| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/223/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 31 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.)  

 

Rada Gminy Rudziniec uchwala:  

 

§   1.   W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzińcu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/274/05 Rady Gminy Rudziniec z   dnia 30 marca 2005 r. w   sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzińcu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 66, poz. 1693 z   dnia 25 maja 2005 r.) wprowadza się następującą zmianę:  

 

w § 3   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

 

„Ośrodek realizuje w   zakresie wspierania rodziny, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej:  

 

1. Zadania własne gminy dotyczące:  

1) Tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.  

2) Pracy z   rodziną przeżywającą trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez:  

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i   pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

b) organizowanie szkoleń i   tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  

3) Finansowania:  

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,  

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

c) kosztów związanych z   udzielaniem pomocy, o   której mowa w   art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;  

4) Współfinansowania pobytu dziecka w   rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;  

5) Sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z   zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w   wersji elektronicznej, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o   którym mowa w   art. 187 ust. 3;  

6) Prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z   rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;  

7) Przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji, o   której mowa w   art. 193 ust. 8.  

 

2. Zadania zlecone gminie z   zakresu administracji rządowej i   wynikające z   rządowych programów dotyczących wspierania rodziny w   obszarach wskazanych przez gminę.”  

 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »