| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pox. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/149/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 6 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/149/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 6 września 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś

1. Z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś korzystać mogą przewoźnicy i operatorzy, wykonujący działalność w zakresie przewozu osób, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych z Gminą Wielowieś.

3. Umowa zawierana jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika zawierający:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i czasy odjazdów z poszczególnych przystanków;

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Wielowieś.

4. Przewoźnik ma prawo do korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy.

5. Przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do:

1) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach;

2) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i zmianie ilości przystanków, z których korzysta;

3) zatrzymywania pojazdu umożliwiającego pasażerom dogodne wsiadanie i wysiadanie.

6. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

7. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.

8. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania plakatów i ogłoszeń bez zgody Wójta Gminy Wielowieś oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nakładają na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 tejże ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje w drodze uchwały. Podjęcie uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś jest konieczne w celu zapewnienia organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielowieś zgodnie z obowiązującymi w tym względzie regulacjami prawnymi. Operatorzy i przewoźnicy mogą świadczyć usługi w zakresie przewozu osób po uzyskaniu wymaganych ustawowo dokumentów, przy czym jednym z warunków ich uzyskania jest uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy, dokonane z ich właścicielem lub zarządzającym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »