| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/156/2011 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d” oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska w Toszku

uchwala:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Toszek na rok 2012.

§ 2.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 28.421.144,57 zł. z tego:

1. bieżące w kwocie 23.386.681,66 zł.

2. majątkowe w kwocie 5.034.462,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30.051.969,57 zł. z tego:

1. bieżące w kwocie 24.531.512,94 zł.

2. majątkowe w kwocie 5.520.456,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.630.825,00 zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. wolnych środków w kwocie 630.825,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu

1. przychody w kwocie 2.220.000,00 zł.

2. rozchody w kwocie 589.175,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań:

1. na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,

2. na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4 ust 1,

3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

1. dochody w kwocie 1.609.856,00 zł.

2. wydatki w kwocie 1.609.856,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wysokości 183.384,23 zł. ,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 378.623,00 zł.

§ 13.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:

1. dochody 150.000,00 zł.

2. wydatki 150.000,00 zł.

§ 14.

Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1. dochody 63.000,00 zł.

2. wydatki 63.000,00 zł.

§ 15.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 154.184,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 6 ust 1,

2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.

4. do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012.

§ 17.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1. dokonane w 2012 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2. dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

Załącznik do Uchwały Nr XV/156/2011
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

załączniki nr 1 do nr 8 do budżetu Gminy Toszek na rok 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »