| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/348/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit.”h”, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)i art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U   nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa,  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Mikołowie  

§   1.   Postanowienia  ogólne  

1.   Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Mikołowie  jest jednostką budżetową w   rozumieniu art. 11 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U   nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) utworzoną w   celu realizacji zadań własnych Gminy Mikołów.  

2.   Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Mikołowie może posługiwać się nazwą skróconą MOSiR.  

3.   MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mikołów nie posiadającą osobowości prawnej.  

4.   Terenem działania MOSiR jest Gmina Mikołów.  

5.   Siedziba MOSiR mieści się w   Mikołowie przy ul. Konstytucji 3   Maja 31.  

6.   Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Mikołowa.  

§   2.   Przedmiot działalności  MOSiR  

1.   Przedmiotem działalności MOSiR jest realizacja zadań publicznych z   zakresu kultury fizycznej i   sportu, w   tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i   urządzeń sportowych oraz utrzymywanie gminnych obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej, a   także obiektów administracyjnych.  

2.   Realizacja zadań, o   których mowa w   ust. 1, następuje w   szczególności przez:  

1)   gospodarowanie powierzonymi obiektami i   urządzeniami użyteczności publicznej oraz ich rozbudowa, remonty i   utrzymywanie;  

2)   propagowanie profilaktyki zdrowotnej poprzez różnego rodzaju formy ruchu i   sportu;  

3)   organizowanie i   współorganizowanie imprez o   charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym i   edukacyjnym o   zasięgu ogólnopolskim i   międzynarodowym;  

4)   udostępnianie powierzonych obiektów według zapotrzebowania społecznego:  

-   klubom i   stowarzyszeniom sportowym,  

-   organizacjom społecznym i   zawodowym oraz osobom fizycznym,  

-   placówkom oświatowym i   kulturalnym,  

-   osobom niepełnosprawnym;  

5)   współpraca z   instytucjami oświaty i   kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i   ich związkami o   zasięgu gminnym i   ponad gminnym w   zakresie koordynowania odbywających się na terenie Gminy Mikołów zawodów, zajęć i   imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i   edukacyjnych;  

6)   organizowanie powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z   terenu Gminy Mikołów;  

7)   tworzenie warunków, w   tym organizacyjnych i   wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Mikołów;  

8)   tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i   technicznych dla szkolenia sportowego na terenie Gminy Mikołów;  

9)   świadczenie usług w   zakresie  kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji i   turystyki;  

10)   prowadzenie działalności promocyjnej i   reklamowej w   zakresie działania MOSiR;  

11)   pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.  

§   3.   Organizacja  MOSiR  

1.   MOSiR zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor MOSiR, powoływany i   odwoływany przez Burmistrza Mikołowa.  

2.   Dyrektor w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy jest pracodawcą  dla zatrudnionych w   MOSiR pracowników.  

3.   Dyrektor MOSiR odpowiada przed Burmistrzem Mikołowa za właściwą realizację przypisanych MOSiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.  

4.   Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w   tym organizuje, zabezpiecza i   nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.  

5.   Dyrektor działa w   granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mikołowa.  

6.   Szczegółowe zasady i   tryb działania MOSiR określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony, na wniosek Dyrektora MOSiR,  przez Burmistrza Mikołowa.  

§   4.   Majątek i   gospodarka finansowa MOSiR  

1.   Majątek  przekazany w   gospodarowanie MOSiR stanowi własność Gminy Mikołów.  

2.   MOSiR otrzymuje majątek niezbędny do realizacji celów statutowych na zasadach określonych przepisami prawa.  

3.   MOSiR gospodaruje majątkiem zgodnie z   jego przeznaczeniem, kierując się zasadą efektywności jego wykorzystania.  

4.   MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu Mikołowa, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Mikołowa.  

5.   MOSiR prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych i   rozlicza się z   budżetem Mikołowa na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego, zgodnie z   uchwałą budżetową Mikołowa.  

6.   Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.  

7.   MOSiR dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.  

§   5.   Zmiany i   uzupełnienia w   Statucie  mogą  być dokonywane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

§   6.   Wykonanie uchwały  powierza się  Burmistrzowi Mikołowa.  

§   7.   Traci moc Uchwała nr XVIII/274/2008 Rady Miejskiej w   Mikołowie z   dnia 29 stycznia 2008 roku w   sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej o   nazwie  Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Mikołowie.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »