| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/208/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach

Na podstawie art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406) oraz art. 7   ust.1 pkt 9   i art.18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.).  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Łodygowicach w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Rady Gminy w   Łodygowicach nr XX/211/04 z   dnia 22.10.2004 r. w   sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w   Łodygowicach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/ 208 /2012    
Rady Gminy Łodygowice    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W ŁODYGOWICACH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Gminny Ośrodek Kultury w   Łodygowicach, zwany dalej GOK, jest gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w   formie samorządowej instytucji kultury, między innymi na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póżn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012, poz. 406- tekst jednolity),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.),  

4)   niniejszego statutu.  

2.   GOK Łodygowice z   urzędu podlega wpisowi do gminnego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Łodygowice.  

3.   GOK w   Łodygowicach posiada osobowość prawną.  

§   2.   1.   Siedziba GOK mieści się w   Domu Strażaka w   Łodygowicach, Plac Wolności 5, a   jego terenem działania jest obszar Gminy Łodygowice.  

2.   Placówką filialną GOK jest Klub Promyczek w   Pietrzykowicach z   siedzibą ul. Jana Pawła II 100.  

§   3.   1.   Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Łodygowice  

2.   Organizator zapewnia GOK właściwe warunki działalności i   rozwoju odpowiadające  

jego zadaniom.  

3.   GOK używa pieczęci podłużnej w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby o   następującej treści: Gminny Ośrodek Kultury w   Łodygowicach, Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice; pow. żywiecki woj. śląskie.  

Rozdział 2.
Cele i   przedmiot działania Gminnego Ośrodka Kultury w   Łodygowicach  

§   4.   1.   Gminny Ośrodek Kultury w   Łodygowicach realizuje zadania w   dziedzinie upowszechniania regionalnej, narodowej i   światowej kultury oraz sztuki, edukacji kulturalnej i   rekreacji.  

2.   GOK współdziała w   zakresie realizacji swoich zadań ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i   sztuki, kościołami i   związkami wyznaniowymi, a   także z   osobami fizycznymi i   prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej w   zakresie rozwijania i   zaspokajania potrzeb kulturalnych i   oświatowych.  

3.   Podstawowym celem GOK jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Łodygowice, osobom przebywającym na terenie gminy oraz wszystkim innym chętnym uczestniczenia w   kulturze, współtworzenia jej wartości oraz zaspokajanie potrzeb i   aspiracji kulturalnych społeczeństwa. Celem Gminnego Ośrodka Kultury w   Łodygowicach jest również prowadzenie działalności oświatowej, działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu dzieci i   młodzieży oraz rekreacji, a   także wspieranie inicjatyw lokalnych. Działalność GOK skierowana jest między innymi do następujących grup docelowych: dzieci i   młodzieży, osób dorosłych w   tym emerytów, rencistów, inwalidów, kombatantów wojennych, osób niepełnosprawnych, członków organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej.  

§   5.   1.   Do podstawowych zadań GOK w   Łodygowicach należy:  

1)   rozpoznawanie i   rozbudzanie potrzeb i   zainteresowań kulturalnych dzieci, młodzieży i   dorosłych,  

2)   tworzenie, ochrona i   udostępnianie różnorodnych wartości i   dóbr kultury,  

3)   organizacja uczestnictwa w   kulturze miedzy innymi poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,  

4)   kultywowanie i   rozwijanie regionalnych tradycji, twórczości ludowej oraz folkloru,  

5)   kształtowanie aktywnych form uczestnictwa w   życiu kulturalnym Gminy,  

6)   organizowanie imprez kulturalnych w   postaci koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów, itp.,  

7)   upowszechnianie lokalnych tradycji i   historii oraz popularyzacja wiedzy o   zabytkach,  

8)   organizacja życia kulturalnego miedzy innymi poprzez tworzenie kół i   sekcji zainteresowań, zespołów amatorskich, a   także organizowanie kursów, zajęć praktycznych, nauki języków obcych, itp.,  

9)   organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i   dorosłych,  

10)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, rozrywki, rekreacji, wychowanie przez sztukę,  

11)   koordynowanie działań i   inicjatyw innych organizacji z   terenu Gminy w   celu zaspokojenia podstawowych potrzeb kulturalnych,  

12)   doskonalenie i   dokształcanie pracowników i   społecznych animatorów życia kulturalnego,  

13)   promowanie Gminy Łodygowice oraz własnej działalności,  

14)   propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,  

15)   prowadzenie innej działalności niż kulturalna (działalność gospodarcza), z   której dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów własnej działalności,  

16)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach GOK może udzielić pomocy finansowej i   merytorycznej w   zakresie działalności kulturalnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej.  

2.   Zadania wymienione w   ust. 1   Gminny Ośrodek Kultury w   Łodygowicach realizuje poprzez :  

1)   prowadzenie sondażu potrzeb i   zainteresowań kulturalnych mieszkańców,  

2)   inspirowanie mieszkańców do udziału w   różnorodnych formach działalności kulturalnej,  

3)   organizowanie amatorskich zespołów i   sekcji artystycznych oraz rekreacyjnych,  

4)   organizowanie różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,  

5)   prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i   artystycznej,  

6)   organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych, rekreacyjno – sportowych i   rozrywkowych,  

7)   gromadzenie dzieł sztuki profesjonalnej i   amatorskiej,  

8)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

9)   świadczenie usług filmowania, fotografowania, usług kserograficznych, plastycznych, komputerowych i   nagłośnienia,  

10)   realizowanie imprez zleconych,  

11)   organizowanie wystaw,  

12)   organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali w   różnych dziedzinach kultury i   sztuki,  

13)   udział w   imprezach promujących gminę (targi, wymiana kulturalna z   instytucjami w   kraju i   za granicą, wydawanie folderów, kalendarzy i   innych publikacji) służących promocji i   własnej działalności,  

14)   organizowanie konkursów w   różnych dziedzinach sztuki,  

15)   opiekę nad miejscami pamięci narodowej,  

16)   gromadzenie i   udostępnienie eksponatów muzealnych w   izbie regionalnej,  

17)   udział w   ogólnopolskich i   międzynarodowych festiwalach,  

18)   organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych,  

19)   organizowanie lekcji folklorystycznych, warsztatów,  

20)   organizowanie półkolonii i   innych form wypoczynku dzieci i   młodzieży,  

21)   udzielanie stypendiów w   dziedzinie kultury uzdolnionej młodzieży.  

3.   GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z   której dochód przeznaczony  

będzie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów własnej działalności,  

między innymi:  

1)   organizowanie kursów,  

2)   wynajem i   dzierżawa pomieszczeń,  

3)   wynajem sprzętu np. nagłośnieniowego, oświetleniowego, muzycznego,  

4)   realizację imprez zleconych,  

5)   prowadzenie sprzedaży artykułów użytku kulturalnego i   dzieł sztuki,  

6)   prowadzenie małej gastronomii oraz drobnego handlu,  

7)   prowadzenie działalności reklamowej i   promocyjnej  

8)   prowadzenie działalności poligraficznej i   wydawniczej  

9)   świadczenie usług fotograficznych, filmowych i   plastycznych,  

10)   świadczenie drobnych usług dla ludności np.: laminowanie, bindowanie, kserowanie, drukowanie, fax.  

4.   GOK może świadczyć bezpłatną obsługę sprzętową i   merytoryczną imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz placówki oświatowe i   inne podmioty działające na terenie Gminy.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   6.   1.   Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektora GOK zatrudnia, zwalnia oraz ustala jego wynagrodzenie Wójt Gminy Łodygowice, który wykonuje wobec niego obowiązki z   zakresu prawa pracy.  

3.   Dyrektor GOK działa jednoosobowo, podejmuje decyzje samodzielnie i   w granicach przewidzianych przepisami prawa.  

4.   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu GOK upoważniony jest Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w   granicach upoważnienia. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązania finansowego, do ważności oświadczenia woli konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.  

5.   Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz opinii działających w   niej stowarzyszeń twórców i   organizacji związkowych.  

6.   Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie rocznego planu pracy.  

7.   Roczny plan pracy i   sprawozdanie z   działalności merytorycznej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w   Łodygowicach przedkłada właściwej do spraw kultury Komisji Rady Gminy.                

Rozdział 4.
Majątek i   finanse Gminnego Ośrodka Kultury w   Łodygowicach  

§   7.   1.   GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania, na podstawie przepisów określonych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o   rachunkowości.  

2.   Instytucja kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.  

3.   Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji kultury.  

4.   Działalność Gminnego Ośrodka Kultury jest finansowana ze środków publicznych na które składają się:  

1)   dotacja podmiotowa organizatora,  

2)   dotacje celowe z   budżetu Państwa,  

3)   dotacje celowe z   budżetu Gminy,  

4)   fundusze celowe.  

5.   Źródłami środków finansowych GOK są również;  

1)   przychody z   odpłatnej działalności kulturalnej,  

2)   przychody ze sprzedaży składników majątku,  

3)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

4)   wpływy z   działalności gospodarczej,  

5)   darowizny, spadki,  

6)   kredyty bankowe, odsetki z   lokat bankowych,  

7)   inne źródła.  

6.   Wysokość dotacji rocznej dla Gminnego Ośrodka Kultury w   Łodygowicach ustala Rada Gminy w   uchwale budżetowej na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora GOK.  

7.   Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w   formie dotacji:  

a)   podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

b)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

c)   celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.  

8.   Podstawą działalności finansowej GOK jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji z   budżetu Gminy.  

9.   Gminny Ośrodek Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych. Plan finansowy zawiera:  

1)   plan przychodów z   prowadzonej działalności,  

2)   plan dotacji z   budżetu Państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego  

3)   plan kosztów w   tym:  

a)   wynagrodzeń i   składek od nich naliczonych,  

b)   płatności odsetkowych wynikających z   zaciągniętych zobowiązań,  

c)   zakup towarów i   usług,  

d)   plan inwestycji oraz plan remontów i   konserwacji środków trwałych,  

4)   środki na wydatki majątkowe,  

5)   stan należności i   zobowiązań na początek i   koniec roku obrotowego,  

6)   stanu środków pieniężnych na początek i   koniec roku obrotowego.  

10.   Dyrektor GOK sporządza roczne sprawozdanie finansowe corocznie w   terminie do 3   miesięcy po dniu bilansowym i   przedstawia je Wójtowi Gminy.  

11.   Roczne sprawozdanie finansowe GOK podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   8.   1.   Statut Gminnego Ośrodka Kultury w   Łodygowicach nadaje Rada Gminy w   Łodygowicach.  

2.   Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »