| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pox. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/149/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 6 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/149/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 6 września 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś

1. Z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś korzystać mogą przewoźnicy i operatorzy, wykonujący działalność w zakresie przewozu osób, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych z Gminą Wielowieś.

3. Umowa zawierana jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika zawierający:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki i czasy odjazdów z poszczególnych przystanków;

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Wielowieś.

4. Przewoźnik ma prawo do korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy.

5. Przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do:

1) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach;

2) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i zmianie ilości przystanków, z których korzysta;

3) zatrzymywania pojazdu umożliwiającego pasażerom dogodne wsiadanie i wysiadanie.

6. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

7. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.

8. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania plakatów i ogłoszeń bez zgody Wójta Gminy Wielowieś oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nakładają na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 tejże ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje w drodze uchwały. Podjęcie uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielowieś jest konieczne w celu zapewnienia organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielowieś zgodnie z obowiązującymi w tym względzie regulacjami prawnymi. Operatorzy i przewoźnicy mogą świadczyć usługi w zakresie przewozu osób po uzyskaniu wymaganych ustawowo dokumentów, przy czym jednym z warunków ich uzyskania jest uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy, dokonane z ich właścicielem lub zarządzającym.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »