| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/88/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z dnia 3 grudnia 2010r.),

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w ust. 1.

§ 2. Liczbę godzin sprawowania opieki nad dzieckiem przez publiczne przedszkola, o których mowa w § 1 ust.1, określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/24/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków oraz inne usługi w przedszkolach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »