| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 406/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Muzeum w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r., poz. 406, tekst jednolity) oraz art. 6   ust. 1   Ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (Dz. U. z   1997r. Nr 5, poz. 24, z   późn.zm.) po uzgodnieniu z   Ministrem Kultury i   Dziedzictwa Narodowego,  

Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala:  

§   1.   Nadać Muzeum w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić uchwałę Rady Miejskiej nr 859/LXIII/10 z   dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr  406/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT MUZEUM W   SOSNOWCU  
W uzgodnieniu  
z Ministrem Kultury i   Dziedzictwa Narodowego  
Bogdanem Zdrojewskim  
data uzgodnienia Statutu 17 maja 2012r.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Muzeum w   Sosnowcu, zwane dalej „Muzeum” działa w   szczególności na podstawie:  

1.   ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (Dz. U. z   1997 r. Nr 5, poz. 24, z   późn. zm. 1)   ), zwanej dalej „ustawą o   muzeach”;  

2.   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r. Poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;  

3.   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm. 2)   );  

4.   niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   Organizatorem Muzeum jest Gmina Sosnowiec.  

2.   Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK/M/5/95 i   posiada osobowość prawną.  

§   3.   1.   Siedzibą Muzeum jest Sosnowiec.  

2.   Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i   zagranica.  

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum  

§   4.   Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o   dziedzictwie kulturowym Polski i   Europy ze szczególnym uwzględnieniem historii miasta Sosnowca i   Zagłębia Dąbrowskiego.  

§   5.   Muzeum prowadzi działalność w   szczególności poprzez:  

1.   gromadzenie zabytków i   materiałów dokumentacyjnych z   zakresu archeologii, historii i   sztuki, które pozyskuje w   drodze zakupów, darowizn, zapisów, przyjmowania depozytów oraz badań terytorialnych;  

2.   inwentaryzowanie, katalogowanie i   naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;  

3.   przechowywanie gromadzonych zabytków w   warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w   sposób dostępny do celów naukowych;  

4.   zabezpieczanie i   konserwację zgromadzonych zbiorów;  

5.   prowadzenie badań naukowych;  

6.   organizowanie wystaw stałych i   czasowych;  

7.   organizowanie konkursów, lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, konferencji, sympozjów i   innych form działalności edukacyjnych;  

8.   udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i   edukacyjnych;  

9.   współpracę i   wymianę kulturalną z   innymi ośrodkami muzealnymi i   kulturalnymi w   kraju i   zagranicą;  

10.   opracowanie i   publikowanie katalogów zbiorów Muzeum, przewodników wystaw, wyników badań oraz informacji z   zakresu działań Muzeum.  

§   6.   Muzeum gromadzi w   szczególności:  

1.   zabytki związane z   historią sztuki, w   tym m. in. malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne oraz szkło użytkowe, artystyczne, unikatowe i   historyczne z   terenu Polski i   Europy;  

2.   zabytki archeologiczne z   terenu miasta Sosnowca i   regionu, pochodzące z   czasów od paleolitu po średniowiecze i   z okresu nowożytnego;  

3.   realia, archiwalia, materiały ikonograficzne i   kartograficzne, związane z   historią Sosnowca i   Zagłębia Dąbrowskiego.  

Rozdział 3.
Nadzór, zarządzanie i   organizacja Muzeum  

§   7.   Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i   ochrony dziedzictwa narodowego, a   nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Sosnowca.  

§   8.   1.   Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca w   trybie przewidzianym w   ustawie.  

2.   Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy dyrektora. Zastępcę Dyrektora zatrudnia i   zwalnia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Sosnowca.  

§   9.   1.   Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i   środkami finansowymi Muzeum.  

2.   Do obowiązków Dyrektora należy w   szczególności:  

1)   nadzór nad zbiorami i   ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;  

2)   zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom;  

3)   reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;  

4)   zatwierdzanie planu działalności Muzeum;  

5)   przedstawianie właściwym instytucjom i   Organizatorowi planów rzeczowych i   finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;  

6)   wydawanie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń;  

7)   zawieranie i   rozwiązywanie umów o   pracę z   pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;  

8)   nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych.  

§   10.   1.   Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i   odwołuje Rada Miejska w   Sosnowcu.  

2.   Rada Muzeum działa w   zakresie określonym w   art. 11 ustawy o   muzeach.  

3.   Rada Muzeum składa się z   5 członków.  

§   11.   1.   W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:  

1)   Dział Archeologii;  

2)   Dział Historii i   Kultury Miasta;  

3)   Dział Szkła;  

4)   Dział Sztuki;  

5)   Dział Edukacyjno-Promocyjny;  

6)   Dział Administracyjno-Techniczny;  

7)   Dział Finansowo – Księgowy.  

2.   Zakres zadań działów Muzeum określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, w   trybie art. 13 ust. 3   ustawy.  

Rozdział 4.
Mienie i   finanse Muzeum  

§   12.   Gmina Sosnowiec zapewnia środki potrzebne doprowadzenia i   utrzymania Muzeum.  

§   13.   Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z   zakresu działania Muzeum.  

§   14.   Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie i   innych obowiązujących w   tym zakresie przepisach prawa.  

§   15.   Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę Sosnowiec.  

§   16.   Źródłami finansowania działalności Muzeum są:  

1.   dotacje przyznawane przez Gminę Sosnowiec;  

2.   przychody z   prowadzonej działalności;  

3.   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych;  

4.   środki otrzymanych od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

§   17.   1.   Muzeum prowadzi, jako dodatkową działalność gospodarczą, w   zakresie:  

1)   sprzedaży wydawnictw;  

2)   sprzedaży pamiątek;  

3)   wykonywania ekspertyz naukowych w   zakresie dziedzin reprezentowanych w   Muzeum;  

4)   organizowania lub współorganizowania sympozjów, konferencji, spotkań, odczytów;  

5)   organizowania lub współorganizowania koncertów, wieczorów autorskich oraz innych uroczystości;  

6)   wynajmu pomieszczeń i   powierzchni na cele reklamowe;  

7)   udostępnianie muzealiów do reprodukowania, filmowania, kopiowania.  

2.   Dochody uzyskane z   działalności gospodarczej wykorzystuje się w   celu finansowania działalności, o   której mowa w   § 5.  

§   18.   1.   Do składania w   imieniu Muzeum oświadczeń w   zakresie jego praw i   obowiązków finansowych i   majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   19.   Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum możne dokonać Rada Miejska w   Sosnowcu, na warunkach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

§   20.   Zmian w   Statucie dokonuje się w   trybie określonym dla jego nadania.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   1998r. Nr 106, poz. 668 z   2002 r. Nr 113, poz. 984, z   2003 r. Nr 162 poz. 1568, z   2005 r. Nr 64, poz. 565, z   2007 r. Nr 136, poz.956 oraz 2011 r. Nr 207, poz. 1230.  

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz.1806, z   2003 r. Nr 80, poz.717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r., Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17 poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »