| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 391) oraz w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012 r poz.299),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczyny uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powinien spełniać następujące wymagania :

1) w zakresie wyposażenia technicznego:

a) posiadać zaplecze techniczno-biurowe przystosowane do prowadzenia działalności,

b) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie drogą elektroniczną danych  wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem lit. c,

c) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada środków technicznych celem wywiązania się z obowiązku, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest poinformować o tym Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemnie i przekazywać dane, o których mowa w lit. b w formie papierowej,

d) posiadać pojazdy asenizacyjne, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U . Nr. 193, poz. 1617 z 2002 r.),

e) posiadać na nadwoziu pojazdu nazwę firmy, adres i telefon - dopuszcza się  umieszczenie logo firmy wskazujące właściciela,

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy myć, odkażać i dezynfekować nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,

b) miejsce postoju i mycia pojazdów, o których mowa w lit. a musi być tak usytuowane, aby spełniało warunki techniczne, wymogi ochrony środowiska oraz nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, nieprzyjemne zapachy, warunki higieniczne i sanitarne,

c) przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1 poprzez przedłożenie w szczególności:

a) tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

b) umowy kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów asenizacyjnych,

c) umowy na korzystanie z usługi mycia pojazdów w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w § 1 ust.1 winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dołączyć dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3.

Przedsiębiorca prowadzący  działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do:

1) zawierania umów z właścicielami nieruchomości, na rzecz których świadczy usługi,

2) wystawiania faktur za usługi,

3) przekazywania informacji i sprawozdań z wykonywanej działalności w formie elektronicznej lub papierowej w terminach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4) przestrzegania zapisów wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku,

5) przestrzegania przepisów obowiązującego prawa w zakresie prowadzonej działalności.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »