| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 86/XIII/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (MP Nr 95, poz.961) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Boronów następujące stawki podatku od nieruchomości:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka zł.

1.

Od gruntów

a.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,81

b.

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni

4,33

c.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,18

2

Od budynków lub ich części:

a.

Mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

0,68

b.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 pow. użytkowej

19,48

c.

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrortu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

10,23

d.

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

4,45

e.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publiczego od 1m2 powierzchni użytkowej

4,68

f.

Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

2%

§ 2. Traci moc uchwała Nr 82/XLV/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WEL 368 z 17.12.1992),
2.Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WEL 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »