| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/XXII/2012 Rady Gminy Włodowice

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.z 2012r.poz.391), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz.U.z 2012r. poz. 299)

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Włodowice nr 191/XXVIII/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik do Uchwały Nr 168/XXII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego :

1) Przedsiębiorca powinien posiadać pojazd asenizacyjny będący we właściwym stanie technicznym spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz.1617), co należy udokumentować dowodem rejestracyjnym z aktualnymi badaniami technicznymi w przypadku pojazdu własnego, albo dokumentami potwierdzającymi formę posiadania lub dzierżawy pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym z aktualnymi badaniami technicznymi w przypadku pojazdu innego niż własny.

2) Pojazd o którym mowa w pkt.1 powinien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nim nazwy i adresu przedsiębiorcy.

3) Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową, która powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony o szczelnej powierzchni, o wielkości dostosowanej do liczby pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność. Posiadanie bazy należy udokumentować aktualnym tytułem prawnym do nieruchomości, na której ta baza się znajduje.

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych.

1) Przedsiębiorca powinien utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym.

2) Przedsiębiorca powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych spełniającym wymagania wynikające z przepisów Prawa budowlanego i Prawa wodnego lub dysponować umową z uprawnionym przedsiębiorcą na wykonywanie tego typu usług.

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włodowice oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest zawrzeć umowy lub posiadać pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez punkt zlewny.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »