| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.J.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536) oraz art.4 ust.1, art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz.95)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej - należy rozumieć w szczególności zbiorowe potrzeby wspólnoty określone w ustawie o samorządzie gminnym, ich stopień zaspokojenia bądź ich brak, liczbę potencjalnych mieszkańców, których inicjatywa może dotyczyć, uwarunkowania społeczno - lokalne, strukturę demograficzną,

2. Liczbie osób występujących z inicjatywą lokalną - należy rozumieć liczbę osób bezpośrednio składających wniosek (podpisanych pod wnioskiem),

3. Wniosku - należy rozumieć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

4. Wnioskodawcy - należy rozumieć mieszkańców Gminy Wyry bądź organizacje pozarządowej lub podmioty wymienionej w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożą wniosek.

§ 3. Udział Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej może mieć postać:

1) środków finansowych,

2) materiałów,

3) robocizny,

4) świadczeń rzeczowych,

5) pracy sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

§ 4. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne, o których mowa w art.19b ust.1 ustawy.

§ 5. Wysokość udziału Gminy i Wnioskodawcy w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy podmiotami.

§ 6. 1. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Wójta Gminy Wyry.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy - kopię odpisu z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy;

2) w przypadku osób fizycznych lub grupy mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będę reprezentowane.

4. Do wniosku można dołączyć w szczególności: projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie, preliminarze, harmonogramy finansowe, itp.

5. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Wyry.

§ 7. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie według ich wartości rynkowej.

§ 8. 1. Wójt Gminy Wyry wyznacza właściwą komórkę organizacyjną urzędu do realizacji danej inicjatywy.

2. Właściwa komórka organizacyjna w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku dokonuje:

1) analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne co do możliwości realizacji zadania;

2) dokonuje oceny wniosku według kryterów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) przygotowuje propozycję uzasadnienia uwzględnienia lub odrzucenia wniosku.

3. Ostatecznego wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Wyry.

§ 9. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty otrzymane w ramach danego zadania w obrębie wszystkich kryteriów.

§ 10. Wójt Gminy Wyry może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry


Piotr Chrzęszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.docx

Zalacznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik2.docx

Zalacznik nr 2

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »