| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/220/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

2) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) podmiot realizujący usługi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej lub podmiot realizujący usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie zawartej umowy z gminą Wręczyca Wielka.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest przyznawana osobom po spełnieniu przesłanek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala w drodze zarządzenia Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

2) konieczność ponoszenia opłat przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty;

3) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;

4) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych  wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych:

a) z potrzebami mieszkaniowymi;

b) z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, stosowania specjalnej diety, zapewnieniu świadczeniobiorcy dodatkowej opieki, po przedstawieniu dowodu zakupu lub opłat;

5) zdarzenie losowe.

2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

§ 5. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobiera się z dołu do 15 dnia każdego miesiąca, po każdym miesiącu, w którym zostały wykonane usługi opiekuńcze.

2. Należność za świadczone usługi wpłacana jest na rachunek bankowy GOPS przez świadczeniobiorcę lub za pośrednictwem opiekunki świadczącej usługi. Dowód wpłaty opiekunka zobowiązana jest przekazać świadczeniobiorcy w czasie kolejnego terminu świadczenia usług.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/331/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/220/12
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wysokość dochodu w %
w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w %
w odniesieniu do kosztu jednej godziny usługi dla osoby samotnie gospodarującej

Wskaźniki odpłatności w %
w odniesieniu do kosztu jednej godziny usługi dla osoby w rodzinie

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Do 140%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 140% do 200 %

8%

10%

10%

20%

Powyżej 200% do 250%

15%

18%

18%

25%

Powyżej 250% do 300%

20%

22%

22%

35%

Powyżej  300% do 350%

30%

32%

35%

45%

Powyżej  350% do 400%

45%

50%

50%

60%

Powyżej  400% do 500%

60%

65%

65%

70%

Powyżej  500% do 600%

80%

85%

85%

90%

Powyżej  600%

100%

100%

100%

100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »