| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Wojewody Śląskiego

z dnia 4 października 2012r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Tychy prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Tychy, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tychy

Na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 roku o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i   art. 96 ust. 2   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.)   Wojewoda Śląski,   zwany dalej "Wojewodą" powierza   Gminie Tychy   , zwanej dalej "Gminą", działającej na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 roku o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z   późniejszymi zmianami) i   art. 96 ust. 2   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 438/12 Rady Miasta Tychy z   dnia 28 czerwca 2012 roku w   sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Tychy prowadzenia niektórych zadań z   zakresu sprawowanej ochrony zabytkow przez Wojewodę Śląskiego,   niektóre zadania z   zakresu   - sprawowanej w   myśl art. 89 pkt 2   cytowanej ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami -   ochrony zabytków   .  

§   1.   Przedmiot porozumienia stanowią następujące zadania Wojewody realizowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej "Wojewódzkim Konserwatorem":   z Ustawy z   dnia 7   lipca 1994 roku Prawo Budowlane   (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku nr 243, poz. 1623 z   późn. zm.):  

1.   uzgadnianie pozwoleń na budowę i   rozbiórkę w   stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a   ujętych w   gminnej ewidencji zabytków, z   wyłączeniem układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych oraz obiektów stanowiących zabytki techniki (art. 39 ust.3),  

2.   uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i   uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i   ich zakończenia w   stosunku do nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a   objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3),   z ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z   późn. zm.):  

3.   uzgadnianie projektów decyzji o   warunkach zabudowy i   decyzji o   lokalizacji inwestycji celu publicznego w   odniesieniu do obszarów i   obiektów ujętych w   gminnej ewidencji zabytków z   wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 53 ust. 4   pkt 2   i art. 64 ust. 1),   z Ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami   (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.):  

4.   przedstawianie na wniosek własciciela lub posiadacza zabytku, w   formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z   zabytku, jego zabezpieczenia i   wykonania prac konserwatorskich, a   także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w   tym zabytku w   stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a   także ujętych w   gminnej ewidencji zabytków z   wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 27),  

5.   prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytków z   wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru (art.29. ust.1),  

6.   przyjmowanie zawiadomień o   odkryciu w   trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin tego przedmiotu (art. 32 ust. 1   pkt 3   i ust. 3).  

§   2.   Zadania powierzone porozumieniem realizowane są z   zachowaniem właściwości miejscowej Gminy.  

§   3.   Porozumienie nie upoważnia Gminy do prowadzenia innych spraw związanych z   ochroną obiektów i   terenów wpisanych do rejestru zabytków.  

§   4.   Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w   § 1   realizowane będzie w   odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora zgodnie z   art. 7   i art. 8   ustawy z   dnia 18 marca 2010 roku o   zmianie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz o   zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2010 roku, nr 75, poz. 474).  

§   5.   1.   Za prawidłowe wykonanie zadań, o   których mowa w   § 1   porozumienia, odpowiada Prezydent Miasta Tychy, w   imieniu którego zadania i   powierzone kompetencje w   tym zakresie wykonuje Miejski Konserwator Zabytków, zwany dalej „Miejskim Konserwatorem”, którego kandydatura wymaga pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora.  

2.   Miejski Konserwator ma obowiązek współdziałania z   Wojewódzkim Konserwatorem i   informowania go o   wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na obiekty i   tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie gminy Tychy.  

§   6.   Wojewódzki Konserwator umożliwi Miejskiemu Konserwatorowi korzystanie z   wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i   historycznej znajdującej się w   zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w   Katowicach.  

§   7.   1.   Gmina umożliwi Wojewódzkiemu Konserwatorowi korzystanie z   wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i   historycznej znajdującej się w   jej posiadaniu.  

2.   Gmina udzieli niezbędnej pomocy Wojewódzkiemu Konserwatorowi w   czynnościach mających na celu wydanie decyzji o   wpisie do rejestru zabytków obiektów znajdujących się na jego terenie.  

§   8.   1.   Zadania powierzone porozumieniem Gmina będzie realizowała nieodpłatnie.  

2.   Wojewódzki Konserwator będzie współfinansował, w   miarę posiadanych środków, wykonanie niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, koniecznej do realizacji zadań Miejskiego Konserwatora przekazanych niniejszym porozumieniem.  

§   9.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na okres 1   roku, z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron w   formie pisemnej, z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2.   Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w   każdym czasie. Rozwiązanie to wymaga formy pisemnej.  

3.   Wojewodzie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w   przypadku wykonywania przez Powiat powierzonych zadań w   sposób niezgodny z   prawem lub postanowieniami niniejszego porozumienia.  

§   10.   1.   Kontrolę realizacji zadań powierzonych porozumieniem sprawuje Wojewódzki Konserwator.  

2.   Kontrola wykonywana jest miedzy innymi poprzez:  

a)   okresowe i   wyrywkowe sprawdzanie realizacji powierzonych zadań,  

b)   bieżący wgląd w   dokumentację dotyczącą powierzonych zadań,  

c)   zatwierdzanie sprawozdań z   realizacji powierzonych zadań.  

§   11.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§   12.   1.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie 14 dni od dnia podpisania przez obie strony.  

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA TYCHY  


Andrzej   Dziuba

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »