| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.10.60.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009r. dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gaszowice Nr XXXVI/184/09 z dnia 28 maja 2009 r. oraz Nr XLVIII/233/10 z dnia 25 marca 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową - Zarządem Oddziału ZNP w Gaszowicach

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009 r. stanowiącym integralną część uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale IV DODATEK FUNKCYJNY, § 7 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny, uzależniony od liczby oddziałów danej placówki, w wysokości procentowej od kwoty bazowej (zaokrąglonej do pełnych zł), określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:

a) dyrektorowi szkoły:

w szkole liczącej 6 oddziałów - 55 %

w szkole liczącej 7 oddziałów - 57 %

w szkole liczącej 8 oddziałów - 59%

w szkole liczącej 9 oddziałów - 61%

w szkole liczącej 10 oddziałów - 63 %

w szkole liczącej 11 oddziałów - 65 %

w szkole liczącej 12 oddziałów - 67 %

w szkole liczącej 13 oddziałów - 69 %

w szkole liczącej 14 oddziałów - 71 %

w szkole liczącej 15 oddziałów i więcej - 73 %

b) dyrektorowi przedszkola:

w przedszkolu liczącemu 1 oddział - 37 %

w przedszkolu liczącemu 2 oddziały - 39 %

w przedszkolu liczącemu 3 oddziały - 41 %

w przedszkolu liczącemu 4 oddziały - 43 %

w przedszkolu liczącemu 5 oddziałów - 45 %

w przedszkolu liczącemu 6 oddziałów - 47%

c) wicedyrektorowi szkoły:

w szkole liczącej 12 oddziałów - 28 %

w szkole liczącej 13 oddziałów - 30 %

w szkole liczącej 14 oddziałów - 32 %

w szkole liczącej 15 oddziałów i więcej - 34 %.

2. W rozdziale IV DODATEK FUNKCYJNY, § 8 otrzymuje brzmienie:

Pozostałe dodatki funkcyjne ustalane są w wysokości procentowej od kwoty bazowej (zaokrąglonej do pełnych zł), określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:

a) wychowawstwo w klasie, w oddziale i w grupie przedszkolnej - 5,50 %

b) funkcję opiekuna stażu - 0,75 %

c) inne stanowisko kierownicze przewidziane w Statucie Szkoły - 2,50 %.

3. W ROZDZIALE V DODATEK ZA WARUNKI PRACY, § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki w pracy określone w § 8 i § 9 rozporządzenia przysługuje nauczycielom w wysokości 7 % stawki godzinowej, obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.”

4. W ROZDZIALE VIII DODATEK MIESZKANIOWY, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaszowice przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany w wysokości procentowej od kwoty bazowej (zaokrąglonej do pełnych zł), określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:

a) przy jednej osobie w rodzinie – 0,10 %

b) przy dwóch osobach w rodzinie – 0,15 %

c) przy trzech osobach w rodzinie – 0,20 %

d) przy czterech osobach w rodzinie i więcej – 0,25 %”

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega również publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »