| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/298/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust.1, art. 29ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr VI/64/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 marca 2011r., po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie” (uchwała nr XXI/219/08 Rady Miastaw Piekarach Śląskich z dnia 13 marca 2008r.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy
M. Skłodowskiej - Curie w Piekarach Śląskich

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar w rejonie ul. M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich o granicach oznaczonych graficznie na rysunku planu.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 3.

3. Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) symbole cyfrowo - literowe identyfikujące tereny, w których litera F oznacza przyporządkowanie terenów do dzielnicy Brzozowice - Kamień, a pozostała część literowa oznacza przeznaczenie podstawowe terenu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) linie zabudowy nieprzekraczalne,

4) granica obszaru objętego planem,

5) oznaczenie stanowiska archeologicznego.

4. Oznaczenia orientacyjnych przebiegów sieci infrastruktury technicznej nie są ustaleniami planu i mają charakter informacyjny.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich,

2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek o którym mowa w ust. 2 pkt 1 uchwały,

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej, któremu muszą być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako uzupełniające,

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć uzupełniający sposób zagospodarowania działki budowlanej,

7) działce budowlanej - zdefiniowana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku nowo realizowanego, przy czym elementy typu: gzymsy, balkony, okapy, wykusze itp., mogą być wysunięte poza linię nie więcej niż 1,3 m i na wysokości nie mniejszej niż 4,0 m,

9) garażach zbiorowych - należy przez to rozumieć zespół garaży zapewniający min. 5 miejsc postojowych,

10) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami nie będący znakiem drogowym, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej lub o obiektach i obszarach chronionych, tablicą informacyjną o terenach i obiektach rekreacyjnych,

11) budynku pomocniczym - należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej określonej w planie służący np.: do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu,

12) drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą w budynku o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200m² taką jak np.: piekarnia, montaż sprzętu elektronicznego.

§ 3. Plan ustanawia następujące przeznaczenia terenów oznaczone symbolami cyfrowo – literowymi:

1) F-1U, F-2U, F-3U, F-4U – tereny zabudowy usługowej,

2) F-1GP, F-2GP – tereny garaży,

3) F-1KDW – teren drogi wewnętrznej,

4) F-1KDX – teren ciągu pieszo – jezdnego.

§ 4. W granicach planu nie występują i plan nie ustala wymagań:

1) wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

2) dotyczących granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,

3) dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Obowiązuje zasada łącznego respektowania ustaleń zawartych w rozdziałach: 2 oraz 4 - 7 uchwały z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3.

2. Ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne dla terenów:

1) F-1U w odległości 4m od linii rozgraniczających drogi F-1KDW oraz w odległości 6m od północnej granicy terenu F-1U (od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie),

2) F-2U w odległości6m od północnej granicy planu oraz 2m od północnej granicy terenu F-2U od strony drogi F-1KDX ,

3) F-3U w odległości 2m od północnej granicy terenu F-3U (od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie),

4) F-2GP w odległości 2m od północnej granicy terenu F-2GP (od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie),

5) F-4U w odległości 2m od północnej granicy terenu F-4U (od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie).

3. W obszarze objętym planem należy zapewnić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe.

4. Na terenie planu zakazuje się:

1) funkcji produkcyjnej, przemysłowej, baz, składów, hurtowni, handlu odpadami i złomem, budowy elektrowni wiatrowych, składowania odpadów, realizacji usług pogrzebowych, parkingów dla samochodów o nośności powyżej 3,5t, baz logistycznych,

2) wykonywania od strony drogi publicznej (ul. M. Skłodowskiej-Curie) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, tworzyw sztucznych, blach oraz ogrodzeń pełnych (nie ażurowych),

3) stosowania na elewacjach budynków nowo realizowanych, bądź modernizowanych: blachy falistej, trapezowej, sidingu, bali drewnianych,

4) stosowania na dachach i zadaszeniach budynków strzech i gontów drewnianych,

5) realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem ogródków letnich związanych z prowadzoną działalnością gastronomiczną,

5. Na terenie planu dopuszcza się:

1) rozbudowę, nadbudowę, modernizację oraz wymianę istniejącej zabudowy pod warunkiem zachowania wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w planie,

2) realizację:

a) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń służących ochronie środowiska, w tym ochrony przed hałasem,

b) zieleni izolacyjnej i urządzonej wraz z urządzeniami rekreacji,

c) obiektów małej architektury,

d) ścieżek rowerowych.

6. Na terenie objętym planem nakazuje się:

1) przy realizacji zabudowy oraz wprowadzaniu nasadzeń drzew i krzewów zachowania niezbędnych odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) sytuowanie i wykonanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w sposób nie powodujący negatywnego wpływu na estetykę otoczenia oraz umożliwiający utrzymanie tych miejsc w należytym stanie,

3) zagospodarowania terenów w sposób zapewniający osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów usługowych oraz do terenów komunikacji.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad rozmieszczania reklam

1. Umieszczanie wolnostojących reklam nie może utrudniać komunikacji pieszej i kołowej.

2. W przypadku, gdy w budynku występuje więcej podmiotów, powierzchnia pod szyldy, tablice informacyjne i reklamy, rozmieszczana jest w formie modułowej dla poszczególnych zainteresowanych.

3. Nakazuje się:

1) wskazania w projekcie budowlanym w nowych i modernizowanych obiektach miejsc usytuowania tablic lub urządzeń reklamowych wraz z wymiarami, z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale,

2) nawiązania gabarytami informacji wizualnej do charakterystycznych podziałów, otworów oraz detali architektonicznych elewacji,

3) zachowania spójnej formy plastycznej (materiał, wielkość) na całej elewacji,

4) w przypadku umieszczania reklam na elewacji budynku stosowanie następujących urządzeń reklamowych: tablica, litery plastyczne, kaseton,

4. Zakazuje się:

1) lokalizowania reklam wielkogabarytowych typu billboard o wysokości wraz z nośnikiem ponad 4m na obszarze objętym planem,

2) lokalizowania reklam pulsujących, reklam typu LED, telebimów reklamowych, reklam przewijanych na obszarze objętym planem.

5. Dopuszcza się rozmieszczanie reklam zgodnie z przepisami uchwały, w formie:

1) tablic lub plansz powiązanych z elementami małej architektury,

2) urządzeń reklamowych lokalizowanych w pasach drogowych,

3) transparentów (banerów) związanych z organizowanymi imprezami na czas do 120 dni,

4) tablic o modułowych gabarytach na obiektach typu ogrodzenia pod warunkiem nie przekraczania wysokości ogrodzenia oraz o maksymalnej powierzchni 2m²,

5) modułów informacyjno – reklamowych o wysokości wraz z nośnikiem do 4 m,

6) pylonów i totemów o wys. do 12m jako urządzeń towarzyszących obiektom usługowym,

7) reklam kierunkowych,

8) słupów plakatowych (ogłoszeniowych) o średnicy do 1,20 m i wysokości do 4 m,

9) kasetonów wysięgnikowych na budynkach na terenach oznaczonym symbolami: F-1U, F-2U, F-3U, F-4U .

§ 7. Ustalenia dotyczące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

2. Nakazuje się, aby ewentualna uciążliwość projektowanej funkcji nie wykraczała poza granice terenu.

3. W zakresie ochrony wód ustala się:

1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących powodować zanieczyszczenia gruntu,

2) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

3) nakaz stosowania na terenie parkingów, placów oraz dróg utwardzonych szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym, oraz w przypadku realizacji funkcji: obsługi i naprawy pojazdów, stacji paliw - urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych,

4) nakaz utrzymania istniejących urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych (rowów otwartych i ciągów drenarskich),

4. Zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych.

5. Dopuszcza się niwelację terenu związaną wyłącznie z realizacją funkcji określonej w planie do maksymalnej wysokości 0,3m powyżej poziomu: drogi publicznej ul. M. Skłodowskiej-Curie leżącej poza granicami planu lub ciągów komunikacyjnych oznaczonych symbolami: F-1KDW, F-1KDX oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków użytkowania działek sąsiednich.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W granicy planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone graficznie na rysunku planu, dla którego ustala się obowiązek nadzoru archeologicznego w przypadku prowadzenia prac ziemnych. Charakterystykę stanowiska przedstawia poniższa tabela.

numer mapy AZP

Numer stanowiska w obszarze

Numer stanowiska w miejscowości

Okres – epoka stanowiska

96-47

26

19

ślad osadnictwa - pradzieje

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

1. Obszar planu położony jest w całości w granicach terenu górniczego „Brzeziny Śląskie V” Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Piekary” w Piekarach Śląskich w związku z czym nakazuje się:

1) wprowadzenie niezbędnych zabezpieczeń projektowanych budynków i budowli przed wpływami eksploatacji górniczej,

2) uwzględnienie aktualnych danych z zakresu wpływu prowadzonej eksploatacji dla potrzeb realizacji inwestycji.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 10. Teren zabudowy usługowej

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem F-1U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi takie jak: handel detaliczny, gastronomia, drobna wytwórczość, turystyka, sport i rekreacja, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, doradcze, szkoleniowe, usługi hotelarskie, a także usługi kultury, zdrowia, administracji,

2) przeznaczenie uzupełniające – obsługa i naprawa pojazdów, stacja paliw wyłącznie w powiązaniu z funkcją podstawową,parkingi, drogi dojazdowe, place manewrowe, budynki pomocnicze - przy czym ich łączna ilość nie może przekroczyć 20% powierzchni zabudowy działki budowlanej, garaże jako obiekty wbudowane w obiekt usługowy,

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązuje zakaz:

1) realizacji funkcji wyznaczonej planem bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi zgodnie z § 15 uchwały,

2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, tworzyw sztucznych, blach oraz ogrodzeń pełnych (nie ażurowych) od strony drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem F-1KDW ,

3) realizacji garaży zbiorowych,

4) realizacji zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację jednego mieszkania w powiązaniu z usługą hotelarstwa, przy czym powierzchnia użytkowa przeznaczona pod mieszkanie nie może przekroczyć 100m²,

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje nakaz obsługi komunikacyjnej terenu z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem F-1KDW oraz z ulicy M. Skłodowskiej – Curie.

5. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków usługowych - 3 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym i nie więcej niż 12m,

2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, gdzie część nadziemna może sięgać do wys. 1,2m nad poziom terenu,

3) maksymalna wysokość budynków pomocniczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 4m wysokości,

4) obowiązek realizacji dachów płaskich jako dominujące o nachyleniu połaci dachowych do 20º.

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej,

6) powierzchnia zabudowy – max. 70% powierzchni działki budowlanej,

7) wskaźniki intensywności zabudowy: min. 0,1 max. 1,5.

§ 11. 1. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: F-2U, F-3U, F-4U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - usługi takie jak: handel detaliczny, drobna wytwórczość, obsługa i naprawa pojazdów, turystyka, sport i rekreacja, garaże zbiorowe, drobna działalność usługowa np.: naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, pranie i czyszczenie, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, itp., a także usługi kultury, zdrowia, administracji,

2) przeznaczenie uzupełniające - parkingi, drogi dojazdowe, place manewrowe, budynki pomocnicze, przy czym ich łączna ilość nie może przekroczyć 20% powierzchni zabudowy w granicy terenu inwestycji, garaże jako obiekty wbudowane w obiekt usługowy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązuje zakaz:

1) realizacji funkcji wyznaczonej planem bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi zgodnie z § 15 uchwały,

2) realizacji stacji paliw, w tym LPG,

3) realizacji funkcji mieszkaniowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje nakaz:

1) w przypadku realizacji garaży zbiorowych w obrębie całego terenu F-2U dostosowania formy obiektów (gabaryty obiektów, kolorystyka elewacji i pokrycia dachu) do garaży zbiorowych zlokalizowanych w granicy terenu F-1GP,

2) obsługi komunikacyjnej terenów F-3U, F-4U z drogi publicznej – ul. M. Skłodowskiej –Curie,

3) obsługi komunikacyjnej terenu F-2U z ciągu pieszo – jezdnego F-1KDX.

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków usługowych - 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 12m,

2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, gdzie część nadziemna może sięgać do wys. 1,2m nad poziom terenu,

3) maksymalna wysokość budynków pomocniczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 4m wysokości,

4) obowiązek realizacji dachów płaskich jako dominujące o nachyleniu połaci dachowych do 20º,

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej,

6) powierzchnia zabudowy – max. 70% powierzchni działki budowlanej,

7) wskaźniki intensywności zabudowy: min. 0,1 max. 0,9.

§ 12. Tereny obsługi komunikacyjnej

1. Dla terenów garaży oznaczonych na rysunku planu symbolami F-1GP, F-2GP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zespołów garaży.

2) przeznaczenie uzupełniające - budynek portierni dla obsługi funkcji podstawowej, drogi dojazdowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje zakaz:

1) realizacji funkcji usługowej innej niż wymieniona w ust. 1,

2) realizacji garaży innych niż garaże zbiorowe.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 obowiązuje nakaz:

1) realizacji garaży wyłącznie jako obiekty murowane,

2) utrzymanie oraz dostosowanie formy, wysokości, geometrii dachu oraz elementów wykończeniowych elewacji nowo realizowanych garaży zbiorowych, do garaży istniejących, użytkowanych,

3) stosowania kolorystyki pokrycia dachów w odcieniach: brązu, szarości, czerni,

4) stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach: brązu, szarości, beży,

5) obsługi komunikacyjnej terenu F-1GP z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem F-1KDX ,

6) obsługi komunikacyjnej terenu F-2GP z drogi publicznej – ul. M. Skłodowskiej – Curie.

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków garażowych oraz budynku portierni – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 3m,

2) obowiązek realizacji dachów: płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 5º,

3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% powierzchni działki budowlanej,

4) powierzchnia zabudowy – max. 60% powierzchni działki budowlanej,

5) wskaźniki intensywności zabudowy: min. 0,05 max. 0,60.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości

§ 13. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości przy uwzględnieniu zamierzeń inwestycyjnych realizowanych zgodnie z zapisami uchwały.

2. Nakazuje się, aby nowo wyznaczone granice działek budowlanych były prostopadłe do dróg publicznych lub wewnętrznych, bądź też równoległe do granic działek sąsiednich z tolerancją do 5%.

3. Ustala się minimalną powierzchnię działki z przeznaczeniem pod zabudowę:

1) dla terenu F-1U - 2000m², minimalną szerokość frontu działki - 25m,

2) dla terenu F-2U - 600m², minimalną szerokość frontu działki – 18m,

3) dla terenu F-3U - 550m², minimalną szerokość frontu działki – 30m,

4) dla terenu F-4U - 700m², minimalną szerokość frontu działki – 18m.

4. Dla terenów oznaczonych symbolami: F-1KDX, F-1KDW, F-1GP, F-2GP nie określa się parametrów działek.

5. Parametry nowo wydzielonych działek pod infrastrukturę techniczną zgodnie z potrzebami realizacji tych urządzeń.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady powiązań komunikacyjnych obszaru objętego planem z otoczeniem: powiązanie zewnętrzne obszaru objętego planem z otoczeniem zapewnia ul. M. Skłodowskiej-Curie położona poza granicami planu zapewniająca powiązanie planu z centrum Piekar Śląskich w kierunku zachodnim.

2. Ustala się teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem F-1KDW o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10m zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się teren ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F-1KDX o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 4m zgodnie z rysunkiem planu.

4. Urządzeniami towarzyszącymi użytkowaniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenu F-1KDW (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego) mogą być miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

5. Niezbędne drogi dojazdowe wewnętrzne nie wyznaczone w planie należy projektować jako drogi o minimalnej szerokości 5m w liniach rozgraniczających.

6. Miejsca parkingowe o liczbie powyżej 15 stanowisk należy wyposażać w drzewa ocieniające w liczbie co najmniej 1 drzewo na 3 stanowiska.

§ 15. Realizacja funkcji wyznaczonej w planie polegająca na budowie, rozbudowie, zmianie sposobu użytkowania wymaga zapewnienia miejsc parkingowych w granicy działki budowlanej w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) dla drobnej wytwórczości – 1 miejsce na 50m2powierzchni użytkowej obiektu,

2) dla obiektów handlowych – 1 miejsce na 50m2powierzchni użytkowej usług,

3) dla przychodni, gabinetów lekarskich, biur, kancelarii prawniczych – 2 miejsca na 1 gabinet,

4) dla usług związanych z administracją – 1 miejsce na 30m2powierzchni użytkowej obiektu
(z wyłączeniem powierzchni archiwów, magazynów, garaży),

5) dla obiektów usługowych z zakresu kultury – 1 miejsce na 125m2powierzchni całkowitej obiektu,

6) dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 1 miejsce na 8 miejsc konsumpcyjnych,

7) dla obiektów hoteli, moteli, pensjonatów – 1 miejsce na 4 łóżka,

8) dla obiektów usługowych nie wymienionych w pkt od 1 do 7 - 1 miejsce na 50m² powierzchni użytkowej obiektów.

9) Dla realizacji funkcji wymagającej rozładunku towarów i polegającej na budowie, rozbudowie, nadbudowie nakazuje się zapewnienia min. 1 miejsca postojowego dla rozładunku samochodów dostawczych.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 16. W zakresie obsługi infrastruktury technicznej ustala się prowadzenie sieci uzbrojenia terenu:

1) w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych,

2) w obszarach nie wydzielonych, a funkcjonujących dojazdów,

3) wzdłuż istniejących sieci w możliwie minimalnych odległościach od nich oraz przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania,

4) pomiędzy linią rozgraniczającą ciągów komunikacyjnych, a wyznaczoną linią zabudowy,

5) wzdłuż granicy ogrodzeń w możliwie najmniejszej odległości od ogrodzenia przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania.

§ 17. 1. Zaopatrzenie w wodę powinno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących, bądź projektowanych sieci stosownie do potrzeb.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się sukcesywne przeprowadzanie remontów i wymiany odcinków istniejącej sieci o złym stanie technicznym.

§ 18. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną powinno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących, bądź projektowanych sieci stosownie do potrzeb.

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz jego modernizację,

2) przy realizacji nowych i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych nakazuje się prowadzenie ich w infrastrukturze podziemnej.

§ 19. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych do systemu kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu niezbędnych parametrów czystości,

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

§ 20. 1. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się odprowadzanie systemem kanalizacji deszczowej.

2. Dla terenów innych niż parkingi, place, drogi utwardzone dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w szczelnych zbiornikach.

§ 21. 1. Zaopatrzenie w gaz powinno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących, bądź projektowanych sieci stosownie do potrzeb.

2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się sukcesywne przeprowadzanie remontów i modernizacji sieci istniejących o złym stanie technicznym.

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zaopatrzenie w ciepło poprzez podłączenie do istniejących sieci ciepłowniczych,

2) dla nowych źródeł ciepła zakaz stosowania systemów grzewczych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o średniorocznej sprawności energetycznej poniżej 80%.

§ 23. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymaganą decyzję na dalsze zagospodarowanie odpadów.

§ 24. W zakresie obsługi radiokomunikacyjnej ustala się:

1) obsługa radiokomunikacyjna powinna odbywać się z istniejących, bądź projektowanych sieci telekomunikacyjnych pod warunkiem, że nie koliduje ona z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym,

2) dopuszcza się budowę instalacji wolnostojących wyłącznie na terenie F-1U ,

3) dopuszcza się montaż urządzeń na dachach budynków o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych.

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej

§ 25. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu wynosi 30% dla terenów objętych planem.

Rozdział 8.
Ustalenia końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/298/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/298/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 września 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie
ulicy Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich

Rada Miasta Piekary Śląskie działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ustala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, dlatego nie określa się sposobów ich realizacji oraz zasad finansowania.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/298/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 września 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich

Rada Miasta Piekary Śląskie działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ustala:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich nie wniesiono uwag w trybie art.18 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »