| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje  

§   1.   Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dotyczy uczniów, wychowanków i   słuchaczy, o   których mowa w   art. 90b ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zamieszkałych na terenie Gminy Istebna. Ilekroć w   regulaminie jest mowa o   uczniach, to dotyczy to również wychowanków i   słuchaczy w   powyższym rozumieniu.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1.   Kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w   rodzinie, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)  

2.   Kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)  

§   3.   1.   W zależności od sytuacji materialnej ucznia i   jego rodziny wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie:  

 

Dochód na członka rodziny  

Wysokość stypendium  

Do 15% kryterium dochodowego  

100% kwoty zasiłku rodzinnego  

Powyżej 15% do 50% kryterium dochodowego  

90% kwoty zasiłku rodzinnego  

Powyżej 50% do 100% kryterium dochodowego łącznie  

80% kwoty zasiłku rodzinnego  

2.   W przypadku, gdy w   rodzinie występuje przynajmniej jedna z   okoliczności, o   której mowa w   art. 90d ust.1 ustawy o   systemie oświaty, wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o10%  

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium szkolnego może być podwyższona do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.  

§   4.   Stypendium szkolne może być udzielone w   formie:  

1.   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także realizowanych poza szkołą w   szczególności: nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, plastyczne i   inne poszerzające wiedzę uczniów np. udział w   zorganizowanych przez szkołę, kolegium wycieczkach lub wyjazdach związanych z   procesem edukacyjnym,  

2.   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym w   tym w   szczególności zakup: podręczników, słowników, atlasów, zeszytów, przyborów szkolnych, butów sportowych, halowych, książek oraz wydawnictw służących poszerzaniu jak również uzupełnianiu wiedzy, tornistrów, plecaków i   toreb szkolnych i   innego wyposażenia szkolnego, dresów, bluz, stroju gimnastycznego lub innej odzieży sportowej, abonamentu internetowego, mebli edukacyjnych takich jak biurko lub krzesło.  

3.   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w   stosunku do uczniów , o   których mowa w   art. 90 d ust. 4   ustawy o   systemie oświaty, w   szczególności na pokrycie kosztów:  

a)   zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,  

b)   posiłków w   stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,  

c)   zakup podręczników szkolnych jak również artykułów wymienionych § 4   pkt. 2   niniejszego regulaminu,  

d)   dojazdu do szkoły, kolegium ( bilet miesięczny)  

e)   czesnego za naukę w   szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a   w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów, również bez uprawnień szkoły publicznej,  

4.   Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe na warunkach określonych w   art. 90d ust. 5ustawy o   systemie oświaty.  

§   5.   Wnioski o   przyznanie stypendium szkolnego przyjmuje się w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Istebnej.  

§   6.   1.   Stypendia szkolne będą przekazywane w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 3   niniejszego regulaminu w   formie ustalonej w   § 4   ust. 1,2,3 tego regulaminu, jako refundacja kosztów poniesionych przez uczniów.  

2.   Podstawę refundacji wydatków wymienionych w   § 4   ust. 1,2,3 niniejszego regulaminu stanowić będą przedstawione przez wnioskodawcę rachunki, faktury i   inne dowody wpłaty.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2   należy dostarczać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej do 10 dnia danego miesiąca.  

4.   Środki, o   których mowa w   ust. 1   wypłacane będą w   kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.  

5.   Jeżeli ustalony w   decyzji dzień wypłaty środków, o   których mowa w   ust. 4   jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi w   następnym dniu powszednim.  

§   7.   1.   Za zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego uznaje się w   szczególności:  

a)   całkowitą lub częściową utratę mienia przez rodzinę ucznia wskutek: powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży,  

b)   wypadek członka rodziny mający istotny wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia,  

c)   śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia,  

2.   Wnioski o   przyznanie zasiłku szkolnego przyjmuje się w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Istebnej  

§   8.   1.   Świadczenia pieniężne z   tytułu udzielonego stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego wypłacane będą w   zależności od indywidualnej sytuacji ucznia otrzymującego przedmiotowe świadczenie odpowiednio:  

a)   w drodze przelewu na rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna ucznia, a   w przypadku pełnoletnich uczniów na ich rachunek bankowy,  

b)   w formie gotówki wypłacanej w   kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Istebnej na podstawie listy wypłat.  

2.   Zasiłek szkolny przyznany w   formie pomocy rzeczowej jest udzielany poprzez zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych przez ucznia.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.  

§   10.   Traci moc uchwała Rady Gminy Istebna nr XXVIII/226/2005 z   dnia 22 kwietnia 2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Istebna.  

§   11.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1lipca 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »