| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/116/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póź. zm.), art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z póź.zm.), art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536)- na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Wprowadzić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznaczyć do 5℅ kwoty dotacji celowej otrzymanej przez miasto Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym z budżetu państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/762/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/116/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2011 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanymi w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży są:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny

§ 2. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, zwany dalej "regulaminem" określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy udzielania stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

§ 3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej rozpoczynającym lub kontynuującym naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozdział II.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 1. 1. Wysokość stupendium szkolnego ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej ucznia lub słuchacza i innych szczególnych okoliczności przedstawionych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny ustala się według następujących kryteriów:

1) dla uczniów i słuchaczy, których dochód na jednego członka rodziny wynosi do 30% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spłecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi 175% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),

2) dla uczniów i słuchaczy, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 30%, a nie przekracza 60% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spłecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),

3) dla uczniów i słuchaczy, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 60% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spłecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi 125% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.

Rozdział III.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 1. 1. Stypendium szkolne może być przyznane w następującej formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w tym zwłaszcza: zajęciach wyrównawczych, sportowych, artystycznych, muzycznych, logopedycznych, nauki języków obcych,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy, w tym w szczególności: kosztów dojazdów, czesnego, zakwaterowania i innych opłat,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup: podręczników, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, materiałów do zajęć plastycznych, strojów gimnastycznych, zeszytów, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, oraz zakupu innych przedmiotów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w zajęciach o charakterze edukacyjnym,

4) świadczenia pieniężnego w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. NR 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Osoba składająca wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wskazuje w nim formę stypendium szkolne.

Rozdział IV.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 1. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:

1) rodziców ( prawnych opiekunów ) albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły

3. Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.

4. Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w szkole w przypadku uczniów uczęszczających do szkół w Dąbrowie Górniczej.

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

6. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.

7. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w rozdziale III § 1 ust.1 wypłacane będzie w terminach wynikających z decyzji administracyjnej, po przedstawieniu faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne w danym roku szkolnym.

8. Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

9. Wypłata stypendium szkolnego odbywać się bedzie w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub przelewem bankowym na konto wskazane w oświadczeniu przez wnioskodawcę.

Rozdział V.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 1. 1. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w terminie nie dłuzszym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

1) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

2) choroby w rodzinie ucznia,

3) śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia,

4) innych nieszczęśliwych zdarzeń (np. częściowa lub całkowita utrata mienia rzeczowego z powodu pożaru, powodzi), których wystąpienie spowodowało pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

3. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument potwierdzający wystapienie zdarzenia losowego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.

5. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

6. Wypłata zasiłku szkolnego nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Rozdział VI.
Postanowienie końcowe

§ 1. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,a w szczególności:

1) skreślenia z listy uczniów,

2) zaprzestania spełniania kryteriów wymienionych w rozdziale II § 1 ust. 2 i 3 regulaminu,

3) zmiany miejsca zamieszkania poza teren miasta Dąbrowy Górniczej.

2. O wystąpieniu faktów o których mowa w ust. 1, rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Kopijer

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii Human Performance Improvement, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™. Ponad 20-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes American Society for Training and Development na Polskę, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii, organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych. Doświadczenie w HR zdobywał, jako specjalista ds. szkoleń w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz HR Manager w KOMA S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »