| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Wojewody Śląskiego

z dnia 4 października 2012r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Tychy prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Tychy, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tychy

Na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 roku o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i   art. 96 ust. 2   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.)   Wojewoda Śląski,   zwany dalej "Wojewodą" powierza   Gminie Tychy   , zwanej dalej "Gminą", działającej na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 roku o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z   późniejszymi zmianami) i   art. 96 ust. 2   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 438/12 Rady Miasta Tychy z   dnia 28 czerwca 2012 roku w   sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Tychy prowadzenia niektórych zadań z   zakresu sprawowanej ochrony zabytkow przez Wojewodę Śląskiego,   niektóre zadania z   zakresu   - sprawowanej w   myśl art. 89 pkt 2   cytowanej ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami -   ochrony zabytków   .  

§   1.   Przedmiot porozumienia stanowią następujące zadania Wojewody realizowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej "Wojewódzkim Konserwatorem":   z Ustawy z   dnia 7   lipca 1994 roku Prawo Budowlane   (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku nr 243, poz. 1623 z   późn. zm.):  

1.   uzgadnianie pozwoleń na budowę i   rozbiórkę w   stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a   ujętych w   gminnej ewidencji zabytków, z   wyłączeniem układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych oraz obiektów stanowiących zabytki techniki (art. 39 ust.3),  

2.   uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i   uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i   ich zakończenia w   stosunku do nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a   objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3),   z ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z   późn. zm.):  

3.   uzgadnianie projektów decyzji o   warunkach zabudowy i   decyzji o   lokalizacji inwestycji celu publicznego w   odniesieniu do obszarów i   obiektów ujętych w   gminnej ewidencji zabytków z   wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 53 ust. 4   pkt 2   i art. 64 ust. 1),   z Ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami   (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.):  

4.   przedstawianie na wniosek własciciela lub posiadacza zabytku, w   formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z   zabytku, jego zabezpieczenia i   wykonania prac konserwatorskich, a   także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w   tym zabytku w   stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a   także ujętych w   gminnej ewidencji zabytków z   wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 27),  

5.   prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytków z   wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru (art.29. ust.1),  

6.   przyjmowanie zawiadomień o   odkryciu w   trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin tego przedmiotu (art. 32 ust. 1   pkt 3   i ust. 3).  

§   2.   Zadania powierzone porozumieniem realizowane są z   zachowaniem właściwości miejscowej Gminy.  

§   3.   Porozumienie nie upoważnia Gminy do prowadzenia innych spraw związanych z   ochroną obiektów i   terenów wpisanych do rejestru zabytków.  

§   4.   Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w   § 1   realizowane będzie w   odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora zgodnie z   art. 7   i art. 8   ustawy z   dnia 18 marca 2010 roku o   zmianie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz o   zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2010 roku, nr 75, poz. 474).  

§   5.   1.   Za prawidłowe wykonanie zadań, o   których mowa w   § 1   porozumienia, odpowiada Prezydent Miasta Tychy, w   imieniu którego zadania i   powierzone kompetencje w   tym zakresie wykonuje Miejski Konserwator Zabytków, zwany dalej „Miejskim Konserwatorem”, którego kandydatura wymaga pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora.  

2.   Miejski Konserwator ma obowiązek współdziałania z   Wojewódzkim Konserwatorem i   informowania go o   wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na obiekty i   tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie gminy Tychy.  

§   6.   Wojewódzki Konserwator umożliwi Miejskiemu Konserwatorowi korzystanie z   wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i   historycznej znajdującej się w   zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w   Katowicach.  

§   7.   1.   Gmina umożliwi Wojewódzkiemu Konserwatorowi korzystanie z   wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i   historycznej znajdującej się w   jej posiadaniu.  

2.   Gmina udzieli niezbędnej pomocy Wojewódzkiemu Konserwatorowi w   czynnościach mających na celu wydanie decyzji o   wpisie do rejestru zabytków obiektów znajdujących się na jego terenie.  

§   8.   1.   Zadania powierzone porozumieniem Gmina będzie realizowała nieodpłatnie.  

2.   Wojewódzki Konserwator będzie współfinansował, w   miarę posiadanych środków, wykonanie niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, koniecznej do realizacji zadań Miejskiego Konserwatora przekazanych niniejszym porozumieniem.  

§   9.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na okres 1   roku, z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron w   formie pisemnej, z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2.   Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w   każdym czasie. Rozwiązanie to wymaga formy pisemnej.  

3.   Wojewodzie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w   przypadku wykonywania przez Powiat powierzonych zadań w   sposób niezgodny z   prawem lub postanowieniami niniejszego porozumienia.  

§   10.   1.   Kontrolę realizacji zadań powierzonych porozumieniem sprawuje Wojewódzki Konserwator.  

2.   Kontrola wykonywana jest miedzy innymi poprzez:  

a)   okresowe i   wyrywkowe sprawdzanie realizacji powierzonych zadań,  

b)   bieżący wgląd w   dokumentację dotyczącą powierzonych zadań,  

c)   zatwierdzanie sprawozdań z   realizacji powierzonych zadań.  

§   11.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§   12.   1.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie 14 dni od dnia podpisania przez obie strony.  

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA TYCHY  


Andrzej   Dziuba

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »