| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 6   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r.  Nr 142 poz.1591 z   późń. zm.) oraz art. 96 ust. 2, 3   i 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami  Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowe zasady zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej będących w   zakresie zadań własnych gminy realizowanych w   formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i   zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXXVI/269/97 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 16 czerwca 1997 roku w   sprawie zasad zwrotu zasiłku celowego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Kubanek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/178/12    
Rady Gminy Świerklaniec    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Szczegółowe   zasady zwrotu za świadczenia z   pomocy społecznej będących w   zakresie zadań własnych gminy realizowanych w   formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i   zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu.  

§   1.   Osobom i   rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust.1 ustawy o   pomocy społecznej w   szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może być przyznane świadczenie pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na udzielone świadczenie.  

§   2.   Zwrotowi w   całości lub w   części podlegają wydatki ( przyznane pod warunkiem zwrotu) na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie   ,   zasiłki celowe,zasiłki okresowe.  

§   3.   Obowiązek zwrotu wydatków nie istnieje, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   4.   Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z   masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z   ubezpieczenia społecznego, wydatki pokrywa się z   tego zasiłku.  

§   5.   W przypadku, gdy dochód na osobę w   rodzinie lub na osobę samotną, przekracza kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej, wydatki na świadczenia wymienione w   § 2   podlegają zwrotowi zgodnie z   kryteriami określonymi w   tabeli:  

 

% dochodu określony w   art.8 ust.1 ustawy o   pomocy społecznej  

Wysokość zwrotu świadczeń w   % w   zależności od dochodu  

 

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  


101 – 200  


20  


40  


201 -  300  


40  


60  


301 – i   więcej  


100  


100  

§   6.   Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z   pomocy społecznej, o   których mowa w   § 2   może mieć charakter spłaty jednorazowej lub ratalnej.  

§   7.   Warunki spłaty winny być tak ustalone aby ich realizacja nie spowodowała spadku dochodu rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   8.   Przy spłacie ratalnej okres spłaty nie może przekroczyć 36 miesięcy, licząc od terminu spłaty pierwszej raty.  

§   9.   Niespłacenie dwóch kolejnych rat albo przeznaczenie świadczenia o   którym mowa w   § 2   na inny cel niż określony w   decyzji przyznającej pomoc społeczną spowoduje, że pozostała do zwrotu kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z   ustawowymi odsetkami.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »