| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/329/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi Mistrzostw Polski

§ 1. Ustanowić stypendium sportowe oraz nagrodę sportową dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi Mistrzostw Polski.

§ 2. Przyjąć „Warunki, zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi Mistrzostw Polski” finansowane z budżetu Miasta Wisły jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała nr VI/75/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011 r. z późniejszymi zmianami W sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi Mistrzostw Polski.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/329/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.

„Warunki, zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi Mistrzostw Polski finansowane z budżetu Miasta Wisły.

Celem przyznawania stypendiów i nagród sportowych jest wspieranie rozwoju sportu, propagowanie sportu wśród młodzieży oraz uhonorowanie najlepszych zawodników zamieszkujących teren gminy Wisła.Stypendia sportowe

§ 1. 1. Stypendium w formie pieniężnej przyznawane jest od pierwszego stycznia danego roku budżetowego, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.

2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) Zamieszkuje na terenie Gminy Wisła.

2) Posiada kartę zgłoszeniową, licencję, bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach.

3) W roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium osiągnął co najmniej jeden z następujących wyników kwalifikowanych w zawodach organizowanych przez MKOL, światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy:

a) miejsce od I do X podczas zawodów rangi Igrzysk Olimpijskich;

b) miejsce od I do X w Mistrzostwach Świata;

c) miejsce od I do V w Pucharze Świata;

d) miejsce od I do V w Mistrzostwach Europy;

e) miejsce od I do III w innych prestiżowych zawodach rangi międzynarodowej;

f) miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski;

g) miejsca od I do III w innych prestiżowych zawodach rangi krajowej;

h) miejsca od IV do X w innych prestiżowych zawodach rangi krajowej.

4) W przypadku zawodnika dyscyplin drużynowych występuje w składzie podstawowym drużyny piłki nożnej (18 zawodników), piłki koszykowej (12 zawodników) biorących udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez właściwy związek sportowy poczynając od szczebla wojewódzkiego

5) W okresie pobierania stypendium sportowego z budżetu Miasta Wisła nie będzie pobierał stypendium sportowego z innych źródeł.

6) Wykazuje się wysoką kulturą osobistą oraz cechuje się nienaganną postawą sportową.

7) Jeżeli jest objęty obowiązkiem nauki szkolnej osiąga w niej przynajmniej dostateczne wyniki.

§ 2. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować:

1) za zgodą zawodnika kluby sportowe, w tym stowarzyszenia sportowe;

2) zawodnicy niezrzeszeni, posiadający ważną kartę zgłoszeniową, licencję, bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach.

2. Wnioskodawca może złożyć w jednym roku kalendarzowym maksymalnie dwa wnioski o ustanowienie stypendium dla dwóch zawodników dyscyplin indywidualnych oraz trzech zawodników dyscyplin drużynowych tj. piłki nożnej i piłki koszykowej.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

§ 3. 1. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie, w danym roku kalendarzowym przekracza wartość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Wisła.

§ 4. 1. Ustala się kwotę bazową w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie.

2. Za priorytetowe dla Gminy Wisła, przy ustalaniu wysokości stypendiów, uznaje się dyscypliny sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich.

3. Przy ustalaniu wysokości stypendium brany jest pod uwagę najlepszy wynik sportowy osiągnięty przez kandydata określony w § 1. ust 4.

4. Wysokość stypendium nie może przekroczyć

1) 250% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 1. ust 2. pkt 3. p. pkt a

2) 200% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 1. ust 2. pkt 3. p. pkt b i c

3) 150% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 1. ust 2. pkt 3. p. pkt d

4) 100% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 1. ust 2. pkt 3. p. pkt e i f

5) 80% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 1. ust 2. pkt 3. p. pkt g

6) 60% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 1. ust 2. pkt 3. p. pkt h

§ 5. 1. Po zawiadomieniu wnioskodawcy oraz zawodnika o przyznaniu stypendium, pomiędzy Gminą Wisła reprezentowaną przez Burmistrza Miasta a zawodnikiem lub jego opiekunem prawnym spisana zostaje umowa stypendialna, w której ustala się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.

2. Umowę stypendialną sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony umowy.

§ 6. 1. Zawodnik traci prawo do pobierania stypendium (pozbawienie stypendium) jeżeli:

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego,

2) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,

3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

4) otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł,

5) naganne jest jego zachowanie oraz postawa moralna,

6) zawodnik objęty obowiązkiem nauki zaprzestał jej lub osiąga złe wyniki w nauce szkolnej.

2. Zobowiązuje się zawodnika lub jego opiekuna prawnego do zwrotu wypłaconego stypendium wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku gdy zawodnik otrzymał stypendium pomimo utraty prawa do jego pobierania, obowiązek zwrotu obejmuje stypendium wypłacone od dnia utraty prawa do jego pobierania.

3. Zobowiązuje się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej Burmistrza Miasta o utracie uprawnień do otrzymywania stypendium,

§ 7. 1. W przypadku utraty zdolności zawodnika do uprawiania dyscypliny sportowej, z tytułu której otrzymuje stypendium, stwierdzonej przez lekarza Poradni Medycyny Sportowej stypendium sportowe może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej niż 3 miesiące.Nagrody sportowe

§ 8. Nagrody sportowe dla zawodników są jednorazowym świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym, które jest wyrazem uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 9. 1. Nagrodę sportową może otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) Zamieszkuje na terenie Gminy Wisła.

2) Posiada kartę zgłoszeniową, licencję, bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach.

3) W roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody sportowej osiągnął co najmniej jeden z następujących wyników kwalifikowanych w zawodach organizowanych przez MKOL, światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy:

a) miejsce od I do X podczas zawodów rangi Igrzysk Olimpijskich;

b) miejsce od I do X w Mistrzostwach Świata;

c) miejsce od I do V w Pucharze Świata

d) miejsce od I do V w Mistrzostwach Europy;

e) miejsce od I do III w innych prestiżowych zawodach rangi międzynarodowej;

f) miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski;

g) miejsca od I do III w innych prestiżowych zawodach rangi krajowej;

h) miejsca od IV do X w innych prestiżowych zawodach rangi krajowej.

4) W przypadku zawodnika dyscyplin drużynowych występuje w składzie podstawowym drużyny piłki
nożnej (18 zawodników), piłki koszykowej (12 zawodników) biorących udział w rozgrywkach ligowych
organizowanych przez właściwy związek sportowy poczynając od szczebla wojewódzkiego.

5) Wykazuje się wysoką kulturą osobistą oraz cechuje się nienaganną postawą sportową.

6) Jeżeli jest objęty obowiązkiem nauki szkolnej osiąga w niej przynajmniej dostateczne wyniki.

§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody sportowej mogą występować:

1) za zgodą zawodnika kluby sportowe, w tym stowarzyszenia sportowe;

2) zawodnicy niezrzeszeni, posiadający ważną kartę zgłoszeniową, licencję, bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;

2. Wnioskodawca może złożyć w jednym roku kalendarzowym maksymalnie dwa wnioski o przyznanie nagrody sportowej dla dwóch zawodników dyscyplin indywidualnych oraz trzech zawodników dyscyplin drużynowych tj. piłki nożnej i piłki koszykowej.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody sportowej.

§ 11. 1. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby nagród sportowych, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie, w danym roku kalendarzowym przekracza wartość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Wisła.

§ 12. 1. Ustala się kwotę bazową w wysokości 1000,00zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)

2. Za priorytetowe dla Gminy Wisła, przy ustalaniu wysokości Nagrody Sportowej, uznaje się dyscypliny sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich.

3. Przy ustalaniu wysokości nagrody sportowej brany jest pod uwagę najlepszy wynik sportowy osiągnięty przez kandydata określony § 9. ust 3.

4. Wysokość nagrody sportowej nie może przekroczyć

1) 250% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 8. ust 2. pkt 3. p. pkt a

2) 200% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 8. ust 2. pkt 3. p. pkt b i c

3) 150% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 8. ust 2. pkt 3. p. pkt d

4) 100% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 8. ust 2. pkt 3. p. pkt e i f

5) 80% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 8. ust 2. pkt 3. p. pkt g

6) 60% kwoty bazowej dla osiągniętego wyniku wskazanego w § 8. ust 2. pkt 3. p. pkt h

§ 13. 1. Po zawiadomieniu wnioskodawcy oraz zawodnika o przyznaniu nagrody sportowej, pomiędzy Gminą Wisła reprezentowaną przez Burmistrza Miasta a zawodnikiem lub jego opiekunem prawnym spisana zostaje umowa, w której ustala się szczegółowe warunki korzystania z nagrody.

2. Umowę o nagrodę sportową sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony umowy.

§ 14. 1. Zawodnik traci prawo do nagrody sportowej (pozbawienie nagrody) jeżeli:

1) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

2) naganne jest jego zachowanie oraz postawa moralna,

3) zawodnik objęty obowiązkiem nauki zaprzestał jej lub osiąga złe wyniki w nauce szkolnej.

2. Zobowiązuje się zawodnika do zwrotu wypłaconej/przekazanej nagrody w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek ujętej w § 14. ust 1. pkt od 1) do 3).

3. Zobowiązuje się zawodnika lub jego opiekuna prawnego do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej Burmistrza Miasta o utracie uprawnień do otrzymywania stypendium.Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i nagród sportowych oraz termin ich rozpatrywania wyznacza Burmistrz Miasta Wisły.

2. Ogłoszenie umieszczane jest na stronach www.wisla.pl oraz tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Wisły.

3. Formularz wniosków dot. ubiegania się o stypendium sportowe i nagrodę sportową pobierać można w siedzibie Referatu Promocji Turystyki Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle.

§ 16. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody sportowej należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wisle w zamkniętej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Wisły i z dopiskiem „Stypendium sportowe” lub „Nagroda sportowa”.

§ 17. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody sportowej powinien zawierać następujące informacje:

1. Imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania zawodnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres klubu sportowego zrzeszającego zawodnika.

2. Oświadczenie zawodnika o nie pobieraniu dodatkowych stypendiów sportowych z budżetu państwa lub innych źródeł.

3. Opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, jeżeli dotyczy, o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonywania obowiązku reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych.

4. Poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do klubu i uprawianiu w tym klubie określonej dyscypliny sportu, a w przypadku zawodnika nie zrzeszonego kopię licencji zawodnika uprawiającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

5. Opis wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik.

6. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium sportowego lub nagrody sportowej.

§ 18. Procedury rozpatrywania wniosków o stypendia sportowe lub nagrody sportowe:

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego i nagrody sportowej po jego przekazaniu do Burmistrza Miasta podlega sprawdzeniu pod względem spełnienia wymogów formalnych.

2. Po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym, wniosek jest kierowany do zaopiniowania przez Gminną Radę Sportu, następnie zaopiniowane wnioski trafiają pod obrady Komisji Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Rady Miasta Wisły, która wybiera wnioski o stypendium sportowe i wnioski o nagrodę sportową.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyrankiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »