| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/223/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 31 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.)  

 

Rada Gminy Rudziniec uchwala:  

 

§   1.   W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzińcu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/274/05 Rady Gminy Rudziniec z   dnia 30 marca 2005 r. w   sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzińcu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 66, poz. 1693 z   dnia 25 maja 2005 r.) wprowadza się następującą zmianę:  

 

w § 3   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

 

„Ośrodek realizuje w   zakresie wspierania rodziny, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej:  

 

1. Zadania własne gminy dotyczące:  

1) Tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.  

2) Pracy z   rodziną przeżywającą trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez:  

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i   pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

b) organizowanie szkoleń i   tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  

3) Finansowania:  

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,  

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

c) kosztów związanych z   udzielaniem pomocy, o   której mowa w   art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;  

4) Współfinansowania pobytu dziecka w   rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;  

5) Sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z   zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w   wersji elektronicznej, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o   którym mowa w   art. 187 ust. 3;  

6) Prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z   rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;  

7) Przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji, o   której mowa w   art. 193 ust. 8.  

 

2. Zadania zlecone gminie z   zakresu administracji rządowej i   wynikające z   rządowych programów dotyczących wspierania rodziny w   obszarach wskazanych przez gminę.”  

 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »