| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Na drogach publicznych miasta Piekary Śląskie ustala się strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych, zwanymi dalej SPP. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały podaje się wykaz ulic wchodzących w skład SPP natomiast załącznik nr 2 zawiera graficzne przedstawienie obszarów SPP.

§ 2. Miejsca parkingowe o których mowa w § 1 będą niestrzeżone i ogólnodostępne, a szczegółowe zasady korzystania z miejsc parkingowych, sposobu pobierania opłat oraz postępowania reklamacyjnego określa Regulamin SPP stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych położonych w SPP:

1) za pierwsze pół godziny postoju – 0,50 zł,

2) za pierwszą godzinę postoju - 1,00 zł,

3) za drugą godzinę postoju - 1,20 zł,

4) za trzecią godzinę postoju - 1,40 zł,

5) za czwartą i kolejne godziny postoju - 1,00 zł.

§ 4. Ustala się stawkę zerową opłat za parkowanie w SPP dla następujących pojazdów:

1) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi,

2) Straży Miejskiej,

3) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4) Pogotowia Gazowego,

5) Pogotowia Energetycznego,

6) Pogotowia Wodno – Kanalizacyjnego,

7) Pogotowia Ciepłowniczego,

8) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,

9) pojazdów jednośladowych,

10) pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie wykonujących obowiązki służbowe pojazdami oznaczonymi identyfikatorem pracownika urzędu.

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, wnosi się z góry w parkomacie. Naliczanie opłat odbywa się narastająco w wysokościach właściwych dla poszczególnych odcinków czasowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/351/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wykaz ulic wchodzących w skład Stref Płatnego Parkowania w Piekarach Śląskich

1. ul. Wigury – od skrzyżowania z ul. Bytomską do wysokości budynku nr 10,

2. ul. Bytomska – od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Prymasa Wyszyńskiego,

3. ul. Bytomska – od skrzyżowania z ul. Prymasa Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. 1 Maja,

4. ul. Prymasa Wyszyńskiego – od skrzyżowania z ul. Bytomską do wysokości budynku nr 55,

5. ul. Bytomska – na odcinku od budynku nr 151 do skrzyżowania z ul. Pod Lipami

6. ul. Bytomska – na odcinku od budynku nr 184 do skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/351/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/351/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Regulamin Stref Płatnego Parkowania w Piekarach Śląskich

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania w Piekarach Śląskich, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat.

§ 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i zwroty oznaczają:

1) strefa płatnego parkowania (SPP) – obszar miasta na którym wprowadzono obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, oznakowany na wjazdach do strefy znakami D-44 „ Strefa parkowania ” i na wyjazdach znakami D-45 „ Koniec strefy parkowania ”,

2) parkowanie pojazdu w SPP – unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż 1 minutę, nie wynikające z warunków i przepisów ruchu drogowego, w miejscach przystosowanych do postoju pojazdów na drogach publicznych i parkingach płatnych niestrzeżonych w pasach drogowych w granicach określonych znakami D-44 „strefa parkowania” i D-45 „koniec strefy”

3) operator SPP - podmiot upoważniony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do obsługi SPP

4) kontroler SPP – osoba upoważniona do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP, wystawiania zawiadomień o opłatach dodatkowych oraz fotografowania pojazdów parkujących w SPP bez wniesienia opłat,

5) śląska karta usług publicznych – ŚKUP

6) bilet parkingowy – wydruk z parkomatu stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP,

7) parkomat – urządzenie inkasująco - rejestrujące, wydające za opłatą bilet na określony czas parkowania,

8) zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera SPP powiadamiający o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty, przekroczenie czasu postoju lub postój bez prawa do zwolnienia z opłaty.

9) biuro stref płatnego parkowania (biuro SPP) – punkt obsługi klientów korzystających z miejsc parkingowych w SPP

§ 3. 1. Opłatę wnosi się za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800- 1800oraz w soboty w godzinach 800– 1400. Opłaty za parkowanie pojazdów w SPP nie pobiera się w niedziele oraz w dni świąteczne.

2. Opłaty za parkowanie w SPP pobiera się poprzez:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, przy użyciu monet o nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł,

2) zapłatę bezgotówkową przy użyciu ŚKUP.

§ 4. 1. Kierowca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania w SPP wnieść opłatę za parkowanie pojazdu w SPP a następnie umieścić bilet parkingowy lub identyfikator pracownika urzędu za przednią szybą w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz przez kontrolera SPP.

2. Nieumieszczenie biletu parkingowego lub identyfikatora pracownika urzędu w pojeździe w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz przez kontrolera SPP będzie traktowane jako nieuiszczenie opłaty parkingowej.

§ 5. 1. Identyfikator pracownika Urzędu Miasta Piekary Śląskie uprawnia do parkowania na obszarze SPP w czasie wykonywania obowiązków służbowych i jest ważny w danym roku kalendarzowym.

2. Identyfikator wydaje operator SPP na podstawie wniosku sporządzonego przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Piekary Śląskie, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta.

3. Identyfikator wydawany jest komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

4. Wzór druku identyfikatora ustala Operator SPP.

§ 6. Pojazdy zaopatrzenia, nie są zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie w SPP.

§ 7. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej, usługowej lub reklamowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych w SPP, a także w innym charakterze, do którego prowadzenia niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

§ 8. W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w granicach SPP.

§ 9. 1. Niedopełnienie obowiązku określonego w § 3 Regulaminu SPP obciąża kierującego pojazdem zaparkowanym w obszarze SPP.

2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

1) niewniesienie opłaty za parkowanie zgodnie z zasadami określonymi w §4 Regulaminu SPP,

2) parkowanie ponad opłacony czas.

3. W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie w SPP wystawiane jest zawiadomienie o obciążeniu opłatą dodatkową w wysokości 50,00 zł , płatną w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową. Druk obciążenia dodatkowego umieszcza się za wycieraczką na przedniej szybie pojazdu (w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w folii).

4. Opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w SPP wnosi się przelewem na konto bankowe podane w zawiadomieniu.

5. Należna nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściąganiu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 10. 1. Kierujący pojazdem kwestionujący zasadność wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej może wnieść stosowną reklamację w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej

2. Złożona reklamacja jest uwzględniana w przypadkach gdy:

1) w chwili kontroli opłata za postój pojazdu była wniesiona,

2) pojazd objęty był stawką zerową za postój na podstawie § 4 niniejszej uchwały,

3) opłata została nałożona bezprawnie,

4) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania, gdy opłata za przekroczony czas postoju, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego uiszczona została wdanym dniu w biurze SPP.

3. Reklamacje od nałożonej opłaty dodatkowej dokonuje się w biurze SPP którego adres podany jest w zawiadomieniu.

4. W przypadku uznania reklamacji dokument opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

5. Kierujący ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

6. Uszkodzenie parkomatu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP. W takim przypadku należy wnieść opłatę w najbliższym sprawnym parkomacie.

§ 11. 1. Kontrolę w zakresie przestrzegania Regulaminu SPP prowadzą upoważnieni Kontrolerzy SPP.

2. Do obowiązków kontrolerów SPP należy w szczególności:

1) sprawdzanie wniesienia opłaty za parkowanie w SPP,

2) wystawianie zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego parkowania,

3) fotografowanie pojazdów parkujących w SPP bez wniesienia opłaty.

3. Kontrolerzy SPP nie mają uprawnienia do pobierania opłaty dodatkowej, innego rodzaju opłat, ani nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych.

§ 12. 1. Wystawienie mandatu karnego za postój niezgodny z prawem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie zwalnia z obowiązku opłaty za parkowanie w SPP.

2. Pojazdy parkujące w SPP utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, mogą być usuwane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »