której określono powierzchnię zabudowy dla działki nr 86/19 o powierzchni 1270m2 - do 700m2 , co daje po przeliczeniu 55%. W związku z tym uwaga może zostać uwzględniona jedynie do wartości wskaźnika określonego w ww. decyzji.


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rada Miejska w Bieruniu działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) ustala:

1) w obszarze objętym planem przewiduje się, jako inwestycje należące do zadań własnych gminy:

a) budowę systemu odprowadzania ścieków, w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) budowę systemu zaopatrzenia w wodę w zakresie sieci rozdzielczej,

c) budowę dróg 3KDD1/2, 4KDD1/2, 5KDD1/2 wraz z chodnikami,

2) Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt. 1 będą środki własne budżetu miasta Bierunia.

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych.

4) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi sukcesywnie, w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym planem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »