| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 337/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Or .0007.108.2012  

(2012/072607)  

UCHWAŁA NR 337/XXVI/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 12 września   2012   r.  

w sprawie     ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w   komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w   Rybniku  


 

Działając na podstawie:  

-   art. 4, art.15 ust.5 i   art. 34 a   ust.2 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r.  prawo przewozowe (tj.Dz. U. z   2000 r., Nr 50, poz. 601 z   późn. zm.)  

-   art. 40 ust.1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i   Transportu Zbiorowego  

RADA MIASTA RYBNIKA  
uchwala:  

§   1.   1.   Przyjąć  regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w   komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w   Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika, zwany w   dalszej części "regulaminem".  

2.   Regulamin obowiązuje w   sieci komunikacyjnej organizowanej przez ZTZ.  

§   2.   1.   Użyte w   niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  

1)   przewoźnik - podmiot wykonujący regularny przewóz osób, bagażu lub zwierząt w   zbiorowej komunikacji miejskiej,  

2)   pojazd - środek transportu, którym dokonywany jest przewóz osób, bagażu lub zwierząt w   zbiorowej komunikacji miejskiej,  

3)   "e - Karta" - bezprzewodowa, elektroniczna karta miejska będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w   sieci komunikacji organizowanej przez ZTZ. "e - Karta" występuje w   dwóch rodzajach:  

a)   jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych,  

b)   jako karta imienna, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych, elektronicznych biletów okresowych i   informacji o   ewentualnych ulgach, bądź  przejazdach bezpłatnych,  

4)   ZTZ - Zarząd Transportu Zbiorowego będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika,  

5)   bilet elektroniczny - bilet zapisany na "e - Karcie",  

6)   bilet elektroniczny jednorazowy - bilet elektroniczny uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu,  

7)   bilet elektroniczny okresowy - bilet elektroniczny uprawniający do przejazdu osoby w   określonym czasie lub oznaczoną ilość razy w   określonym przedziale czasowym,  

8)   bilet jednorazowy - bilet zakupiony i   wydrukowany u   kierowcy autobusu, ważny tylko w   autobusie w   którym został sprzedany,  

9)   MPS - Miejskie Punkty Sprzedaży - wyznaczone punkty na terenie Miasta, w   których można:  

a)   otrzymać "e - Kartę" ,  

b)   dokonywać zapisów biletów elektronicznych na "e - Karcie" tj. doładować "e - Kartę" ,  

10)   KPS - Komercyjne Punkty Sprzedaży - terminale w   punktach sprzedaży detalicznej (kioski, sklepy) w   których można doładować na e-Kartę punkty do realizacji na jednorazowe przejazdy,  

11)   ważna "e- Karta" to karta, na której zapisano bilet elektroniczny i   którą po wejściu do pojazdu dokonano rejestracji przejazdu,  

12)   rejestracja przejazdu - operacja zbliżenia "e - Karty" do urządzenia odczytowego znajdującego się w   pojeździe, która może być połączona z   naciśnięciem odpowiedniego przycisku znajdującego się na tym urządzeniu, w   wyniku czego następuje zapis informacji o   wykorzystaniu znajdującego się na "e - Karcie"  jednorazowego biletu elektronicznego odpowiedniego rodzaju (za wyjątkiem biletu promocyjnego), bądź informacji o   skorzystaniu z   przejazdu w   przypadku biletu okresowego, z   zastrzeżeniem §4 ust.2,  

13)   rejestracja wyjścia z   pojazdu - operacja zbliżenia "e - Karty" do urządzenia odczytowego przy wysiadaniu z   pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu.  


 

OPŁATY ZA PRZEJAZD I   DOKUMENTY ZWIĄZANE Z   PRZEJAZDEM  

§   3.   1.   Pasażerowie mogą podróżować środkami komunikacji zbiorowej organizowanymi przez ZTZ w   Rybniku na podstawie:  

1)   ważnej "e- Karty", lub  

2)   biletu jednorazowego, lub  

3)   wymienionych w   regulaminie dokumentów upoważniających do korzystania z   ulg lub zwolnień z   opłat za przejazd.  

2.   Ustala się trzy strefy opłat:  

1)   Strefa 0, obejmuje przejazd w   granicach Miasta Rybnika,  

2)   Strefa I, obejmuje przejazd poza granicami Miasta Rybnika, oraz przejazd z   obydwu stron niżej podanych przystanków granicznych: linia 2   - Radlin Marcel, linia 8   - Biertułtowy skrzyżowanie, linia 10 - Rydułtowy Piekarnia, linia 23 - Buzowice skrzyżowanie, linia 28 - Piece Gimnazjum, linia 29 - Czernica przy Krzyżu, linia 43 - Stodoły,  

3)   Strefa II, obejmujące przejazd z   przekroczeniem przystanku granicznego.  

3.   Ceny opłat za przejazdy (bilety) w   tym o   charakterze promocyjnym ustala Rada Miasta odrębną uchwałą.  

4.   "e-Karta" wydawana jest w   MPS natomiast bilet jednorazowy można nabyć wyłącznie u   kierowcy.  Nabycie biletu elektronicznego następuje w   sposób określony w   §2 ust.1 pkt.9 lit. b) i   pkt.10.  

5.   Zniszczony jednorazowy bilet jest nieważny. Nieważny jest również bilet o   wartości innej niż przewidziana w   cenniku.  

§   4.   1.   Warunki techniczne posługiwania się "e - Kartą", a   w szczególności warunki techniczne korzystania z   przejazdów o   charakterze promocyjnym, określa Prezydent Miasta w   drodze zarządzenia.  

2.   Posługiwanie się "e - Kartą" z   zapisanymi biletami jednorazowymi uprawnia do korzystania z   promocji w   opłatach za przejazd. Warunkiem korzystania z   promocji jest dokonanie rejestracji wyjścia z   pojazdu.  

3.   W przypadku doładowania "e - Karty" biletem okresowym, należy dokonać pierwszej rejestracji przejazdu w   terminie 60 dni od dnia doładowania pod rygorem utraty prawa możliwości jego wykorzystania.  

4.   Biletem okresowym można doładować wyłącznie "e - Kartę" imienną.  

§   5.   1.   ZTZ honoruje wyłącznie wymienione w   ust.2 i   3 dokumenty, które zostały wydane przez organy do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów.  

2.   Uprawnienia do jednorazowych i   okresowych przejazdów bezpłatnych posiadają:  

1)   posłowie na Sejm RP i   senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji,  

2)   inwalidzi wojenni i   wojskowi oraz osoby zrównane w   uprawnieniach z   inwalidami wojskowymi - na podstawie ważnej książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  

3)   przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do I   grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i   jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji - na podstawie książki inwalidy wojennego z   odpowiednim wpisem,  

4)   dzieci do czwartego roku życia - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się w   trakcie podróży,  

5)   osoby o   znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i   niewidomi całkowicie niezdolni do pracy i   jednocześnie niezdolni do samodzielnej egzystencji wraz z   przewodnikiem towarzyszącym, na podstawie "e-Karty" imiennej wydanej na podstawie jednego z   poniższych dokumentów:  

a)   legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy zespół orzekania o   stopniu niepełnosprawności,  

b)   legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z   odpowiednią adnotacją,  

c)   legitymacji inwalidy z   wpisem właściwego organu o   znacznym stopniu niepełnosprawności,  

d)   legitymacji emeryta-rencisty z   wpisem właściwego organu o   znacznym stopniu niepełnosprawności,  

e)   orzeczenia komisji lekarskiej ds.inwalidztwa i   zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzającego zaliczenie do I   grupy inwalidów wraz z   dokumentem tożsamości,  

f)   orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako "ZUS") lub lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej jako "KRUS"), stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i   samodzielnej egzystencji,  

6)   uczniowie (w rozumieniu ustawy o   systemie oświaty) dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni, oraz uczniowie szkół specjalnych i   uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy przejazdach z   miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i   z powrotem - na podstawie "e-Karty" imiennej wydanej na podstawie legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję,  

7)   rodzice i   opiekunowie dzieci i   młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych albo uczniów szkół specjalnych przy przejazdach, o   których mowa w   pkt.6 - na podstawie "e-Karty" imiennej wydanej na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję,  

8)   osoby po ukończeniu 70 roku życia, urodzone w   1938 r. i   później - na podstawie "e-Karty" imiennej, natomiast osoby urodzone wcześniej, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia,  

9)   kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej, z   miejsca zamieszkania do miejsca pracy - na podstawie "e-Karty" imiennej wydanej na podstawie właściwego zaświadczenia o   zatrudnieniu,  

10)   Honorowi Dawcy Krwi z   przyznaną odznaką "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" - na podstawie "e-Karty" imiennej wydanej na podstawie legitymacji przyznanej do odznaki.  

3.   Uprawnienia do przejazdów ulgowych posiadają:  

1)   kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia - na podstawie legitymacji wydanej przez jedną z   następujących instytucji: ZUS, Urząd do Spraw Kombatantów i   Osób Represjonowanych, Ministerstwo Pracy i   Polityki Socjalnej,  

2)   studenci publicznych i   niepublicznych szkół wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,  

3)   słuchacze kolegiów nauczycielskich i   nauczycielskich kolegiów języków obcych - na podstawie ważnej legitymacji wystawionej przez właściwy organ,  

4)   dzieci powyżej 4   roku życia do momentu ukończenia nauki w   szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia - na podstawie  legitymacji szkolnej lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję, lub "e-Karty" imiennej wydanej na podstawie wymienionych uprzednio dokumentów,  

5)   osoby po ukończeniu 65 roku życia - na podstawie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, lub "e-Karty" imiennej wydanej na podstawie wymienionego dokumentu,  

6)   renciści mający ustalone prawo do renty z   tytułu niezdolności do pracy - na podstawie legitymacji rencisty lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, lub "e-Karty" imiennej wydanej na podstawie wymienionych uprzednio dokumentów,  

7)   dzieci z   rodzin wielodzietnych w   których jest 4   i więcej dzieci uczących się, będących na utrzymaniu rodziców (lub opiekunów prawnych albo wychowujących się w   rodzinach zastępczych), zamieszkałe na stałe na terenie Rybnika, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia na podstawie "e-Karty" imiennej wydanej po przedstawieniu udokumentowanego wniosku.  

4.   Osoby o   których mowa w   ust.2 i   3 w   przypadku posiadania "e - Karty" imiennej na której zapisano informacje o   przysługujących ulgach, zwolnione są z   obowiązku okazywania rewizorowi dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.  

5.   Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z   jednej ulgi.  

6.   Po skasowaniu biletu nie uwzględnia się żądań o   zastosowanie ulgi w   drodze zwrotu części należności za bilet.  


 

PRZEWÓZ BAGAŻU I   ZWIERZĄT  

§   6.   1.   Nie pobiera się opłaty za przewóz:  

1)   bagażu ręcznego, którego wymiary nie przekraczają: 80 cm x 60 cm x 40 cm,  

2)   wózka dziecięcego (sanek) w   których znajduje się dziecko,  

3)   wózków inwalidzkich oraz innych przedmiotów ortopedycznych wykorzystywanych do poruszania się przez podróżujące osoby niepełnosprawne,  

4)   małych zwierząt trzymanych na rękach (koty, psy, ptaki i   inne).  

2.   Pasażerowie mogą przewozić odpłatnie w   pojazdach bagaż inny niż określony w   ust.1 jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w   pojeździe w   sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy, nie utrudniający przejścia i   nie narażający na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży lub ciała innych pasażerów.  

3.   Bagażu i   zwierząt nie wolno trzymać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.  

4.   Pasażer zobowiązany jest do zdjęcia plecaka o   znacznych rozmiarach. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.  

5.   Przewóz rowerów jest dopuszczony w   pojazdach wyposażonych w   bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu - wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. Umieszczenie i   zdjęcie roweru z   bagażnika jest możliwe na przystanku początkowym i   końcowym.  

6.   Opłata za przewóz bagażu i   zwierząt obowiązuje według cennika jak za przejazd normalny pasażera na danej linii.  

7.   Pasażer odpowiada za szkody powstałe w   związku z   przewożeniem bagażu lub zwierząt.  


 

KONTROLA I   OPŁATY DODATKOWE  

§   7.   1.   Pasażer odbywający podróż obowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu lub "e - Karty". W   razie korzystania z   przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu.  

2.   Za przejazd:  

1)   bez ważnego biletu lub ważnej "e - Karty", lub braku rejestracji e-Karty imiennej przy korzystaniu z   przejazdu,  

2)   bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w   przejeździe,  

pobiera się opłatę dodatkową.  

3.   Opłatę dodatkową pobiera się również:  

1)   za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu,  

2)   za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej "e - Karty", lub niezgodnie z   warunkami przewidzianymi w   regulaminie.  

4.   Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w   następujący sposób:  

1)   40 krotność ceny biletu normalnego dla strefy " 0" - za przejazd bez ważnego biletu lub bez ważnej "e - Karty",  

2)   30 krotność ceny biletu normalnego dla strefy "0" - za przejazd bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w   przejeździe,  

3)   15 krotność ceny biletu normalnego dla strefy "0" - za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej "e - Karty", lub niezgodnie z   warunkami przewidzianymi w   regulaminie,  

4)   100 krotność ceny biletu normalnego dla strefy "0" - za nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadnioną zmianę jego trasy.  

5)   10% kwoty określonej w   pkt.1 - za brak rejestracji e-Karty imiennej przy korzystaniu z   przejazdu.  

5.   Dokonanie zapłaty opłaty dodatkowej w   trakcie kontroli lub w   terminie 7   dni po jej przeprowadzeniu uprawnia do pomniejszenia jej wysokości przy zapłacie o   25%.  

6.   W razie zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej na warunkach wynikających z   prawa przewozowego pobiera się opłatę manipulacyjną w   wysokości 10% opłaty dodatkowej.  


 

PRZEPISY PORZĄDKOWE  

§   8.   1.   Do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązani są pasażerowie, osoby kierujące pojazdami komunikacji miejskiej, rewizorzy kontrolujący bilety, oraz personel nadzoru ruchu.  

2.   Opłatę za przejazd pasażer uiszcza wchodząc do pojazdu dokonując rejestracji przejazdu, lub zakupu biletu u   kierowcy pojazdu.  

3.   Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu, oraz ustaleń w   zakresie cen biletów i   innych opłat, a   także uprawnień do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów.  

4.   Przewoźnik obowiązany jest oznaczyć pojazd umieszczając w   widocznym miejscu na pojeździe cechy identyfikujące przewoźnika i   organizatora transportu.  

5.   Przewoźnik obowiązany jest do umieszczenia w   każdym pojeździe:  

1)   wyciągu z   niniejszego regulaminu,  

2)   cennika aktualnych opłat za przejazd oraz informacji o   wysokości opłat dodatkowych,  

3)   informacji o   osobie rozpatrującej skargi i   wnioski dotyczące jakości świadczonych usług.  

6.   Wsiadanie do pojazdu i   wysiadanie z   niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.  

7.   W trakcie wsiadania, przebywania w   pojeździe i   wysiadania z   niego, pasażerowie powinni stosować się do zamieszczonych w   nim informacji o   charakterze porządkowym.  

8.   Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: "dla osoby niepełnosprawnej" lub "osoby z   dzieckiem na ręku", jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je w   razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.  

9.   W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w   stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w   wyznaczonym do tego miejscu.  

10.   Dziecko przewożone w   pojeździe w   wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu.  

11.   Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w   czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów i   poręczy.  

12.   Zabrania się:  

1)   wsiadania do pojazdu i   wysiadania z   niego po sygnale odjazdu,  

2)   jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,  

3)   otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,  

4)   wychylania się z   pojazdu i   opierania się o   drzwi podczas jazdy,  

5)   nieuzasadnionej sygnalizacji zatrzymania pojazdu,  

6)   zajmowania miejsca w   pobliżu kierowcy w   sposób ograniczający jego pole widzenia,  

7)   zanieczyszczania pojazdu, a   także niszczenia jego urządzeń,  

8)   wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z   pojazdu w   czasie jazdy lub postoju,  

9)   spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów, lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,  

10)   palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych w   pojeździe,  

11)   grania na instrumentach muzycznych, korzystania z   radioodbiorników, lub zakłócania w   inny sposób spokoju w   pojeździe,  

12)   prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji w   których organizator posiada stosowne zezwolenie,  

13)   wchodzenia do pojazdu z   założonymi łyżworolkami, wrotkami lub innym podobnym sprzęcie,  

14)   wykonywanie czynności mogących narazić innych pasażerów na szkodę lub obrażenia,  

15)   odstępowania zakupionego biletu jednorazowego innej osobie,  

16)   przewożenia rowerów wewnątrz pojazdu; zakaz ten nie dotyczy osób upoważnionych przez ZTZ,  

17)   przewożenia przedmiotów i   materiałów niebezpiecznych,  

18)   wykonywania innych czynności niedozwolonych w   miejscach publicznych.  

13.   Kierujący pojazdem, rewizorzy, oraz personel nadzoru ruchu:  

1)   ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i   pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,  

2)   może wezwać Policję, Straż Miejską celem interwencji, lub zjechać do najbliższego komisariatu tych jednostek.  

14.   Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego, rewizorów, lub osób nadzoru ruchu w   związku z   nieprzestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilet.  

15.   Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer jest zobowiązany uiścić opłatę dodatkową w   wysokości przewidzianej w   regulaminie,  

16.   Kierujący pojazdem nie powinien w   czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu, oraz sprzedawać biletów,  

17.   Pasażer odpowiada za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z   jego winy pojazdu, zainstalowanych w   nim urządzeń, a   także za szkody powstałe z   jego winy w   związku z   przewożonym bagażem.  

18.   Bagażu i   zwierząt  nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.  

19.   W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w   czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo do kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.  


 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I   KOŃCOWE  

§   9.   1.   Traci moc uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 804/XLIX/2006 z   dnia 13 września 2006r z   późn.zm. w   sprawie regulaminu przewozu osób i   bagażu oraz wysokości opłat w   komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w   Rybniku.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »