| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/175/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmuje:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób;

3) inne odpady komunalne, w szczególności: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, przeterminowane oleje i tłuszcze, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, biodegradowalne (zielone) zebrane w selektywny sposób.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w §4 niniejszej uchwały, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej raz w miesiącu , przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.

§ 4. 1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w worku w kolorze białym .

2. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w worku w kolorze niebieskim.

3. Metale, umieszcza się w worku w kolorze czerwonym

4. Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze żółtym.

5. Odpady biodegradowalne (zielone) umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brązowym, a ich odbieranie odbywa się z częstotliwością określoną w § 5 ust. 6.

6. Odpady o których mowa w ust. 1-3 zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu.

§ 5. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbierania

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne,

4. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m², do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom oraz gminnego punktu zbiórki odpadów selektywnych.

6. Odbieranie odpadów biodegradowalnych (zielonych) określi harmonogram odbierania podany do publicznej wiadomości mieszkańcom.

§ 6. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, odbierając w szczególności: komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje i tłuszcze przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony.

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach i workach spełniających wymagania obowiązujących norm.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, nie będą odbierane (nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych).

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 8. 1. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania należy kierować do regionalnej instalacji wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

2. Odpady selektywnie zebrane zagospodarowywane będą zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »