| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.z 2012r.poz.391), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz.U.z 2012r. poz. 299)

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Włodowice nr 191/XXVIII/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik do Uchwały Nr 168/XXII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego :

1) Przedsiębiorca powinien posiadać pojazd asenizacyjny będący we właściwym stanie technicznym spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz.1617), co należy udokumentować dowodem rejestracyjnym z aktualnymi badaniami technicznymi w przypadku pojazdu własnego, albo dokumentami potwierdzającymi formę posiadania lub dzierżawy pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym z aktualnymi badaniami technicznymi w przypadku pojazdu innego niż własny.

2) Pojazd o którym mowa w pkt.1 powinien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nim nazwy i adresu przedsiębiorcy.

3) Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową, która powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony o szczelnej powierzchni, o wielkości dostosowanej do liczby pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność. Posiadanie bazy należy udokumentować aktualnym tytułem prawnym do nieruchomości, na której ta baza się znajduje.

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych.

1) Przedsiębiorca powinien utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym.

2) Przedsiębiorca powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych spełniającym wymagania wynikające z przepisów Prawa budowlanego i Prawa wodnego lub dysponować umową z uprawnionym przedsiębiorcą na wykonywanie tego typu usług.

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włodowice oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest zawrzeć umowy lub posiadać pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez punkt zlewny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »