| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.98.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) art. 7 ust.3 i art 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwolnić z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle położone w Gminie Lyski, a będące we władaniu przedsiębiorców i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2.

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zrealizowanie przez przedsiębiorcę inwestycji związanych z wykorzystywaniem do prowadzenia działalności gospodarczej gruntów, budynków i budowli.

2. Ze zwolnienia korzystają także inwestycje zrealizowane w roku 2011.

§ 3.

Warunek zrealizowania inwestycji uznaję się za spełniony, jeśli zostały poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości nie niższej niż 100.000 zł. Do nakładów nie zalicza się kosztów nabycia prawa własności gruntów, budynków i budowli wskazanych w § 1 oraz kosztów opłat ponoszonych z tytułu uzyskania prawa do korzystania z nich.

§ 4.

Wysokość zwolnienia z podatku z którego skorzystać może przedsiębiorca przez cały okres zwolnienia, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 30% poniesionych nakładów inwestycyjnych, wskazanych w § 3.

§ 5.

1. Dla nabycia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości ustanowionego w niniejszej uchwale, koniecznym jest dokonanie przez przedsiębiorcę pisemnego zgłoszenia zamiaru skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Zgłoszenie, po spełnieniu warunku wskazanego w § 2 przedsiębiorca składa Wójtowi Gminy Lyski. Zgłoszenie winno obejmować:

a) dokumenty potwierdzające prawo władania nieruchomością,

b) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 3 uchwały,

c) zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w ciągu danego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedających go latach oraz informacji o otzrymanej innej pomocy, dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które ma być udzielona pomoc na podstawie niniejszej uchwały,

d) informację obrazującą jego sytuację ekonomiczną.

2. Zwolnienie przysługuje po doręczeniu przedsiębiorcy wydanego przez Wójta Gminy Lyski pisemnego potwierdzenia kompletności złożonego przez przedsiębiorcę zgłoszenia z mocą od miesiąca złożenia tego zgłoszenia.

§ 6.

1. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca zobowiazany jest corocznie przedkładać w terminie do 15 stycznia każdego roku :

a) potwierdzenie władania nieruchomościami objętymi zwolnieniem jak również środkami nabytymi w wyniku zrealizowania inwestycji wym. w § 3 oraz wykorzystania ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

b) zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego oraz informacji o otrzymanej innej pomocy, dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które ma być udzielona pomoc na podstawie nieniejszej uchwały.

2. W przypadku utraty warunków uprawniajacych do korzystania ze zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązanych jest w terminie 14 dni powiadomić o zaistaniałej sytuacji Wójta Gminy.

3. Wójt Gminy Lyski jest uprawniony do kontroli spełnienia przez przedsiębiorę warunków korzystania ze zwolnienia.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystapiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

5. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od początku roku kalendarzowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.

6. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd Wójta Gminy odnośnie okoliczności uprawniających do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres, przez który ze zwolnienia korzystał.

7. W przypadku nienależnego korzystania ze zwolnienia, nie uiszczony podatek podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

§ 7.

1. Zwolnienia podatkowe udzielane na podstawie niniejszej uchwały, stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006)

§ 8.

Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy, o której mowa w § 5 zobowiązani są do przedstawienia Wójtowi Gminy :

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 9.

Korzystanie ze zwolnienia na zasadach określonych w niniejszej uchwale może odbywać się do 31.12.2013r.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »