| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr EK-ED.033.2.1.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna; Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2012/2013

§   1.   Miasto Jaworzno zawarło Porozumienie z   Kościołem Wolnych Chrześcijan, w   którym wyraziło zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w   wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zatrudnionego w   Gimnazjum Nr 8   w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30. Nauczanie religii realizowane jest w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych liczącej 10 osób, w   tym jedna uczennica z   Powiatu Chrzanowskiego.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, o   którym mowa w   § 1   ponoszone przez Miasto Jaworzno obejmują miesięcznie:  

1)   Wynagrodzenie osobowe pracownika – 259,86 zł  

2)   Ubezpieczenie społeczne i   fundusz pracy – 51,04 zł.  

3)   Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22,08 zł.  

4)   Odpis na fundusz socjalny – 26,66 zł.  

Razem koszt miesięczny nauczyciela – 359,64 zł.  

Koszt miesięczny na jednego ucznia (10 uczniów w   grupie) – 35,96 zł.  

§   3.   Powiat Chrzanowski zobowiązuje się przekazać Miastu Jaworzno dotację celową w   kwocie 287,68 zł. na realizację zadania, o   którym mowa w   § 1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania jednego ucznia z   terenu ww. powiatu za okres od 1   stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

§   4.   Powiat Chrzanowski zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   § 3, na rachunek bankowy Miasta Jaworzna: GETIN Bank SA, Nr konta: 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001 do dnia 31 marca 2013 r.  

§   5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   § 4   zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

§   6.   Kwota o   której mowa w   § 2   i § 3   jest kwotą planowaną na rok 2013 i   ulegnie zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionego w   § 2   lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.  

§   7.   1.   Miasto Jaworzno przedstawi Powiatowi Chrzanowskiemu rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2013 w   wysokości 287,68 zł zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2013 roku i   rozliczona do dnia 15 września 2013 roku.  

§   8.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   § 7   będzie:  

1)   wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Powiatu Chrzanowskiego, to Powiat Chrzanowski zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   § 7, a   w przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Powiat Chrzanowski zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5.  

2)   niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Powiatu Chrzanowskiego, to Miasto Jaworzno zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie do 15 września 2013 roku za okres rozliczeniowy styczeń - sierpień 2013 roku. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Jaworzno zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5.  

§   9.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w   Jaworznie w   roku szkolnym 2012/2013, za okres od 1   stycznia do 31 sierpnia 2013 roku.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   11.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonywane przez każdą ze stron wyłącznie aneksem w   formie elektronicznej.  

 

 

z up.   Prezydenta Miasta Jaworzna
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Jaworznie  


Zbigniew   Mika


Starosta Powiatu Chrzanowskiego  


Adam   Potocki


Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego  


Maria   Siuda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »