| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim na Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim i nadania Statutu, w nowym brzmieniu

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 , art.40 ust.1 i   art.41 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.   ) oraz art.13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991r o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U z   2001r Nr 13, poz.123 z   późniejszymi zmianami   )   Rada Gminy Chełm Śląski  

u c h w   a l a   :  

§   1.   Dokonać zmiany nazwy Gminnej Świetlicy Środowiskowej w   Chełmie Śląskim na Gminny Ośrodek Kultury w   Chełmie Śląskim.  

§   2.   Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Chełmie Śląskim Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Uchylić uchwałę Nr XX/127/2000 Rady Gminy w   Chełmie Śląskim z   dnia 17 listopada 2000r. w   sprawie nadania statutu Gminnej Świetlicy Środowiskowej w   Chełmie Śląskim.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/108/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w   Chełmie Śląskim  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminny Ośrodek Kultury w   Chełmie Śląskim jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność inną niż artystyczna.  

§   2.   Gminny Ośrodek Kultury w   Chełmie Śląskim zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie :  

1)   ustawy z   dnia 25 października 1991r o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U. z   2001 Nr 13, poz.123 z   późn. zm. )   ,  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) ,  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z   późn.zm.) ,  

4)   ustawy z   dnia 29 września 1994r o   rachunkowości (t.j. Dz.U. z   2009r Nr 152, poz.1223 z   późn.zm),  

5)   niniejszego Statutu.  

§   3.   1.   Ośrodek posiada osobowość prawną i   wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Chełm Śląski.  

2.   Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Chełm Śląski.  

3.   Ośrodek  może posługiwać się skrótem GOK.  

4.   Ośrodek  używa pieczątek z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.  

§   4.   1.   Siedziba Ośrodka mieści się w   Chełmie Śląskim przy ul.Owocowej 10.  

2.   Terenem działania Ośrodka jest Gmina Chełm Śląski.  

§   5.   Nadzór na Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Chełm Śląski, zapewniając mu odpowiednie warunki działania .  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   6.   Ośrodek służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa, rozwojowi kultury oraz upowszechnianiu wiedzy.  

§   7.   Do podstawowych zadań Ośrodka należy w   szczególności :  

1)   rozpoznawanie i   rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy ,  

2)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i   wychowania przez sztukę,  

3)   zapewnienie warunków rozwoju talentów i   twórczości kulturalnej oraz aktywności społecznej w   sferze kultury , zwłaszcza w   społecznym ruchu kulturalnym ,  

4)   kultywowanie i   rozwijanie regionalnych tradycji kulturowych, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru , a   także rękodzieła ludowego i   artystycznego,  

5)   koordynowanie działalności kulturalnej w   gminie.  

§   8.   Powyższe zadania Ośrodek realizuje w   szczególności  poprzez:  

1)   popularyzowanie regionalnego ruchu artystycznego, przeglądów twórczości,  

2)   organizowanie koncertów , imprez  artystycznych, rozrywkowych, imprez środowiskowych, wycieczek, wystaw, odczytów , konkursów ,  

3)   organizowanie zespołów artystycznych , kół zainteresowań , rozwijanie ich działalności,  

4)   prowadzenie kursów m.in. gry na instrumentach muzycznych , tańca i   innych form,  

5)   organizowanie  różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i   młodzieży,  

6)   współpracę z   jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami kultury  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   9.   1.   Ośrodkiem zarządza i   reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Chełm Śląski , na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach .  

2.   Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Ośrodka, przy zachowaniu zasad przewidzianych w   prawie pracy i   przepisach szczegółowych.  

§   10.   1.   Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka , czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

2.   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

1)   tworzenie warunków  do realizacji zadań określonych w   Rozdziale II. Statutu ,  

2)   prowadzenie działalności Ośrodka zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa ,  

3)   dbałość o   mienie Ośrodka i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,  

4)   opracowywanie i   wydawanie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

5)   składanie Organizatorowi  sprawozdań merytorycznych i   finansowych z   działalności Ośrodka.  

Rozdział 4.
Gospodarka  finansowa  

§   11.   Ośrodek  prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków   .  

§   12.   1.   Przychodami Ośrodka są :  

1)   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Chełm Śląski,  

2)   dotacje z   budżetu państwa ,  

3)   wpływy z   prowadzonej działalności  ,  

4)   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych ,  

5)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych,  

6)   inne prawem przewidziane źródła.  

2.   Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów .  

§   13.   1.   Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z   zasadami określonymi odrębnymi przepisami.  

2.   Środki  uzyskane z   działalności gospodarczej  mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.  

§   14.   1.   Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora ,z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków .  

2.   Ośrodek  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości oraz ustawy o   finansach publicznych .  

§   15.   1.   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Ośrodka , w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jego praw i   zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania w/w czynności innym pracownikom Ośrodka.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   16.   1.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie jego nadania .  

2.   Zmiany statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »