| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz zgodnie z   art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1.   Określić szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z   terenu gminy Tarnowskie Góry i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z   § 3   niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i   wynosi:  

1)   dla budynków jednorodzinnych zamieszkałych przez 1-2 osoby:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 80 l na odpady zmieszane,  

b)   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji,  

c)   po jednym worku o   minimalnej pojemności 80 l wykonanym z   folii przeznaczonym na odpady zebrane w   sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne i   metale, szkło i   opakowania wielomateriałowe, papier,  

2)   dla budynków jednorodzinnych zamieszkałych przez 3   osoby:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na odpady zmieszane,  

b)   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji,  

c)   po jednym worku 120 l wykonanym z   folii przeznaczonym na odpady zebrane w   sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne i   metale, szkło i   opakowania wielomateriałowe, papier,  

3)   dla budynków jednorodzinnych zamieszkałych przez 4-6 osób:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 240 l na odpady zmieszane,  

b)   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji,  

c)   po dwa worki 120 l wykonane z   folii przeznaczone na odpady zebrane w   sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne i   metale, szkło i   opakowania wielomateriałowe, papier,  

4)   dla budynków jednorodzinnych, w   których zamieszkuje powyżej 6   osób:  

a)   liczba pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane jak w   pkt 3   lit. a   oraz dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 120 l na każde kolejne 3   osoby zamieszkujące daną nieruchomość,  

b)   liczba pojemników przeznaczonych na odpady ulegające biodegradacji jak w   pkt 3   lit. b oraz dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 120 l na każde kolejne 6   osób zamieszkujących daną nieruchomość,  

c)   liczba worków przeznaczonych na odpady zebrane w   sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne i   metale jak w   pkt 3   lit. c oraz dodatkowo jeden worek 120 l wykonany z   folii przeznaczony na odpady zebrane w   sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne i   metale, szkło i   opakowania wielomateriałowe, papier na każde kolejne 3   osoby,  

5)   dla budynków wielorodzinnych:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 80 l na odpady zmieszane na każde 4   osoby,  

b)   pojemniki na odpady ulegające biodegradacji zapewniające pojemność 5   l na jedną osobę,  

c)   pojemniki lub worki wykonane z   folii przeznaczone na odpady zebrane w   sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne i   metale, szkło i   opakowania wielomateriałowe, papier w   ilości obliczeniowej 10 l na każdą osobę.  

§   3.   1.   Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:  

1)   odpady zmieszane:  

a)   jeden raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych,  

b)   jeden raz na tydzień dla budynków wielorodzinnych,  

c)   trzy razy w   tygodniu dla budynków wielorodzinnych będących blokami mieszkalnymi,  

2)   odpady ulegające biodegradacji zebrane w   sposób selektywny:  

a)   jeden raz na miesiąc dla budynków jednorodzinnych,  

b)   jeden raz na tydzień dla budynków wielorodzinnych,  

c)   jeden raz na tydzień dla budynków wielorodzinnych będących blokami mieszkalnymi,  

3)   odpady zebrane w   sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne i   metale, szkło i   opakowania wielomateriałowe, papier:  

a)   jeden raz w   miesiącu dla budynków jednorodzinnych,  

b)   nie rzadziej niż jeden raz w   ciągu tygodnia po wypełnieniu poszczególnych pojemników dla budynków wielorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych będących blokami mieszkalnymi,  

4)   odpady wielkogabarytowe - odbiór po wystawieniu przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, dwa razy w   roku, w   dniu określonym w   harmonogramie,  

5)   przeterminowane leki – odbiór poprzez punkty zbiórki znajdujące się w   wytypowanych aptekach.  

§   4.   1.   Utworzony na terenie gminy, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie prowadzony przez przedsiębiorcę wyłonionego w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie. Dni oraz godziny funkcjonowania wymienionego Punktu zostaną podane do publicznej wiadomości za pomocą zwyczajowo przyjętych środków przekazu informacji.  

2.   Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można dostarczać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   tym:  

1)   zielone i   ogrodowe,  

2)   papier i   tektura,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   metale,  

5)   szkło,  

6)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

7)   wielkogabarytowe,  

8)   zużyte baterie i   akumulatory,  

9)   zużyte opony,  

10)   przeterminowane lekarstwa,  

11)   budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie,  

12)   odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

3.   Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »