| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/348/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit.”h”, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)i art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U   nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa,  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Mikołowie  

§   1.   Postanowienia  ogólne  

1.   Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Mikołowie  jest jednostką budżetową w   rozumieniu art. 11 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U   nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) utworzoną w   celu realizacji zadań własnych Gminy Mikołów.  

2.   Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Mikołowie może posługiwać się nazwą skróconą MOSiR.  

3.   MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mikołów nie posiadającą osobowości prawnej.  

4.   Terenem działania MOSiR jest Gmina Mikołów.  

5.   Siedziba MOSiR mieści się w   Mikołowie przy ul. Konstytucji 3   Maja 31.  

6.   Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Mikołowa.  

§   2.   Przedmiot działalności  MOSiR  

1.   Przedmiotem działalności MOSiR jest realizacja zadań publicznych z   zakresu kultury fizycznej i   sportu, w   tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i   urządzeń sportowych oraz utrzymywanie gminnych obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej, a   także obiektów administracyjnych.  

2.   Realizacja zadań, o   których mowa w   ust. 1, następuje w   szczególności przez:  

1)   gospodarowanie powierzonymi obiektami i   urządzeniami użyteczności publicznej oraz ich rozbudowa, remonty i   utrzymywanie;  

2)   propagowanie profilaktyki zdrowotnej poprzez różnego rodzaju formy ruchu i   sportu;  

3)   organizowanie i   współorganizowanie imprez o   charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym i   edukacyjnym o   zasięgu ogólnopolskim i   międzynarodowym;  

4)   udostępnianie powierzonych obiektów według zapotrzebowania społecznego:  

-   klubom i   stowarzyszeniom sportowym,  

-   organizacjom społecznym i   zawodowym oraz osobom fizycznym,  

-   placówkom oświatowym i   kulturalnym,  

-   osobom niepełnosprawnym;  

5)   współpraca z   instytucjami oświaty i   kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i   ich związkami o   zasięgu gminnym i   ponad gminnym w   zakresie koordynowania odbywających się na terenie Gminy Mikołów zawodów, zajęć i   imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i   edukacyjnych;  

6)   organizowanie powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z   terenu Gminy Mikołów;  

7)   tworzenie warunków, w   tym organizacyjnych i   wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Mikołów;  

8)   tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i   technicznych dla szkolenia sportowego na terenie Gminy Mikołów;  

9)   świadczenie usług w   zakresie  kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji i   turystyki;  

10)   prowadzenie działalności promocyjnej i   reklamowej w   zakresie działania MOSiR;  

11)   pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.  

§   3.   Organizacja  MOSiR  

1.   MOSiR zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor MOSiR, powoływany i   odwoływany przez Burmistrza Mikołowa.  

2.   Dyrektor w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy jest pracodawcą  dla zatrudnionych w   MOSiR pracowników.  

3.   Dyrektor MOSiR odpowiada przed Burmistrzem Mikołowa za właściwą realizację przypisanych MOSiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.  

4.   Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w   tym organizuje, zabezpiecza i   nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.  

5.   Dyrektor działa w   granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa.  

6.   Szczegółowe zasady i   tryb działania MOSiR określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony, na wniosek Dyrektora MOSiR,  przez Burmistrza Mikołowa.  

§   4.   Majątek i   gospodarka finansowa MOSiR  

1.   Majątek  przekazany w   gospodarowanie MOSiR stanowi własność Gminy Mikołów.  

2.   MOSiR otrzymuje majątek niezbędny do realizacji celów statutowych na zasadach określonych przepisami prawa.  

3.   MOSiR gospodaruje majątkiem zgodnie z   jego przeznaczeniem, kierując się zasadą efektywności jego wykorzystania.  

4.   MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu Mikołowa, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Mikołowa.  

5.   MOSiR prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych i   rozlicza się z   budżetem Mikołowa na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego, zgodnie z   uchwałą budżetową Mikołowa.  

6.   Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.  

7.   MOSiR dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.  

§   5.   Zmiany i   uzupełnienia w   Statucie  mogą  być dokonywane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

§   6.   Wykonanie uchwały  powierza się  Burmistrzowi Mikołowa.  

§   7.   Traci moc Uchwała nr XVIII/274/2008 Rady Miejskiej w   Mikołowie z   dnia 29 stycznia 2008 roku w   sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej o   nazwie  Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Mikołowie.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »