| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 6   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r.  Nr 142 poz.1591 z   późń. zm.) oraz art. 96 ust. 2, 3   i 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami  Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowe zasady zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej będących w   zakresie zadań własnych gminy realizowanych w   formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i   zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXXVI/269/97 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 16 czerwca 1997 roku w   sprawie zasad zwrotu zasiłku celowego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Kubanek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/178/12    
Rady Gminy Świerklaniec    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Szczegółowe   zasady zwrotu za świadczenia z   pomocy społecznej będących w   zakresie zadań własnych gminy realizowanych w   formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i   zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu.  

§   1.   Osobom i   rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust.1 ustawy o   pomocy społecznej w   szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może być przyznane świadczenie pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na udzielone świadczenie.  

§   2.   Zwrotowi w   całości lub w   części podlegają wydatki ( przyznane pod warunkiem zwrotu) na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie   ,   zasiłki celowe,zasiłki okresowe.  

§   3.   Obowiązek zwrotu wydatków nie istnieje, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   4.   Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z   masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z   ubezpieczenia społecznego, wydatki pokrywa się z   tego zasiłku.  

§   5.   W przypadku, gdy dochód na osobę w   rodzinie lub na osobę samotną, przekracza kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej, wydatki na świadczenia wymienione w   § 2   podlegają zwrotowi zgodnie z   kryteriami określonymi w   tabeli:  

 

% dochodu określony w   art.8 ust.1 ustawy o   pomocy społecznej  

Wysokość zwrotu świadczeń w   % w   zależności od dochodu  

 

Osoba samotnie gospodarująca  

Osoba w   rodzinie  


101 – 200  


20  


40  


201 -  300  


40  


60  


301 – i   więcej  


100  


100  

§   6.   Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z   pomocy społecznej, o   których mowa w   § 2   może mieć charakter spłaty jednorazowej lub ratalnej.  

§   7.   Warunki spłaty winny być tak ustalone aby ich realizacja nie spowodowała spadku dochodu rodziny poniżej kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

§   8.   Przy spłacie ratalnej okres spłaty nie może przekroczyć 36 miesięcy, licząc od terminu spłaty pierwszej raty.  

§   9.   Niespłacenie dwóch kolejnych rat albo przeznaczenie świadczenia o   którym mowa w   § 2   na inny cel niż określony w   decyzji przyznającej pomoc społeczną spowoduje, że pozostała do zwrotu kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z   ustawowymi odsetkami.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »