| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/208/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142/01,poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.406), art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2011 nr 207 poz. 1230), oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Tworogu Nr LVIII/575/2010 z dnia 18.10.2010 r.

Rada Gminy w Tworogu
uchwala:

1. Zatwierdzić statut Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/404/2009 Rady Gminy w Tworogu z dnia 24 lutego 2009 r.

3. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Tworóg
z dnia 3 grudnia 2012 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TWOROGU

§ 1.

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zwany dalej GOK, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.

§ 2.

Organizatorem GOK jest Gmina Tworóg.

§ 3.

GOK jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury.

§ 4.

1. Siedzibą GOK jest miejscowość Tworóg.

2. Terenem działania GOK jest Gmina Tworóg.

3. Bezpośredni nadzór nad GOK w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy Tworóg.


II Cele i zadania

§ 5.

GOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Tworóg.

§ 6.

Do podstawowych zadań GOK należy m.in.:

1) rozwijanie czynnego udziału mieszkańców Gminy w życiu kulturalnym,

2) prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej,

3) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy,

4) organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji,

5) organizacyjne wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych,

6) prowadzenie bibliotek.


III Zarządzanie i organizacja

§ 7.

1. GOK jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakresie upowszechniania i ochrony kultury.

§ 8.

1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje tę instytucję na zewnątrz.

2. Za gospodarkę finansową GOK odpowiada Dyrektor.

3. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a) zarządzanie majątkiem GOK,

b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników

c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

d) wydawanie zarządzeń , instrukcji i poleceń służbowych,

e) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kulturalnej i finansowej.

§ 9.

1. Organem doradczym jest Rada Programowa składająca się z 3 pracowników, których powołuje Dyrektor.

2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

a) opiniowanie zgłaszanych planów i projektów

c) inicjowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania GOK.


III Majątek i finanse

§ 10.

1. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora.

3. W trakcie roku kalendarzowego plan finansowy może ulec zmianie.

4. O zmianie planu Dyrektor powiadamia Wójta Gminy.

§ 11.

1. Działalność GOK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej , przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

§ 12.

1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z zakresem zadań określonych w § 6 w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, poprzez:

1) realizacji imprez zleconych,

2) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw GOK,

3) organizowania kursów i szkoleń.

2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności opisanej w pkt. 1 GOK pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

§ 13.

Sprawozdanie finansowe GOK zatwierdza Rada Gminy Tworóg.


V Postanowienia końcowe

1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »