| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia programu przyznawania nagród dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie, a także dla zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich uchwala, co następuje: Rozdział I

§ 1. 1) Program skierowany jest do uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie, a także zamieszkałych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2) Celem programu jest:

a) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce osiąganych przez uczniów;

b) zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim;

c) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół oraz młodzieży Gminy Pietrowice Wielkie;

d) promocja Gminy poprzez osiągane wyniki i reprezentowanie jej na różnych konkursach przedmiotowych, olimpiadach

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o

1) szkole - należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie;

2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1 oraz zamieszkującego na terenie Gminy Pietrowice Wielkie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Rozdział II Zasady i tryb przyznawania nagród

§ 3. Zasady i tryb przyznawania nagród zawarte zostały w Regulaminie przyznawania nagród za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół, dla których Gmina Pietrowice Wielkie jest organem prowadzącym oraz zamieszkujących na terenie Gminy Pietrowice Wielkie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział III Postanowienia końcowe

§ 4. Nagrody, finansowane są z dochodów własnych Gminy Pietrowice Wielkie. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród będzie corocznie ustalona przez Radę Gminy w zależności od środków w budżecie Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik NR.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/40/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 2 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik NR.2

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »