| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/189/12 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru górniczego kopalni dolomitu ze złoża "Podleśna" w Gminie Siewierz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 104 ust.1 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. Prawo geologiczne i   górnicze (Dz.U. z   2011r. nr 163 poz.981 z   późn. zm.) i   art. 3   ust.1, art. 20 ust.1, art. 27 i   art. 29 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   2012r. poz.647.), w   związku z   Uchwałą Rady Miejskiej w   Siewierzu nr VII/55/11 z   dnia 28 kwietnia 2011r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna” w   Gminie Siewierz”  

Rada Miejska w   Siewierzu   po stwierdzeniu, że projekt „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna” w   Gminie Siewierz” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siewierz” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w   Siewierzu nr XX/158/2000 z   dnia 25 kwietnia 2000r. (z późniejszymi zmianami)  

uchwala:  
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna” w   Gminie Siewierz  

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne  

§   1.   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar w   granicach określonych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:  

1)   tereny dolesień oznaczone symbolami   ZLd;  

2)   teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem   U   ;  

3)   teren powierzchniowej eksploatacji złoża dolomitu oznaczony symbolem   PG   ;  

4)   tereny obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów oznaczone symbolem   P   .  

2.   Ustalenia, o   których mowa w   ust.1 zawarto w   następujących rozdziałach:  

1)   Rozdział 1   Ustalenia ogólne;  

2)   Rozdział 2   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   Rozdział 3   Przeznaczenie terenu, ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu;  

4)   Rozdział 4   Zasady ochrony środowiska;  

5)   Rozdział 5   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu;  

6)   Rozdział 6   Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości;  

7)   Rozdział 7   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

8)   Rozdział 8   Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4, ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

9)   Rozdział 9   Ustalenia końcowe;  

§   3.   Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się ustalenia zawarte w   treści niniejszej uchwały wraz z   załącznikami:  

1)   Załącznik nr 1   - Rysunek zmiany planu w   skali 1:1000 stanowiący część graficzną zmiany planu, w   którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

a)   granica obszaru objętego zmianą planu,  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   granica obszaru górniczego,  

d)   symbole identyfikujące przeznaczenie docelowe i   tymczasowe terenu ( jako zapis ułamkowy, gdzie w   liczniku zastosowano oznaczenie literowe przeznaczenia docelowego, a   w mianowniku oznaczenie literowe przeznaczenia tymczasowego).  

2)   Załącznik nr 2   - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Siewierzu o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

3)   Załącznik nr 3   - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Siewierzu o   sposobie realizacji, zapisanych w   zmianach planu inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   4.   Na Rysunku zmiany planu umieszczono również oznaczenia dodatkowe – informacje zmiany planu, obejmujące: granicę i   numer działki ewidencyjnej, treść mapy zasadniczej.  

§   5.   Ustalenia zmiany planu, o   których mowa w   §2 opracowano z   uwzględnieniem prognozy oddziaływania zmiany planu na środowisko oraz zgodnie z   opracowaniem ekofizjograficznym.  

§   6.   1.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują przesłanki do określenia:  

1)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

2)   zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

2.   W obszarze objętym zmianą planu nie występują potrzeby określenia granic:  

1)   obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości;  

2)   obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i   infrastruktury technicznej;  

3)   terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z   odnawialnych źródeł energii o   mocy przekraczającej 100kV oraz ich stref ochronnych;  

4)   terenów pod budowę obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ;  

5)   terenów inwestycji celu publicznego o   znaczeniu ponadlokalnym;  

6)   terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych;  

7)   pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;  

8)   terenów zamkniętych i   ich stref ochronnych  

§   7.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   zmianie planu miejscowego   - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i   rysunek zmiany planu miejscowego, o   którym mowa w   §3;  

2)   obszarze   - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą zmianą planu;  

3)   terenie   - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i   oznaczony symbolem cyfrowo – literowym;  

4)   infrastrukturze technicznej   - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i   związane z   nimi obiekty służące w   szczególności do obsługi obszaru objętego zmianą planu w   zakresie komunikacji, zaopatrzenia w   wodę, ciepło, energię elektryczną i   paliwa gazowe, odprowadzania i   podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i   radiolokacji, a   także przewody i   urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   8.   1.   Ustala się na obszarze objętym zmianą planu możliwość zmiany zagospodarowania i   użytkowania terenów na zasadach ustalonych w   zmianie planu.  

2.   W obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się:  

1)   wyznaczenie dróg wewnętrznych i   technologicznych zapewniających dojazd oraz obsługę terenu w   obszarze objętym zmianą planu;  

2)   wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z   rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, w   sposób nie ograniczający realizacji przeznaczenia podstawowego zmiany planu;  

3)   możliwość rozbiórki istniejących obiektów, budowy i   przebudowy obiektów z   zachowaniem standardów określonych dla wyznaczonych terenów oraz zmiany zagospodarowania i   użytkowania terenów i   obiektów na zasadach określonych w   planie i   w przepisach odrębnych.  

3.   Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w   Rozdziale 3, Przeznaczenie terenu, ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu.  

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenu, ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu  

§   9.   Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania ustala się dla terenu wyodrębnionego linią rozgraniczającą na rysunku zmiany planu i   oznaczonego symbolem identyfikującym przeznaczenie terenu.  

§   10.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   ZLd/PG   ustala się przeznaczenie tymczasowe   PG   jako teren powierzchniowej eksploatacji złoża dolomitu, metodą odkrywkową.  

2.   W ramach przeznaczenia tymczasowego ustalonego w   ust.1 dopuszcza się:  

1)   składowanie i   magazynowane nadkładu i   urobku;  

2)   drogi wewnętrzne i   technologiczne;  

3)   obiekty zaplecza socjalno – administracyjnego i   technicznego;  

4)   urządzenia i   sieci infrastruktury technicznej.  

3.   Dla terenu wymienionego w   ust.1 i   2 ustala się następujące parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   z uwagi na charakter przeznaczenia tymczasowego terenu powierzchniowej eksploatacji złoża dolomitu nie określa się udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej;  

2)   intensywność zabudowy obiektów zaplecza socjalno – administracyjnego i   technicznego – od 5% do 15%;  

3)   geometria dachu: dach płaski;  

4)   wysokość zabudowy do 1   kondygnacji nadziemnej, ale nie więcej niż 8,0 m.  

4.   Dla terenu oznaczonego symbolem   PG   ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   nakaz eksploatacji złoża dolomitu zgodnie z   obowiązująca koncesją i   projektem zagospodarowania złoża, ale nie dłużej niż do 2041r.  

2)   nakaz rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego w   kierunku zgodnym z   docelowym przeznaczeniem terenu ustalonym w   § 11.  

§   11.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   ZLd/PG   ustala się przeznaczenie docelowe   ZLd   jako teren dolesień  

2.   W ramach przeznaczenia docelowego ustalonego w   ust.1 dopuszcza się realizację obiektów i   i urządzeń infrastruktury technicznej.  

§   12.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   1ZLd/P   i   2ZLd/P   i ustala się przeznaczenie tymczasowe   P   , nie dłużej niż do 2041r. jako teren obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów związanych z   przeróbką kruszywa dolomitowego.  

2.   W ramach przeznaczenia tymczasowego   P   ustalonego w   ust.1 dopuszcza się:  

1)   drogi wewnętrzne i   technologiczne;  

2)   obiekty zaplecza socjalno – administracyjnego;  

3)   urządzenia i   sieci infrastruktury technicznej.  

3.   Dla terenów wymienionych w   ust.1 i   2 ustala się następujące parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   z uwagi na charakter przeznaczenia tymczasowego terenu związanego z   powierzchniową eksploatacją złoża dolomitu nie określa się udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej;  

2)   intensywność zabudowy – od 5% do 20%;  

3)   geometria dachu: dach płaski;  

4)   wysokość zabudowy - do 1   kondygnacji nadziemnej, ale nie więcej niż 8,0 m;  

5)   dla obiektów nie będących budynkami – wysokość uzasadniona względami technologicznymi, ale nie więcej niż 20,0m.  

4.   Na terenach oznaczonych symbolem   P   dopuszcza się magazynowanie przez przedsiębiorcę, odpadów i   materiałów niezbędnych do działalności produkcyjnej lub wytworzonych w   wyniku działalności produkcyjnej prowadzonej w   terenie do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.  

§   13.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   1ZLd/P   i   2ZLd/P   ustala się przeznaczenie docelowe   ZLd   jako tereny dolesień  

2.   W ramach przeznaczenia docelowego ustalonego w   ust.1 dopuszcza się realizację obiektów i   i urządzeń infrastruktury technicznej.  

§   14.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   U/P   ustala się przeznaczenie tymczasowe   P   , nie dłużej niż do 2041r., jako teren obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów związanych z   przeróbką kruszywa dolomitowego.  

2.   W ramach przeznaczenia tymczasowego   P   ustalonego w   ust.1 dopuszcza się:  

1)   drogi wewnętrzne i   technologiczne;  

2)   obiekty zaplecza socjalno – administracyjnego;  

3)   urządzenia i   sieci infrastruktury technicznej.  

3.   Dla terenu wymienionego w   ust.1 i   2 ustala się następujące parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   z uwagi na charakter przeznaczenia tymczasowego terenu związanego z   powierzchniową eksploatacją złoża dolomitu nie określa się udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej;  

2)   intensywność zabudowy – od 5% do 25%;  

3)   geometria dachu: dach płaski;  

4)   wysokość zabudowy - do 1   kondygnacji nadziemnej, ale nie więcej niż 8,0 m;  

5)   dla obiektów nie będących budynkami – wysokość uzasadniona względami technologicznymi, ale nie więcej niż 20,0m.  

4.   Na terenie oznaczonym symbolem   P   dopuszcza się magazynowanie przez przedsiębiorcę, odpadów i   materiałów niezbędnych do działalności produkcyjnej lub wytworzonych w   wyniku działalności produkcyjnej prowadzonej w   terenie do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.  

§   15.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   U/P   ustala się przeznaczenie docelowe   U   jako teren zabudowy usługowej.  

2.   W ramach przeznaczenia docelowego ustalonego w   ust.1 dopuszcza się:  

1)   zabudowę usługową sportu i   rekreacji;  

2)   zabudowę usługową handlu i   gastronomii;  

3)   drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy;  

4)   miejsca postojowe;  

5)   obiekty i   i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3.   Dla terenu wymienionego w   ust.1 i   2 ustala się następujące parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – min. 25%;  

2)   intensywność zabudowy - od 20% do 45%;  

3)   geometria dachu: dach płaski, dwuspadowy, wielospadowy;  

4)   wysokość zabudowy do 3   kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 15,0 m.  

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska  

§   16.   1.   Wszelkie uciążliwości związane z   planowaną działalnością wydobywczą nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm; nakaz stosowania rozwiązań technologicznych i   infrastrukturalnych chroniących przed emisją zanieczyszczeń i   hałasu w   stopniu zapewniającym oddziaływanie inwestycji jedynie w   granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.  

2.   Dla ochrony wód podziemnych w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Lubliniec - Myszków nr 327 ustala się:  

1)   nakaz prowadzenia działalności w   zakresie górnictwa i   kopalnictwa w   sposób zapewniający ochronę zasobów wodnych zgodnie z   odrębnymi przepisami;  

2)   zakazuje się użytkowania terenów w   sposób mogący pogorszyć stan wód podziemnych i   powierzchniowych;  

3)   zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w   zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu.  

3.   W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

1)   nakaz składowania i   magazynowania odpadów powstających w   związku z   prowadzoną eksploatacją kruszywa naturalnego w   specjalnie wyznaczonym miejscu zgodnie z   wymogami ustawy o   odpadach;  

2)   nakaz czasowego przechowywania (magazynowania) odpadów w   sposób zabezpieczający je przed wpływem czynników atmosferycznych;  

3)   zakaz składowania i   magazynowania odpadów innych niż odpady powstające w   związku z   prowadzoną eksploatacją kruszywa naturalnego.  

Rozdział 5.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu.  

§   17.   Obszar objęty zmianą planu położony jest w   granicach części obszaru i   terenu górniczego Podleśna II wyznaczonych dla eksploatacji złoża dolomitu „Podleśna” decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z   późniejszymi zmianami.  

§   18.   Na obszarze objętym zmianą planu nie występują:  

1)   obszary szczególnego zagrożenia powodzią;  

2)   obszary naturalnego osuwania się mas ziemnych;  

3)   budowle i   urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;  

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   19.   Ustala się następujące szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem   U/P   :  

1)   minimalna powierzchnia działki – 1500 m 2 ;  

2)   minimalna szerokości frontu działki 20,0 m;  

3)   kąt położenia granic w   stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej, z   której następuje obsługa komunikacyjna - 90° z   tolerancją +/-15°.  

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej  

§   20.   1.   W obszarze objętym zmianą planu ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu podziemnych i   naziemnych urządzeń i   sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych i   technologicznych dla obsługi elementów zagospodarowania w   obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z   zachowaniem pozostałych ustaleń zmiany planu.  

2.   Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego zmianą planu z   dróg technologicznych kopalni i   dróg wewnętrznych powiązanych z   siecią dróg publicznych.  

3.   Dopuszcza się w   obszarze objętym zmianą planu dla obsługi w   zakresie miejsc postojowych terenów obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów oznaczonych symbolem   P   - min. 1   miejsce na 4   zatrudnionych oraz min. 5   miejsc postojowych dla samochodów transportu technologicznego.  

4.   Ustala się dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem   U   następujące wskaźniki miejsc postojowych - min. 1   miejsce postojowe na 20 m 2 powierzchni użytkowej usług oraz min. 1   miejsce na 4   zatrudnionych.  

§   21.   W obszarze objętym zmianą planu zachowuje się trasy i   parametry istniejących sieci i   każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowę, rozbudowę i   remont w   sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.  

§   22.   1.   Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się następujące zasady obsługi w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   zasilanie w   wodę dla celów bytowych i   przeciwpożarowych z   wodociągowej sieci rozdzielczej gminy;  

2)   odprowadzenie ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej gminny;  

3)   odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej gminy;  

4)   zaopatrzenie w   ciepło z   indywidualnych źródeł z   zastosowaniem urządzeń grzewczych o   wysokiej sprawności energetycznej;  

5)   zaopatrzenie w   gaz z   rozbudowywanej sieci gazowej gminnej;  

6)   zaopatrzenie w   energię elektryczną poprzez:  

a)   rozbudowę systemu elektroenergetycznego średnich i   niskich napięć, stosownie do występującego zapotrzebowania na moc elektryczną, o   nowe stacje transformatorowe i   linie zasilające,  

b)   prowadzenie nowych linii zasilających średniego i   niskiego napięcia w   sposób nie ograniczający możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego terenu.  

2.   Do czasu realizacji systemów kanalizacji sanitarnej i   deszczowej dopuszcza się:  

1)   gromadzenie nieczystości bytowych w   szczelnych zbiornikach z   zapewnieniem możliwości wywozu;  

2)   realizację lokalnych systemów odprowadzania wód deszczowych.  

§   23.   Dla obszaru objętego zmianą planu nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami, w   tym magazynowanie odpadów i   substancji zgodnie z   ustaleniami obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i   Gminy Siewierz.  

§   24.   1.   Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i   radiokomunikacyjnej stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i   radiokomunikacyjne, z   istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i   rozbudowę istniejących sieci i   urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i   radiokomunikacyjnej.  

2.   Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w   § 22 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.  

3.   Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.  

Rozdział 8.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

§   25.   Dla terenów oznaczonych symbolami   ZLd, PG, P, U   ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent, służącą naliczeniu opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozdział 9.
Ustalenia końcowe  

§   26.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i   Gminy Siewierz .  

§   27.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Siewierzu  


mgr   Barbara   Bochenek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/189/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/189/12  
Rady Miejskiej w   Siewierzu  
z dnia 30 sierpnia   2012   r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Siewierzu w   o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna” w   Gminie Siewierz  

Zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   2012r. poz.647)  

Rada Miejska w   Siewierzu ustala:  

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 18 maja 2012r. do dnia 18 czerwca 2012r. oraz w   okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 2   lipca 2012r. nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowej zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu zmiany planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o   sposobie ich rozpatrzenia.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXIII/189/12  
Rady Miejskiej w   Siewierzu  
z dnia 30 sierpnia   2012   r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Siewierzu o   sposobie realizacji, zapisanych w   zmianie planu inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

Działając zgodnie z   art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   2012r. poz.647) Rada Miejska w   Siewierzu postanawia co następuje:  

Ze względu na to, że „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” nie przewiduje nowych inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie dokonuje się rozstrzygnięć o   sposobie realizacji i   zasadach ich finansowania.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »