| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje  

§   1.   Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dotyczy uczniów, wychowanków i   słuchaczy, o   których mowa w   art. 90b ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zamieszkałych na terenie Gminy Istebna. Ilekroć w   regulaminie jest mowa o   uczniach, to dotyczy to również wychowanków i   słuchaczy w   powyższym rozumieniu.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1.   Kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w   rodzinie, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)  

2.   Kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)  

§   3.   1.   W zależności od sytuacji materialnej ucznia i   jego rodziny wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie:  

 

Dochód na członka rodziny  

Wysokość stypendium  

Do 15% kryterium dochodowego  

100% kwoty zasiłku rodzinnego  

Powyżej 15% do 50% kryterium dochodowego  

90% kwoty zasiłku rodzinnego  

Powyżej 50% do 100% kryterium dochodowego łącznie  

80% kwoty zasiłku rodzinnego  

2.   W przypadku, gdy w   rodzinie występuje przynajmniej jedna z   okoliczności, o   której mowa w   art. 90d ust.1 ustawy o   systemie oświaty, wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o10%  

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium szkolnego może być podwyższona do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.  

§   4.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie:  

1.   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także realizowanych poza szkołą w   szczególności: nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, plastyczne i   inne poszerzające wiedzę uczniów np. udział w   zorganizowanych przez szkołę, kolegium wycieczkach lub wyjazdach związanych z   procesem edukacyjnym,  

2.   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym w   tym w   szczególności zakup: podręczników, słowników, atlasów, zeszytów, przyborów szkolnych, butów sportowych, halowych, książek oraz wydawnictw służących poszerzaniu jak również uzupełnianiu wiedzy, tornistrów, plecaków i   toreb szkolnych i   innego wyposażenia szkolnego, dresów, bluz, stroju gimnastycznego lub innej odzieży sportowej, abonamentu internetowego, mebli edukacyjnych takich jak biurko lub krzesło.  

3.   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w   stosunku do uczniów , o   których mowa w   art. 90 d ust. 4   ustawy o   systemie oświaty, w   szczególności na pokrycie kosztów:  

a)   zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,  

b)   posiłków w   stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,  

c)   zakup podręczników szkolnych jak również artykułów wymienionych § 4   pkt. 2   niniejszego regulaminu,  

d)   dojazdu do szkoły, kolegium ( bilet miesięczny)  

e)   czesnego za naukę w   szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a   w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów, również bez uprawnień szkoły publicznej,  

4.   Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe na warunkach określonych w   art. 90d ust. 5ustawy o   systemie oświaty.  

§   5.   Wnioski o   przyznanie stypendium szkolnego przyjmuje się w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Istebnej.  

§   6.   1.   Stypendia szkolne będą przekazywane w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 3   niniejszego regulaminu w   formie ustalonej w   § 4   ust. 1,2,3 tego regulaminu, jako refundacja kosztów poniesionych przez uczniów.  

2.   Podstawę refundacji wydatków wymienionych w   § 4   ust. 1,2,3 niniejszego regulaminu stanowić będą przedstawione przez wnioskodawcę rachunki, faktury i   inne dowody wpłaty.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2   należy dostarczać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej do 10 dnia danego miesiąca.  

4.   Środki, o   których mowa w   ust. 1   wypłacane będą w   kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.  

5.   Jeżeli ustalony w   decyzji dzień wypłaty środków, o   których mowa w   ust. 4   jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi w   następnym dniu powszednim.  

§   7.   1.   Za zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego uznaje się w   szczególności:  

a)   całkowitą lub częściową utratę mienia przez rodzinę ucznia wskutek: powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży,  

b)   wypadek członka rodziny mający istotny wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia,  

c)   śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia,  

2.   Wnioski o   przyznanie zasiłku szkolnego przyjmuje się w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Istebnej  

§   8.   1.   Świadczenia pieniężne z   tytułu udzielonego stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego wypłacane będą w   zależności od indywidualnej sytuacji ucznia otrzymującego przedmiotowe świadczenie odpowiednio:  

a)   w drodze przelewu na rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna ucznia, a   w przypadku pełnoletnich uczniów na ich rachunek bankowy,  

b)   w formie gotówki wypłacanej w   kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej na podstawie listy wypłat.  

2.   Zasiłek szkolny przyznany w   formie pomocy rzeczowej jest udzielany poprzez zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych przez ucznia.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.  

§   10.   Traci moc uchwała Rady Gminy Istebna nr XXVIII/226/2005 z   dnia 22 kwietnia 2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna.  

§   11.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1lipca 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »