| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chybie

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r., poz. 299), na wniosek Wójta  

Rada Gminy Chybie  

uchwala:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zaplecze techniczne dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności, w   postaci bazy transportowej spełniającej wymagania określone w   przepisach budowlanych, sanitarnych i   ochrony środowiska,  

2)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach,  

3)   posiadać pisemne zapewnienie o   gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające wymagania określone w   obowiązujących przepisach.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1   pkt 1-3 za pomocą dokumentów, którymi są w   szczególności:  

1)   tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne,  

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, wraz z   ich opisem technicznym.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 1   pkt 3   i ust. 2, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chybie w   formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXXVIII/290/10 Rady Gminy Chybie z   dnia 31 sierpnia 2010 r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie świadczenia niektórych usług komunalnych na terenie Gminy Chybie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »