| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/156/2011 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d” oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska w Toszku

uchwala:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Toszek na rok 2012.

§ 2.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 28.421.144,57 zł. z tego:

1. bieżące w kwocie 23.386.681,66 zł.

2. majątkowe w kwocie 5.034.462,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30.051.969,57 zł. z tego:

1. bieżące w kwocie 24.531.512,94 zł.

2. majątkowe w kwocie 5.520.456,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.630.825,00 zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. wolnych środków w kwocie 630.825,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu

1. przychody w kwocie 2.220.000,00 zł.

2. rozchody w kwocie 589.175,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań:

1. na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,

2. na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4 ust 1,

3. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

1. dochody w kwocie 1.609.856,00 zł.

2. wydatki w kwocie 1.609.856,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wysokości 183.384,23 zł. ,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 378.623,00 zł.

§ 13.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:

1. dochody 150.000,00 zł.

2. wydatki 150.000,00 zł.

§ 14.

Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1. dochody 63.000,00 zł.

2. wydatki 63.000,00 zł.

§ 15.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 154.184,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 6 ust 1,

2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.

4. do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012.

§ 17.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1. dokonane w 2012 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2. dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

Załącznik do Uchwały Nr XV/156/2011
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

załączniki nr 1 do nr 8 do budżetu Gminy Toszek na rok 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »