| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.4.2012 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 19 września 2012r.

w sprawie kształcenia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

1.   Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  

-   Henryka Kolarczyka – Wicestarostę Pszczyńskiego  

-   Witolda   Wiktorczyka   -   Członka   Zarządu  

zwanym   dalej   „Zleceniodawcą”  

a  

2.   Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Kluczborku, w   imieniu którego działają:  

-   Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski  

-   Mieczysław   Czapliński     Wicestarosta   Kluczborski  

przy   kontrasygnacie   Skarbnika   Powiatu   Kluczborskiego     Wandy   Słabosz  

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001r., nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), oraz uchwały nr XXXVI/263/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 21 października 2009r. w   sprawie powierzenia powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z   zakresu edukacji publicznej.   Strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.  

1.   Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat pszczyński na kursach w   Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku.  

2.   Szkoły zawodowe działające w   imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w   danym roku szkolnym.  

§   2.  

1.   Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i   kosztu kształcenia jednego ucznia w   Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku wynoszącego na: - kursie I   stopnia - 380,00 złotych - kursie II stopnia - 380,00 złotych - kursie III stopnia - 380,00 złotych.  

2.   Powiat pszczyński zobowiązuje się do udzielenia powiatowi kluczborskiemu dotacji za kształcenie uczniów, w   kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu określonego w   § 2,ust. 1.  

3.   Dotacja, w   wysokości określonej w   § 2, ust. 2, zostanie przez powiat przekazana po otrzymaniu z   Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu.  

4.   Zleceniodawca dokona przelewu należnej kwoty na konto Starostwa Powiatowego w   Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork numer konta   88 8876 0009 0036 4161 2000 0001.  

5.   Kwota dotacji przekazana do dnia 30 grudnia 2012r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w   okresie od września do grudnia 2012r. uczniów i   kosztu, o   którym mowa w   ust. 1   porozumienia zostanie rozliczona do dnia 15 stycznia 2013r.  

§   3.  

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1   września 2012r. do 31 grudnia 2012r.  

§   4.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012r.  

§   5.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

§   6.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                          

 

 

 

 

                            Powiat Pszczyński                                                                         Powiat Kluczborski  

 

Wicestarosta Pszczyński  


Henryk   Kolarczyk


Członek Zarządu  


Witold   Wiktorczyk

Starosta Kluczborski  


Piotr   Pośpiech


Wicestarosta Kluczborski  


Mieczysław   Czapliński


Skarbnik Powiatu  


Wanda   Słabosz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »