| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 23 lutego 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 3 marca 2009 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Powiatowi Tarnogórskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

zmieniają Porozumienie, o   którym mowa powyżej, w   następujący sposób:  

§   1.   1.   W § 1   Porozumienia ust. 1   otrzymuje brzmienie: „1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i   rozbiórkę w   stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a   ujętych w   gminnych ewidencji zabytków z   wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych, zabytków techniki oraz obiektów stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa (art. 39 ust. 3)”,  

2.   W § 1   Porozumienia ust. 3   otrzymuje brzmienie: „3. przedstawianie, w   formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z   zabytku, jego zabezpieczenia i   wykonania prac konserwatorskich, a   także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być w   prowadzone w   tym zabytku w   stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską z   wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (art. 27)”,  

3.   W § 1   Porozumienia ust. 6   otrzymuje brzmienie: „6. Udzielanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i   robót budowlanych (z wyłączeniem robót polegających na rozbiórce) przy zabytku wpisanym do rejestru wyłącznie w   odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 610/66 z   dnia 27 kwietnia 1966 roku, z   wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa (art. 36 ust. 1   pkt 1)”,  

4.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 6a w   brzmieniu: „6a. Udzielanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z   tego zabytku wyłącznie w   odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 610/66 z   dnia 27 kwietnia 1966 roku, z   wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa (art. 36 ust. 1   pkt 9)”,  

5.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 7a w   brzmieniu: „7a. Udzielanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wyłącznie w   odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 610/66 z   dnia 27 kwietnia 1966 roku z   wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa (art. 36 ust. 1   pkt 11)”,  

6.   W § 1   Porozumienia ust. 8   otrzymuje brzmienie: „8. Wydawanie decyzji o   wstrzymaniu prac i   innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia lub w   sposób odbiegający od zakresu i   warunków określonych w   pozwoleniach wydawanych na podstawie §1 ust. 6, 7, 7a niniejszego porozumienia, w   odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 610/66 z   dnia 27 kwietnia 1966 roku, z   wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i   Skarbu Państwa (art. 43)”,  

7.   W § 1   Porozumienia ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Wydawanie decyzji w   związku z   pozwoleniami wydawanymi na podstawie § 1   ust. 6, 7   i 7a niniejszego porozumienia oraz w   wypadku prac i   innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia, w   odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 610/66 z   dnia 27 kwietnia 1966 roku, z   wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa (art. 45)”,  

8.   W § 1   Porozumienia ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Uzgadnianie projektów decyzji o   warunkach zabudowy i   decyzji o   lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabytków znajdujących się na terenie układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 610/66 z   dnia 27 kwietnia 1966 roku, oraz w   odniesieniu do obszarów i   obiektów ujętych w   gminnej ewidencji zabytków, z   wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, obiektów stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 53 ust. 4   pkt 2   i art. 64)”,  

9.   Po § 2   dodaje się § 2a w   brzmieniu: „Do czasu założenia gminnych ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w   § 1   realizowane będzie w   odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego gminom przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z   art. 7   i art. 8   ustawy z   dnia 18 marca 2010 roku o   zmianie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz o   zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2010 roku, nr 75, poz. 474),  

§   2.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   3.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

Starosta Powiatu Tarnogórskiego  


Lucyna   Ekkert


Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego  


Andrzej   Pilot

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »