| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.10.60.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009r. dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gaszowice Nr XXXVI/184/09 z dnia 28 maja 2009 r. oraz Nr XLVIII/233/10 z dnia 25 marca 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową - Zarządem Oddziału ZNP w Gaszowicach

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009 r. stanowiącym integralną część uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale IV DODATEK FUNKCYJNY, § 7 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny, uzależniony od liczby oddziałów danej placówki, w wysokości procentowej od kwoty bazowej (zaokrąglonej do pełnych zł), określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:

a) dyrektorowi szkoły:

w szkole liczącej 6 oddziałów - 55 %

w szkole liczącej 7 oddziałów - 57 %

w szkole liczącej 8 oddziałów - 59%

w szkole liczącej 9 oddziałów - 61%

w szkole liczącej 10 oddziałów - 63 %

w szkole liczącej 11 oddziałów - 65 %

w szkole liczącej 12 oddziałów - 67 %

w szkole liczącej 13 oddziałów - 69 %

w szkole liczącej 14 oddziałów - 71 %

w szkole liczącej 15 oddziałów i więcej - 73 %

b) dyrektorowi przedszkola:

w przedszkolu liczącemu 1 oddział - 37 %

w przedszkolu liczącemu 2 oddziały - 39 %

w przedszkolu liczącemu 3 oddziały - 41 %

w przedszkolu liczącemu 4 oddziały - 43 %

w przedszkolu liczącemu 5 oddziałów - 45 %

w przedszkolu liczącemu 6 oddziałów - 47%

c) wicedyrektorowi szkoły:

w szkole liczącej 12 oddziałów - 28 %

w szkole liczącej 13 oddziałów - 30 %

w szkole liczącej 14 oddziałów - 32 %

w szkole liczącej 15 oddziałów i więcej - 34 %.

2. W rozdziale IV DODATEK FUNKCYJNY, § 8 otrzymuje brzmienie:

Pozostałe dodatki funkcyjne ustalane są w wysokości procentowej od kwoty bazowej (zaokrąglonej do pełnych zł), określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:

a) wychowawstwo w klasie, w oddziale i w grupie przedszkolnej - 5,50 %

b) funkcję opiekuna stażu - 0,75 %

c) inne stanowisko kierownicze przewidziane w Statucie Szkoły - 2,50 %.

3. W ROZDZIALE V DODATEK ZA WARUNKI PRACY, § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki w pracy określone w § 8 i § 9 rozporządzenia przysługuje nauczycielom w wysokości 7 % stawki godzinowej, obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.”

4. W ROZDZIALE VIII DODATEK MIESZKANIOWY, § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaszowice przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany w wysokości procentowej od kwoty bazowej (zaokrąglonej do pełnych zł), określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:

a) przy jednej osobie w rodzinie – 0,10 %

b) przy dwóch osobach w rodzinie – 0,15 %

c) przy trzech osobach w rodzinie – 0,20 %

d) przy czterech osobach w rodzinie i więcej – 0,25 %”

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega również publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »