| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.J.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536) oraz art.4 ust.1, art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz.95)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej - należy rozumieć w szczególności zbiorowe potrzeby wspólnoty określone w ustawie o samorządzie gminnym, ich stopień zaspokojenia bądź ich brak, liczbę potencjalnych mieszkańców, których inicjatywa może dotyczyć, uwarunkowania społeczno - lokalne, strukturę demograficzną,

2. Liczbie osób występujących z inicjatywą lokalną - należy rozumieć liczbę osób bezpośrednio składających wniosek (podpisanych pod wnioskiem),

3. Wniosku - należy rozumieć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

4. Wnioskodawcy - należy rozumieć mieszkańców Gminy Wyry bądź organizacje pozarządowej lub podmioty wymienionej w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożą wniosek.

§ 3. Udział Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej może mieć postać:

1) środków finansowych,

2) materiałów,

3) robocizny,

4) świadczeń rzeczowych,

5) pracy sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

§ 4. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w art.19b ust.1 ustawy.

§ 5. Wysokość udziału Gminy i Wnioskodawcy w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy podmiotami.

§ 6. 1. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Wójta Gminy Wyry.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy - kopię odpisu z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy;

2) w przypadku osób fizycznych lub grupy mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będę reprezentowane.

4. Do wniosku można dołączyć w szczególności: projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie, preliminarze, harmonogramy finansowe, itp.

5. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Wyry.

§ 7. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie według ich wartości rynkowej.

§ 8. 1. Wójt Gminy Wyry wyznacza właściwą komórkę organizacyjną urzędu do realizacji danej inicjatywy.

2. Właściwa komórka organizacyjna w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku dokonuje:

1) analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne co do możliwości realizacji zadania;

2) dokonuje oceny wniosku według kryterów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) przygotowuje propozycję uzasadnienia uwzględnienia lub odrzucenia wniosku.

3. Ostatecznego wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Wyry.

§ 9. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty otrzymane w ramach danego zadania w obrębie wszystkich kryteriów.

§ 10. Wójt Gminy Wyry może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry


Piotr Chrzęszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.docx

Zalacznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik2.docx

Zalacznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »