| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia programu przyznawania nagród dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie, a także dla zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje: Rozdział I

§ 1. 1) Program skierowany jest do uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie, a także zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2) Celem programu jest:

a) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce osiąganych przez uczniów;

b) zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim;

c) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół oraz młodzieży Gminy Pietrowice Wielkie;

d) promocja Gminy poprzez osiągane wyniki i reprezentowanie jej na różnych konkursach przedmiotowych, olimpiadach

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o

1) szkole - należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie;

2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1 oraz zamieszkującego na terenie Gminy Pietrowice Wielkie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Rozdział II Zasady i tryb przyznawania nagród

§ 3. Zasady i tryb przyznawania nagród zawarte zostały w Regulaminie przyznawania nagród za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół, dla których Gmina Pietrowice Wielkie jest organem prowadzącym oraz zamieszkujących na terenie Gminy Pietrowice Wielkie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział III Postanowienia końcowe

§ 4. Nagrody, finansowane są z dochodów własnych Gminy Pietrowice Wielkie. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród będzie corocznie ustalona przez Radę Gminy w zależności od środków w budżecie Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik NR.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik NR.2

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »