| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/291/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice

Na podstawie art. 16 ust. 4   i 5   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5,   poz. 13, z   późn. zm. ), art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala co następuje :  

§   1.   Korzystanie przez operatorów i   przewoźników z   przystanków komunikacyjnych stanowiących własność lub będących w   zarządzie Miasta Świętochłowice jest odpłatne.  

§   2.   Stawka opłaty za korzystanie przez operatora i   przewoźnika z   przystanków komunikacyjnych o   których mowa w   § 1   wynosi   0,05 zł   brutto   , za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.    

§   3.   1.   Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku.  

2.   Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym.  

3.   Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w   ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku, określonej w   § 2.  

4.   Opłaty miesięczne płatne są na podstawie faktury VAT wystawionej przez Urząd Miejski w   Świętochłowicach w   ciągu 14 dni od daty jej wystawienia na wskazany w   fakturze rachunek bankowy lub gotówką w   kasie Urzędu Miejskiego.  

5.   Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach, wymaga powiadomienia Urzędu Miasta w   Świętochłowicach, celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.  

§   4.   Nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach na żądanie określonych w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/291/12    
Rady Miejskiej w   Świętochłowicach    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

Wykaz przystanków na żądanie zlokalizowanych na terenie Miasta Świętochłowice, na których zatrzymywanie się jest wolne od opłat.  

 

Nazwa przystanku  

Rodzaj przystanku  

Zgoda – Ceramiczna (kierunek Kochłowice)  

autobusowy  

Zgoda – Ceramiczna (kierunek Chorzów i   Bytom)  

autobusowy  

 


Uzasadnienie

W dniu 1   marca 2011 roku, weszła w   życie ustawa z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5,   poz. 13, z   późn. zm.), która nałożyła na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia - w   formie uchwały - przystanków komunikacyjnych i   dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest ta jednostka, udostępnionych dla wszystkich operatorów i   przewoźników komunikacyjnych.  

              Zgodnie z   art. 16 ust 4   wskazanej ustawy, za korzystanie przez operatora i   przewoźnika  
z przystanków komunikacyjnych i   dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłat ustalana jest w   drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego z   uwzględnieniem niedyskryminujących zasad.  

              Stawka opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych   nie może być wyższa niż 0,05 zł, za jedno zatrzymanie środka transportowego na przystanku komunikacyjnym.  

              W myśl art. 16 ust 5   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym opłaty za korzystanie przez operatora i   przewoźnika z   przystanków komunikacyjnych lub dworców stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z   przeznaczeniem m.in. na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców. Szacunkowa wartość dochodu Miasta Świętochłowice możliwego do uzyskania tytułem podjęcia niniejszej ustawy kształtuje się na poziomie około 110.000 złotych rocznie.  

Mając na uwadze konieczność optymalnego wykorzystania możliwości dochodowych Miasta jak również wynikającą z   przytoczonych przepisów możliwość zapewnienia środków na realizację zadań z   zakresu bieżącego utrzymania i   modernizacji przystanków komunikacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest  
w pełni uzasadnione.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »