| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.611.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 76/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boronów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 76/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boronów w częściach określonych w:

- § 6 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 1 do uchwały jako sprzecznej z art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dalej jako "ustawa";

- § 1 ust. 2 uchwały oraz § 8 ust. 2 Załącznika Nr 1 do uchwały oraz Załącznika Nr 2 do uchwały jako sprzecznej z art. 90n ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP;

- § 15 Załącznika Nr 1 do uchwały, jako sprzeczne z art. 90o ust. 4 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwała Rada Gminy w Boronowie przyjęła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boronów. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 19 listopada 2012r.

Podstawą prawną wskazaną w uchwale stanowił przepis art. 90f ustawy o systemie oświaty oraz przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Powyższy przepis stanowi delegację do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, która stanowi uzupełnienie materii określonej w rozdziale 8a ustawy. Art. 90d ust. 2 ustawy ustanawia formy udzielania stypendium szkolnego, wśród których jest możliwe udzielenie stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Tymczasem Rada Gminy w Boronowie przepisem § 6 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 1 do uchwały postanowiła, że stypendium szkolne może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych. Oznacza to, że powyższym zapisem Rada Gminy w Boronowie dopuściła możliwość finansowania zajęć niewykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (opłaty czesnego w szkołach niepublicznych), czym istotnie naruszyła przepis art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy.

Ponadto, organ nadzoru badając przedmiotową uchwałę, stwierdził również uchybienia w innym zakresie. Mianowicie art. 90o ust. 4 ustawy stanowi, że stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W związku z tym należy przyjąć, że ustawodawca określił w sposób wyczerpujący przesłanki cofania oraz wstrzymywania stypendium szkolnego.

Tymczasem Rada Gminy w Boronowie, przepisami § 15 określiła tryb postępowania w przypadkach wstrzymywania lub cofania stypendium, czym zmodyfikowała przytoczony powyżej art. 90o ust. 4 ustawy, co również stanowi istotne naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego rangi ustawowej.

Niezależnie od powyższego, w przedmiotowej uchwale znajdują się również inne uchybienia. Przepisami § 1 ust. 2 uchwały oraz § 8 ust. 2 Załącznika Nr 1 do uchwały oraz Załącznika Nr 2 zostały uregulowane kwestie związane z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia. W § 8 ust. 2 Rada Gminy w Boronowie określiła, że wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy. Oznacza to, że Rada Gminy mocą uchwały, stanowiącej przepis prawa powszechnie obowiązującego, wprowadziła możliwość (nie obowiązek) dotyczący składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na określonych formularzu. Zdaniem organu nadzoru, przepisy aktu prawa miejscowego powinny być jednoznaczne, na co niejednokrotnie wskazywało orzecznictwo (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2012r., sygn. aktIV SA/Wr 142/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Tymczasem wprowadzanie do regulaminu przepisu, który nie stanowi obowiązującej normy stoi w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Co więcej, wymagania dotyczące minimalnej zawartości wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są już określone w art. 90n ust. 4, w którym to przepisie brak jest delegacji do określania szczegółowych wymagań w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W związku z trym, organ nadzoru uznaje stanowienie wzoru wniosku w uchwale dotyczącej regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za wykraczający poza delegację określoną w art. 90f ustawy. To z kolei stanowi istotne naruszenie przepisu art. 7 Konstytucji RP.

Tym samym uchwałę Nr 76/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 7 listopada 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Gminy w Boronowie

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »