| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/88/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z dnia 3 grudnia 2010r.),

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w ust. 1.

§ 2. Liczbę godzin sprawowania opieki nad dzieckiem przez publiczne przedszkola, o których mowa w § 1 ust.1, określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/24/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków oraz inne usługi w przedszkolach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »