| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/116/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póź. zm.), art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z póź.zm.), art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536)- na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Wprowadzić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznaczyć do 5℅ kwoty dotacji celowej otrzymanej przez miasto Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym z budżetu państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/762/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/116/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2011 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanymi w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży są:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny

§ 2. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, zwany dalej "regulaminem" określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy udzielania stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

§ 3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej rozpoczynającym lub kontynuującym naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozdział II.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 1. 1. Wysokość stupendium szkolnego ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej ucznia lub słuchacza i innych szczególnych okoliczności przedstawionych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny ustala się według następujących kryteriów:

1) dla uczniów i słuchaczy, których dochód na jednego członka rodziny wynosi do 30% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spłecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi 175% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),

2) dla uczniów i słuchaczy, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 30%, a nie przekracza 60% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spłecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),

3) dla uczniów i słuchaczy, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 60% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spłecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi 125% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.

Rozdział III.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 1. 1. Stypendium szkolne może być przyznane w następującej formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w tym zwłaszcza: zajęciach wyrównawczych, sportowych, artystycznych, muzycznych, logopedycznych, nauki języków obcych,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy, w tym w szczególności: kosztów dojazdów, czesnego, zakwaterowania i innych opłat,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup: podręczników, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, materiałów do zajęć plastycznych, strojów gimnastycznych, zeszytów, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, oraz zakupu innych przedmiotów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w zajęciach o charakterze edukacyjnym,

4) świadczenia pieniężnego w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. NR 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Osoba składająca wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wskazuje w nim formę stypendium szkolne.

Rozdział IV.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 1. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:

1) rodziców ( prawnych opiekunów ) albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły

3. Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.

4. Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w szkole w przypadku uczniów uczęszczających do szkół w Dąbrowie Górniczej.

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

6. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.

7. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w rozdziale III § 1 ust.1 wypłacane będzie w terminach wynikających z decyzji administracyjnej, po przedstawieniu faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne w danym roku szkolnym.

8. Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

9. Wypłata stypendium szkolnego odbywać się bedzie w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub przelewem bankowym na konto wskazane w oświadczeniu przez wnioskodawcę.

Rozdział V.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 1. 1. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w terminie nie dłuzszym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

1) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

2) choroby w rodzinie ucznia,

3) śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia,

4) innych nieszczęśliwych zdarzeń (np. częściowa lub całkowita utrata mienia rzeczowego z powodu pożaru, powodzi), których wystąpienie spowodowało pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

3. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument potwierdzający wystapienie zdarzenia losowego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.

5. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

6. Wypłata zasiłku szkolnego nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Rozdział VI.
Postanowienie końcowe

§ 1. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,a w szczególności:

1) skreślenia z listy uczniów,

2) zaprzestania spełniania kryteriów wymienionych w rozdziale II § 1 ust. 2 i 3 regulaminu,

3) zmiany miejsca zamieszkania poza teren miasta Dąbrowy Górniczej.

2. O wystąpieniu faktów o których mowa w ust. 1, rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »