| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice

Na podstawie: art.18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3   i 7   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późniejszymi zmianami), po uzgodnieniuze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

Rada Gminy Marklowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Uchwala się regulamin dotyczący ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i   wypłacania nauczycielom zatrudnionym w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice.  

§   2.  

Postanowienia wstępne  

Regulamin określa warunki przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego. Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   szkole – należy przez to rozumieć szkoły i   placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Marklowice,  

2)   nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   szkołach, placówkach oświatowych Gminy Marklowice, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela,  

3)   dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów szkół, placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Marklowice,  

4)   gminie – należy przez to rozumieć Gminę Marklowice.  

§   3.  

Dodatek mieszkaniowy  

1.   Nauczycielowi przysługuje dodatek w   wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny. Dodatek wypłacany jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie i   przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.  

2.   Wysokość dodatku uzależniona jest od stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela, wysokość ta obliczana jest w   stosunku procentowym od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i   wynosi miesięcznie:  

1)   dla jednej osoby - 1%,  

2)   dla dwóch osób - 2%  

3)   dla trzech osób – 3%  

4)   dla czterech i   więcej osób – 4%  

3.   Do osób, o   których mowa w   ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z   nim zamieszkujących:  

1)   małżonka, pozostającego na jego wyłącznym utrzymaniu lub który jest nauczycielem,  

2)   dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,  

3)   dzieci niepracujące będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.  

4.   W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela nie stosuje się ograniczeń określonych w   ust. 3.  

5.   Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.  

6.   Dodatek przysługuje za okres wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

1)   nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

2)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego, w   okresie trwania zatrudnienia,  

3)   korzystania z   urlopu dla poratowania zdrowia  

4)   pozostawania w   stanie nieczynnym.  

7.   Do wniosku powinny być dołączone dokumenty wpływające na wysokość dodatku, a   w szczególności: oświadczenie o   wspólnym zamieszkaniu, oświadczenie o   braku źródeł dochodu osób wspólnie zamieszkałych.  

8.   Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placówki, a   dyrektorowi - Wójt Gminy.  

§   4.  

Traci moc uchwala Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Marklowice z   dnia 10 marca 2005 r. w   sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Andrzej   Brychcy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »