| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA

Stwierdza, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny”, przyjętego uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
28 maja 2010r.

i uchwala

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC ŻORSKIEJ I ZWYCIĘSTWA W SOŁECTWIE STANOWICE

ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni około 1,6ha zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice.

§ 2.

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice (zwany dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3.

1. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, obowiązują następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) tereny zabudowy:

a)               U – teren zabudowy usługowej,

b)               UMN – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

5) tereny komunikacji:

a)               KDG – teren dróg publicznych klasy G,

b)               KDX – teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego.

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, zamieszcza się oznaczenia graficzne niebędące ustaleniami planu i pełniące funkcje informacyjną:

1) granice i numery działek;

2) infrastruktura techniczna;

a)               sieć wodociągowa,

b)               sieć wodociągowa magistralna Dn500,

c)               sieć kanalizacji deszczowej,

d)               rów melioracyjny,

e)               gazociągi,

f)               sieć teletechniczna,

g)               stacja transformatorowa SN/nN,

h)               linia napowietrzna SN 20kV,

i)               linia napowietrzne nN;

3) granica czwartorzędowego UPWPQ1 – rejon Górnej Odry.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny w granicach określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposób użytkowania działki budowlanej, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania. Przeznaczenie lub przeznaczenia określone jako podstawowe nie mogą stanowić mniej niż 51% powierzchni całkowitej obiektów w obrębie działki budowlanej;

5) wysokości obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć wysokość budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub wysokość budowli z wyłączeniem obiektów łączności publicznej i energetyki;

6) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania;

8) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych nieprzekraczającym 5º;

9) usługach - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych, a w szczególności obejmującą: usługi użyteczności publicznej, gastronomii, turystyki, rozrywki, sportu i rekreacji, handlu z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

10) usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć usługi związane z budownictwem, transportem, magazynowaniem, handlem hurtowym, obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych i motocykli posiadające więcej niż 1 stanowisko;

11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, niezaliczone do usług uciążliwych, niepowodujące przekroczenia standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny;

12) reklamie – należy przez to rozumieć informacje wizualną polecającą towary lub usługi, a także szyldy i tablice informacyjne podmiotów gospodarczych.

ROZDZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Na terenach zabudowy, o których mowa w rozdziale III, dopuszcza się lokalizowanie parkingów, dróg wewnętrznych, małej architektury, urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej.

2. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury.

3. Zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

4. W obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się lokalizację urządzeń i budowli infrastruktury technicznej.

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego w zakresie harmonii wizualnej:

1) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów wykończeniowych elewacji budynków mieszkalnych i usługowych: blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych;

2) w całym obszarze planu ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych lub blach od strony publicznych dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych;

3) dachy spadziste dopuszcza się wyłącznie jako dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne z zastrzeżeniem pkt 4;

4) niezależnie od ustaleń szczegółowych rozdziału III, dopuszcza się realizacje dachów jednospadowych w budynkach usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 1,5m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, przy czym kąt nachylenia połaci winien zawierać się w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych rozdziału III.

§ 6.

Zasady lokalizowania reklam.

1. Zakaz lokalizowania reklam świetlnych o zmiennej treści w odległości mniejszej niż 30m od krawędzi jezdni dróg wojewódzkich nr 924 i 925.

2. Reklama nie może być sytuowana w odległości mniejszej niż 1,5m od tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy, znaków informujących o obiektach użyteczności publicznej oraz elementów Systemu Informacji Miejskiej.

§ 7.

Zasady ochrony środowiska.

1. W zakresie określenia dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mówią przepisy odrębne z zakresu ochrony środowiska ustala się, że tereny oznaczone symbolem UMN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

2. W zakresie postępowania z odpadami ustala się zakaz lokalizowania działalności z zakresu zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów wytworzonych poza terenem.

3. Obszar objęty planem położony jest w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

4. Część obszaru opracowania znajduje się w granicach czwartorzędowego użytkowego poziomu wód podziemnych Q1 – Rejon Górnej Odry, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 8.

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. Na terenach U i UMN dopuszcza się wydzielenie działek dla infrastruktury technicznej i komunikacyjnej o parametrach niespełniających ustaleń §12 ust. 5 i §13 ust. 5.

2. Ustala się wydzielanie działek budowlanych prostopadle w stosunku do bezpośrednio przyległej drogi z tolerancją ±15°, lub równolegle do działek bezpośrednio sąsiadujących jeśli wynika to ze struktury istniejącego podziału.

§ 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz standardy wyposażenia w miejsca postojowe:

1. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację ścieżek pieszych i rowerowych.

2. Nakaz zaspokajania potrzeb parkingowych związanych z przedsięwzięciem w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane.

3. Nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsce postojowe na każde mieszkanie;

2) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych;

3) dla usług turystyki – 3 miejsca na każde 10 miejsc noclegowych;

4) dla usług nie wymienionych w pkt 2 i pkt 3 – 3 miejsca postojowe na każde 100m2powierzchni użytkowej.

§ 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają charakter orientacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

2. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia;

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociągowej;

5. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i przemysłowych ustala się:

1) nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych w systemie rozdzielczym do oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się do czasu realizacji sieci rozdzielczej, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

3) dopuszcza się odprowadzanie ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych, ziemi lub kanalizacji;

4) zakaz stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych;

5) dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków przemysłowych;

6. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się sukcesywną rozbudowę kanalizacji deszczowej, w tym rowów odwadniających.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zasilanie w gaz ziemny z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci średnio- lub niskoprężnej;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o:

1) spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej przekraczającej 80%;

2) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną;

3) systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

§ 11.

Parametry określone w ustaleniach szczegółowych rozdziału III odnoszą się do działek budowlanych, o ile jednoznacznie nie określono inaczej.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW ZABUDOWY

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) usługi nieuciążliwe z wyłączeniem usług: oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i społecznej;

2) usługi z zakresu obsługi komunikacji, w tym w szczególności: stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, salony samochodowe.

2. Obowiązują zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

a)               6,0m od linii rozgraniczającej drogi KDG,

b)               6,0m od linii rozgraniczającej (granica opracowania) ulicy Zwycięstwa,

c)               6,0m od linii rozgraniczającej (granica opracowania) ulicy Żorskiej starej,

d)               3,0m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo-jezdnego KDX;

2) nakaz zachowania rowu melioracyjnego, oznaczonego na rysunku planu, z dopuszczeniemjego korekty przebiegu lub przekrycia pod warunkiem zachowania ciągłości i drożności rowu melioracyjnego;

3) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 2000m2.

3. Obowiązują parametry i wskaźniki zagospodarowania:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,50;

2) intensywność zabudowy – od 0,1 do 1,2;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 13,5%.

4. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków – 12,0m;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 3;

3) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 16m;

4) dachy:

a)               płaskie,

b)               spadziste symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15-45°,

c)               łukowe lub inne krzywoliniowe.

5. Obowiązują zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 2000m2;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej:

a)               od strony DW924 i DW925 – 50m,

b)               od strony ulicy Żorskiej (starej) – 25m.

6. Obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych;

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §9 ust.3.

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UMN ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) usługi nieuciążliwe z wyłączeniem usług: oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i społecznej usługi handlu i gastronomii;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Obowiązują zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

a)               6,0m od linii rozgraniczającej drogi (granicy planu) ulicy Żorskiej (starej),

b)               6,0m od linii rozgraniczającej drogi KDG,

c) 3,0m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo-jezdnego KDX;

2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800m2.

3. Obowiązują parametry i wskaźniki zagospodarowania:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;

2) intensywność zabudowy – od 0,1 do 1,2;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%;

4) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §9 ust.3.

4. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy – 10,5m;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 3;

3) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 15m;

4) dachy:

a)               płaskie,

b)               spadziste symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15-45°.

5. Obowiązują zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800m2;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej – 20m.

6. Obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych;

2) zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi oznaczonej symbolem KDG;

3) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §9 ust.3.

ROZDZIAŁ IV
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW KOMUNIKACJI

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG ustala się przeznaczanie podstawowe – droga publiczna klasy głównej.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających części pasa drogowego w obszarze objętym planem – od 2,8m do 5,3m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDX ustala się przeznaczanie:

1) podstawowe – publiczny ciąg pieszo-jezdny;

2) uzupełniające – miejsca postojowe, chodniki piesze, ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, obiekty małej architektury.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu ale nie mniej niż 6,0m.

ROZDZIAŁ V
USTALENIA KOŃCOWE

§ 16.

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/363/13
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/363/13
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE – LESZCZYNACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), po zapoznaniu się z uwagą wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice

RADA MIEJSKA W CZERWIONCE – LESZCZYNACH
postanawia:

Nie uwzględnić w całości uwagi wniesionej przez Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. św. Jacka
w Stanowicach, dotyczącej niedopuszczania na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem U, usług z zakresu obsługi komunikacji tj.: stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, salonów samochodowych, ze względu na:

1) zgodność proponowanego w projekcie planu przeznaczenia z ustaleniami „Studium…”,

2) zgodność proponowanego w projekcie planu przeznaczenia z ustaleniami planu obowiązującego, potwierdzona przez prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę stacji paliw,

3) brak podstaw merytorycznych do uznania zasadności twierdzenia iż „lokalizacja takich obiektów prawie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Kościoła p. w. Św. Jacka w Stanowicach, stwarzałaby niebezpieczeństwo komunikacyjne dla wiernych zmotoryzowanych i pieszych udających się na nabożeństwa do Kościoła”, gdyż jako takie niebezpieczeństwo stwarza sama droga kategorii wojewódzkiej w klasie głównej, a nie inwestycja, która jako taka, nie jest znaczącym generatorem ruchu i służy przede wszystkim obsłudze ruchu istniejącego,

4) brak praw własności składającego uwagę, do terenu, dla którego ustalenia projektu planu są kwestionowane,

5) brak przesłanek do wykazania naruszenia interesu prawnego składającego uwagę, a więc możliwości wskazania normy prawa materialnego lub procesowego, z których wynikają określone indywidualne prawa lub obowiązki podmiotu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/363/13
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE – LESZCZYNACH O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647)

RADA MIEJSKA W CZERWIONCE – LESZCZYNACH
postanawia:

1. Inwestorem inwestycji należącej do zadań własnych gminy, polegającej na przejęciu terenów publicznego ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego w planie symbolem KDX, będzie Gmina Czerwionka-Leszczyny.

2. Źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ust.1, będą środki własne Gminy.

3. Przejęcie terenów, o których mowa w ust.1, nastąpi na wniosek co najmniej jednego z właścicieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »